709/2018. NVB határozat - a BAJA MARKETING Bajai Kommunikációs és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság és H. M. által benyújtott fellebbezések tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

709/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a BAJA MARKETING Bajai Kommunikációs és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság [(6500 Baja, Szentháromság tér 3., képviseli: dr. Molnár Adél egyéni ügyvéd (a továbbiakban: Beadványozó 1)] és H. M. (a továbbiakban: Beadványozó 2) által benyújtott fellebbezések tárgyában – 14 igen és 4 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 50/2018. (IV. 4.) számú határozatát részben megváltoztatja, a kifogásnak részben helyt ad, és megállapítja, hogy Beadványozó1 megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, jelöltek és jelölő szervezetek közti esélyegyenlőség alapelvét azzal, hogy a Bajai Televízió 2018. február 20. és március 29. közötti időszak során megjelent Híradó című műsorszámaiban Zsigó Róbert, a FIDESZ-MPSZ és a KDNP közös országgyűlési képviselőjelöltjének aránytalanul több megjelenési lehetőséget biztosított, mint más jelöltnek, illetve jelölő szervezetnek.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől, kötelezi, hogy jelen határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a Bajai Televízió médiaszolgáltató Híradó című műsorszáma előtt tegye közzé, továbbá kötelezi arra, hogy 6.900.000 Ft, azaz hatmillió-kilencszázezer forint bírságot fizessen meg.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V182090795. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a baja.hu honlapon megjelent cikkekkel kapcsolatos jogsértés rendelkezésre álló bizonyíték hiányában nem állapítható meg.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást a Bácskai Napló című sajtótermék 2018. február 22. és március 22. közötti időszakban megjelent lapszámaival kapcsolatos jogsértés vonatkozásában a Ve. 215. § b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó2 2018. április 1-jén 0 óra 5 perckor kifogást nyújtott be az OEVB-hez a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és c) és e) pontjaiban foglalt, a választás tisztaságának megóvása, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelme miatt. Kifogásában kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. § (1) és (2) bekezdése alapján állapítsa meg Beadványozó1 mint a Bácskai Napló című önkormányzati lap kiadója, a Bajai Televízió és a baja.hu honlap működtetője jogszabálysértő tevékenységét és tiltsa el annak folytatásától. Továbbá kérte a Ve. 218. § (1) és (2) bekezdés d) pontja alapján a választási kampány szabályainak megsértése miatt, a 219. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak mérlegelésével bírság kiszabását.
 2. Kifogásában előadta, hogy Beadványozó1 a 2018. évi országgyűlési választási kampányban folytatott kiadói és szerkesztői gyakorlatával súlyosan megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglaltakat, mivel az általa terjesztett Bácskai Napló egyes lapszámai, illetve a baja.hu honlap, továbbá az általa működtetett Bajai Televízió médiaszolgáltató által sugárzott műsorszámok csak egy párttal vagy jelölő szervezettel összefüggő cikkeket, illetve média megjelenéseket tartalmaztak, míg más pártnak, jelölő szervezetnek nem, vagy indokolatlanul kevesebb megjelenési lehetőséget biztosítottak.
 3. Beadványozó2 rögzítette, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvével, mint a Ve.-ben megfogalmazott általános alapelvvel ellentétes az a magatartás, amely révén a választási kampányban a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség tartósan és súlyosan sérül.
 4. Beadványozó2 a fentiekre figyelemmel kérte, hogy az OEVB a Baja Marketing Kft. jogsértő tevékenységét állapítsa meg, és a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tiltsa el Baja Város Önkormányzatának cégét a további jogszabálysértéstől. A jogszabálysértés súlya, ismétlődő jellege és folyamatossága miatt nyilvánvaló szándékosság okán kérte továbbá a Ve. 218. § (1) és (2 ) bekezdés d) pontja alapján, a választási kampány szabályainak megsértése miatt a Ve. 219. § (1) és (2) bekezdései mérlegelésével bírság kiszabását.
 5. Az OEVB az 50/2018. (IV. 4.) számú határozatával a kifogásnak részben helyt adott, és megállapította, hogy Beadványozó1 a Bácskai Napló 2018. február 22. és 2018. március 22-i lapszámaival, valamint a baja.hu honlapon megjelenő egyes cikkekkel megsértette a jelöltek és jelölő szervezetek közti esélyegyenlőség, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét azzal, hogy Zsigó Róbert, a FIDESZ-MPSZ és KDNP közös országgyűlési képviselőjelöltjét népszerűsítette.
 6. Az OEVB Beadványozó1-t a további jogszabálysértéstől eltiltotta és kötelezte, hogy a Bácskai Napló 2018. február 22. és március 22. lapszámait és a baja.hu honlapon az indokolásban kampánytevékenységként megjelölt cikkeket 2018. április 9. napjáig tegye elérhetetlenné. Az OEVB kötelezi a médiatartalom-szolgáltatót, hogy e határozat rendelkező részét a Bácskai Napló esetében a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon, a baja.hu honlap esetében e határozat közlésétől számított három napon belül tegye közzé. Az OEVB egyebekben a kifogást elutasította.

II.

[A fellebbezések tartalma]

 1. Beadványozó1 2018. április 6-án 16 óra 12 perckor nyújtotta be fellebbezését az OEVB határozatával szemben, melyben kérte a határozat megváltoztatását és a kifogás elutasítását. Előadta, hogy a határozat több ponton jogszabálysértő. Rögzítette, hogy a határozat nem tartalmazza a fellebbezéssel kapcsolatos tájékoztatást előíró törvényi előírások egy részét, így nem ad az érdekeltek számára pontos, jogszabályhű és teljes körű tájékoztatást a fellebbezésről, ezáltal sérti a Ve. 46. § b) pontjában foglaltakat.
 2. Beadványozó2 2018. április 7-én 3 óra 13 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB határozatával szemben, melyben előadta, hogy a határozat a bizonyítékokat nem teljes körűen mérlegelte. Kérte a határozat megváltoztatását, a Baja Marketing Kft. jogszabálysértő tevékenységének teljes körű megállapítását a jogszabálysértés súlya, ismétlődő jellege és folyamatossága miatt nyilvánvaló szándékossága okánál fogva, továbbá kérte bírság kiszabását is.
 3. Beadványozó2 rögzítette, hogy az általa kifogásában megjelölt Bajai Televízió Híradói folyamatosan elérhetők az interneten, akárcsak a Bácskai Napló számai vagy a baja.hu tudósításai.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság eljárása]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság a benyújtott fellebbezéseket egy eljárásban bírálta el Az elsőfokú határozat ellen többen nyújtottak be fellebbezést, de a másodfokú eljárásban ezzel nem keletkezik több ügy, mert valamennyi fellebbezés ugyanabban az ügyben hozott, ugyanazon döntést tartalmazó határozatot támadja, melyek a másodfokú eljárásban csak egy ügyként és egységesen bírálhatók el. (Fővárosi Ítélőtábla 1.Pk.50.075/2014/2. számú végzése)

IV.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 2. A kifogás a Beadványozó1 által működtetett Bajai Televízió (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Híradó című műsorával, a Bácskai Napló sajtótermék lapszámaival, illetve a baja.hu honlapon megjelent cikkekkel kapcsolatban került előterjesztésre.
 3. A kifogással támadott műsorszámokat az NVB a saját, illetve a Kúria gyakorlata alapján az adott ügy szempontjából a jogorvoslati kérelemben megjelölt, irányadó teljes időszakban, összességükben vizsgálja.
 4. Beadványozó2 a Médiaszolgáltató, illetve a működésért felelős Beadványozó1 tevékenységét a 2018. évi országgyűlési képviselők választási kampányában való részvétellel összefüggésben támadta, melyre, mint ágazati jogszabály a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) rendelkezései is irányadóak, de a Ve. 151. § (1) bekezdése alkalmazásában a műsorszolgáltató választási kampányban való részvételével kapcsolatban az Mttv. általános, alapelvi szabályainak érvényre juttatása a Ve. rendelkezéseire figyelemmel vizsgálandók.
 5. Az Mttv. 3. §, 7. § és a 203. § 41. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, és a médiaszolgáltató az, aki szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti. A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, az Mttv.-ben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.

 

 1. Az Mttv. a médiaszolgáltató részére biztosítja a szerkesztői szabadságot, aminek mintegy garanciáját adja az Mttv. 7. § (1) bekezdésében foglalt „jóhiszeműség és tisztesség követelménye” és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelve. Az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán a kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tartott.
 2. Beadványozó2 kifogásában a választási kampányidőszakon belül a Médiaszolgáltató 2018. február 20. és 2018. március 29. között sugárzott híradásokat jelölte meg bizonyítékul a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelmére vonatkozóan.
 3. A Nemzeti Választási Bizottságnak jelen ügyben azt kellett megvizsgálnia, hogy a bizonyítékként megjelölt műsorszámok a Ve. 141. §-ának második fordulata szerinti olyan kampányidőszakban folytatott tevékenységnek tekinthetőek-e, amelyek a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányulnak.
 4. A Médiaszolgáltató Híradó című műsora a bajaitelevizio.hu honlapon jelenleg is folyamatosan elérhető, így a Bizottság a Híradónak a kifogásban megjelölt időszak során megjelent, összesen huszonhat műsorszámát vizsgálta. Zsigó Róbert a FIDESZ-MPSZ és a KDNP közös országgyűlési képviselőjelöltje, így az ő megjelenése egyértelműen köthető a választáson induló jelölő szervezethez. A Bizottság – a Kúria Kvk.III.37.236/2018/4. számú határozatában foglalt álláspontjával összhangban – kiemeli, hogy a kifogásolt műsorszámokat az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának kampányidőszakában sugározták, illetve azokban konkrétan egy helyi érdekeltségű országgyűlési képviselőjelölt szerepelt. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy míg a Médiaszolgáltató Zsigó Róbert mint Baja és térsége országgyűlési képviselője, egyúttal a 2018. április 8-ai országgyűlési választáson a FIDESZ-MPSZ és a KDNP közös országgyűlési képviselőjelöltje részére a kifogásban megjelöltek szerint aránytalanul sok alkalommal lehetőséget biztosított közéleti és helyi témákkal kapcsolatos megszólalások kifejtésére, ezzel egy időben azonban más jelölő szervezetek részére nem, illetve elhanyagolható mértékben adott megjelenési lehetőséget.
 5. A kifogásban megjelölt műsorszámok széles körben eljutottak a választókhoz. A vizsgált időszakban a műsorszámokban több alkalommal szerepelt Zsigó Róbert, ez önmagában elegendő a választói akarat befolyásolására. Az ilyen mértékű – aránytalan – szerepeltetés alkalmas arra, hogy helyi szinten a jelölő szervezetek és a jelöltek egyenlő esélyét megbontsa a választói akarat kialakításában, formálásában, ezzel pedig a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelv sérül. Ebből a szempontból másodlagos az, hogy a megjelenítéseknek nem kifejezetten a képviselőjelölti minőséghez, hanem részben a hivatalban levő országgyűlési képviselői tisztséghez, részben általános közéleti szerepléshez kötődik. Ezen szerepeltetés önmagában nem, hanem a fent hangsúlyozottak szerinti szempontok figyelembevételével kifogásolható, azaz annak alapján, hogy minderre a kampányidőszakban, és egy országgyűlési képviselőjelölt tekintetében került sor.
 6. A Kúria hangsúlyozta, hogy a választási versengés során megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény avagy látszat, amikor a helyi közhatalom a választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel” (Kvk.IV.37.359/2014/2. sz. végzés). Tehát, bár a helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens személyeinek többszöri megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható, mivel azonban az önkormányzat sajtóterméke, illetve műsorszolgáltatása a helyi közhatalmat jeleníti meg, választási időszakban megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény-, vagy akárcsak látszat, ha választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel. Ilyen esetekben politikai hirdetés hiányában is alkalmas lehet az adott sajtótermék, illetve médiaszolgáltatás arra, hogy helyi szinten megbontsa a jelölő szervezetek és a jelöltek közötti esély egyenlőségét.” (Kvk.I.37.394/2014/2. sz. végzés).
 7. A Médiaszolgáltatónak, ezáltal Beadványozó1-nek az a 2018. február 20. és március 29. közötti magatartása, amely kizárólag csak Zsigó Róbert, a FIDESZ-MPSZ és a KDNP országgyűlési képviselőjelöltje vonatkozásában biztosította a választási kampányidőszak átfogó időszakában politikai, közéleti témákkal foglalkozó híradójában a megjelenési lehetőséget, ellentétes volt a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között eljárási alapelvvel. A Bizottság a kifogásnak ezen alapelv megsértése vonatkozásában helyt ad.
 8. A Médiaszolgáltató a választókerületben jelentős eléréssel rendelkezik, ezért a jogsértés széles körben érvényesült. Az esélyegyenlőség megsértése ilyen időtávon egyértelműen szándékos, a szerkesztési gyakorlat a választási kampány egésze során fennállt. A Médiaszolgáltató önkormányzati médiumként a közhatalom megjelenítője, akiknek a Ve.-nek megfelelő szerkesztési gyakorlatára vonatkozó kúriai joggyakorlat már széles körben ismert. Mindezek alapján a Bizottság a média kampányban való törvénysértő részvétele miatt kiszabható bírság maximumát határozta meg szankcióként.
 9. A Ve. 43. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást.
 10. A Kúria az internetes link mint bizonyíték előterjesztésével kapcsolatban a Kvk.I.37.226/2015/2. számú határozatában kifejtette, hogy „ (…) a bizonyítékok köre nincs taxatíve felsorolva a Ve.-ben, és a XXI. században széleskörűen elterjedt az internetre feltett, az interneten megtalálható videofelvétel közlése, szerepeltetése a beadványban elegendő megjelölést tartalmazott a bizonyítás lefolytatására.” A Beadványozó2 a kifogásában kizárólag általánosságban hivatkozott a baja.hu honlapon megjelent cikkekre, nem jelölte meg azonban az egyes cikkek címét, illetve linkjét. A Ve. 151. § (2) bekezdése értelmében a média kampányban történő szereplésével összefüggő ügyekben a kifogásban a kérelmező megjelöli, vagy lehetőség szerint csatolja a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszámot vagy médiatartalmat. A megjelölt műsorszámot az illetékes választási bizottság – amennyiben szükséges és a kérelmező nem csatolta – hivatalból szerzi be. A Kúria hivatkozott határozatában foglalt érvelés alapján, illetve a Ve. említett rendelkezéseinek megfelelően nem vizsgálható olyan bizonyíték, amely nem áll a választási bizottság rendelkezésére. Ennek alapján bizonyíték hiányában a baja.hu honlapon megjelent cikkekkel kapcsolatos jogsértés nem állapítható meg.
 11. A kifogás tárgyát képező Bácskai Napló című lap nyomtatott és internetes megjelenése egységesen kezelendő, a kifogás benyújtásának határideje vonatkozásában a nyomtatott sajtótermék verzió az elsődleges (Kúria Kvk.VI.37.415/2018/2. sz. végzés). Ennek alapján a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidőt a Ve. 209. § (1) bekezdése alapján úgy kell számítani, hogy annak kezdő időpontja a sérelmezett jogszabálysértés elkövetése. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a Bácskai Napló című sajtótermék 2018. február 22. és március 22. közötti időszakban megjelent lapszámaival kapcsolatos jogsértés vonatkozásában elkésett, mivel Beadványozó2 a sérelmezett sajtómegjelenések elkövetését, azaz a lapszámok terjesztésének megkezdését követő három napon túl, április 1-én élt jogorvoslati jogával. Erre tekintettel a Bizottság a kifogást e vonatkozásban a Ve. 215. § b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 12. A fentiekben kifejtett indokolás alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

V.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, 43. § (1) bekezdésén, 139. §-án, 141. §-án, 151. §-án, 152. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, az Smtv. 10. §-án, 21. §-án, az Mttv. 3. § és 7. §-án, a 203. § 41. pontján, az IM rendelet 28. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 10.

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke