7/2020. NVB határozat - az Országos Bolgár Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

7/2020. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság a Bolgár Országos Önkormányzatban (1062 Budapest, Bajza u. 44.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában– 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bolgár Országos Önkormányzatban megüresedett mandátumot a Magyarországi Bolgárok Egyesülete (1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.) listájának 16. sorszám alatti helyén szereplő Kirov Milán részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. január 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

[1]    Bonev Jordán a Nemzeti Választási Bizottság 458/2019. számú határozatával szerzett mandátumot a Bolgár Országos Önkormányzatban (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarországi Bolgárok Egyesületének listájáról. Az Önkormányzat elnöke 2019. december 30-án kelt és a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2020. január 7-én érkezett levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő 2019. december 5-én elhunyt.

[2]    A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés i) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő halálával.

[3]    A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán, soron következő jelölt szerzi meg.

[4]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet. A Ve. 10. § (1)-(3) bekezdései szerint a Ve.-ben meghatározott, naptári napokban számítandó határidők jogvesztők. A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. E szabály alól kivételt a választási bizottság döntése jelent, amelynek meghozatalára rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.

[5]    A Ve. 10. §-ának és a 207/A. §-ának együttes értelmezése alapján, amennyiben a Magyarországi Bolgárok Egyesületének törvényes képviselője élni kívánt a megüresedett mandátumot szerző jelölt megnevezésének jogával, úgy ebbéli nyilatkozatát 2020. január 4-én 16.00 óráig kellett volna eljuttatni a mandátum kiadásáról dönteni jogosult Nemzeti Választási Bizottság részére.

[6]    Magyarországi Bolgárok Egyesületének törvényes képviselője, Tanev Dimiter a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2020. január 8-án érkezett, ám keltezése szerint január 3-án kelt levelében a megüresedett mandátum betöltésére a listán soron következő Kirov Milánt jelölte. Figyelemmel arra, hogy a jognyilatkozat a bejelentésre nyitva álló jogvesztő határidőn túl került benyújtásra a Nemzeti Választási Bizottsághoz, ezért annak figyelembe vételére nincs mód.

[7]     Fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy mivel a Ve. szerinti, 2020. január 4-én 16.00 óráig előírt jogvesztő határidőn belül nem érkezett meg a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Magyarországi Bolgárok Egyesülete törvényes képviselőjének jelölése, ezért a Bizottság a Nektv. 68. § (2) bekezdés második fordulata alapján adja ki a megüresedett mandátumot a lista soron következő, 16. sorszám alatti helyen szereplő Kirov Milán részére.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]    A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés i) pontján, a Ve. 10. §-án, a 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2020. január 9.

                                                                           

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke