692/2018. NVB határozat - dr. M. Sz. A. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
692/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. M. Sz. A. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 39/2018. (IV. 04.) számú határozatának fellebbezéssel támadott részét megváltoztatja és a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát 1.380.000 Ft, azaz egymillió-háromszáznyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni jelen határozat számát és az alábbi bírságazonosító számot: V182090456. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          Beadványozó 2018. április 1-jén kifogást nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdése c) pontjának megsértésére hivatkozva Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB). Beadványában előadta, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által kiadott Erzsébetváros című havilap a 2018. március 29-i számának 1., 7., 9., 14., 16., 17. és 27. oldalán fényképpel vagy csak szöveges említéssel megjelenítette dr. Bajkai Istvánt, Erzsébetváros alpolgármesterét és egyben az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek Budapest 5. számú országgyűlési képviselőjelöltjét.

[2]          Kifejtette, hogy a kiadvány 18. és 19. oldalán egy szerző nélküli cikk olvasható „Több generáció életfeltételeit megszabhatja ez a döntés” címmel, melyben a FIDESZ-KDNP jelölő szervezeteknek kedvező álláspont jelenik meg, míg más jelölő szervezeteket kedvezőtlen színben tüntet fel. Ezért véleménye szerint a megjelölt tartalmak összességükben és külön-külön is sértik a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség választási alapelvét, mivel egyrészt dr. Bajkai Istvánon kívül a választókerületben induló többi jelölt egyáltalán nem, vagy sokszor kevesebbszer szerepel a kiadványban, másrészt a 18-19. oldalon szereplő cikk nem beszámoló, hanem véleménycikk, mely kampánytémákat érint és kizárólag a FIDESZ-KDNP jelölő szervezeteknek kedvez.

[3]          Beadványozó álláspontja szerint, a lapot Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala adja ki, így nyilvánvalóan csak arra a következtetésre lehet jutni, hogy az írás a Polgármesteri Hivatal álláspontját tükrözi.

[4]          Beadványában hivatkozott a Kúria Kvk.I.37.394/2014/2. számú határozatára, mely többek között megállapította: „[a] helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens személyeinek többszöri megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható. Mivel azonban az önkormányzat sajtóterméke a helyi közhatalmat jeleníti meg, választási időszakban megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény-, vagy akárcsak látszat, ha választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel. Ilyen esetekben politikai hirdetés hiányában is alkalmas lehet az adott lapszám arra, hogy helyi szinten megbontsa a jelölő szervezetek és a jelöltek közötti esély egyenlőségét.”

[5]          Idézte továbbá a Kúria Kvk.III.37.236/2018/4. számú határozatát, melyben a Kúria egyebek mellett megállapítja, hogy „szemben egy nem állami, önkormányzati médiatartalom-szolgáltatóval, az önkormányzati lapok szerkesztői szabadságnak korlátját jelenti a helyi közhatalom választási kampányban elvárt és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjából következő semleges pozíciója.”

[6]          Utalt továbbá az NVB 650/2018. számú határozatára, mely szerint "a vizsgálat során a fentebb leírt, esélyegyenlőség sérelmét eredményező indokolatlan előny megállapíthatóságát nem a csak a megszólalások és szerepeltetések jogcíme alapozhatja meg. Figyelembe kell venni a jelölt szereplésének mennyiségét (beszámolók, fényképek, szembetűnő szalagcímek és leadek mennyisége, aránya más jelölthöz képest), illetve a vele vagy jelölő szervezetével kapcsolatos cikkek tartalmát is”.

[7]          Mindezek alapján kérte, hogy az OEVB-t állapítsa meg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjába foglalt választási alapelv megsértését és a Ve. 152. § (1) bekezdésének alkalmazásával kötelezze a jogsértő Önkormányzatot, hogy a kifogásnak helyt adó határozat rendelkező részét az Erzsébetváros című havilap következő lapszámában hasonló módon tegye közzé.

[8]          Kérte továbbá bírság kiszabását is, figyelemmel arra, hogy a Kúria általa hivatkozott Kvk.III.37.236/2018/4. számú határozat már ismerhető volt a jogsértés időpontjában, a Ve. szabályainak értelmezése a kúriai joggyakorlat alapján a választási bizottságok számára jelen ügyben már nyilvánvaló, ezért elvárható, hogy Erzsébetváros Önkormányzata magatartásának jogsértő voltát az OEVB egyértelműen felismerje.

[9]          Az OEVB 39/2018. (IV. 04.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott és megállapította a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelv megsértését, továbbá kötelezte a „médiatartalom-szolgáltatót, hogy a határozat rendelkező részét a legközelebbi lapszámban, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé”.

[10]       Az OEVB Indokolása szerint a kifogás formai vizsgálatát elvégezte, és megállapította, hogy a kifogás kimeríti a Ve. irányadó tartalmi kellékekeit. Határozata meghozatalakor dr. Bajkai István alpolgármesterről szóló cikkek számának tekintetében figyelembe vette a Kvk. I. 37.394/2014/2. számú döntés Beadványozó által hivatkozott részét, valamint szintén a Kúria döntésére alapozta a kifogásban sérelmezett „Több generáció életfeltételeit megszabhatja ez a döntés” című írás elbírálását is. Mindezek alapján a kifogás érdemi vizsgálata során úgy ítélte meg, hogy az Erzsébetváros című havilapban szereplő, kifogás tárgyává tett cikkek alkalmasak az esélyegyenlőség sérelmét eredményező indokolatlan előny megállapíthatóságára. Ellenben a kérelmezett bírság kiszabásától eltekintett, tekintettel arra, hogy a „médiatartalom-szolgáltató részéről jogsértő tevékenység tanúsítására korábban nem volt precedens”.

[A fellebbezés tartalma]

[11]       Az OEVB határozatával szemben Beadványozó 2018. április 4-én 20 óra 31 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be. Beadványában előadta, hogy egyetért az OEVB határozatával, kivéve a birság kiszabásának mellőzését.

[12]       Megítélése szerint az OEVB által a bírság elutasítására felhozott érv nem helytálló, mivel a sérelmezett sajtóterméket Erzsébetváros egész területén terjesztik, ezért egyértelműen megállapítható, hogy nagyszámú és ingyenes terjesztés alapján széles körben megvalósuló jogsértés történt, továbbá a sérelmezett sajtóterméket önkormányzat adja ki, így közpénzek felhasználása során részesült indokolatlan előnyben dr. Bajkai István országgyűlési képviselőjelölt. Álláspontja szerint az önkormányzatnak közhatalmi szervként kiemelt felelőssége van, mivel a „törvényes működése érdekében kiemelt figyelmet kel fordítania a jelölő szervezetek és jelöltek esélyegyenlőségének megteremtésére, a semleges pozíció fenntartására”.

[13]       Mindezek alapján - utalva a Kúria Kvk.III.37.236/2018/4. számú és az NVB 650/2018. számú határozatára – kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésének adjon helyt, az OEVB határozatát változtassa meg és szabjon ki bírságot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatára.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[14]       A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozott.

[15]       A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja. Jelen fellebbezés kapcsán a Bizottságnak azt kellett megítélnie, hogy az OEVB a kifogás alapján megállapított tényállás, valamint az abból levont következtetést alapján helyesen döntött-e a bírság kiszabásának mellőzéséről.

[16]       A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 41. § (4) bekezdés h) és i) pontja szerint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) nyilvántartást vezet a nyomtatott sajtótermékekről, valamint az internetes sajtótermékekről és hírportálokról. A Hivatal interneten elérhető nyilvántartásának adatai szerint az Erzsébetváros nevű sajtótermék nyomtatott sajtótermék, melynek kiadója Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala. Az Erzsébetváros kifogással érintett 2018/3. száma tartalmaz impresszumot, melyen szerepel, hogy az Erzsébetváros Önkormányzatának havonta megjelenő, ingyenes lapja.

[17]       A Nemzeti Választási Bizottság a rendelkezésre álló (kifogáshoz mellékelt) Erzsébetváros című önkormányzati sajtótermék 2018. március 29-én megjelent lapszámát megvizsgálta és ennek eredményeként megállapította, hogy az OEVB a 39/2018. (IV. 04.) számú határozatában megfelelő alapossággal rögzítette a kifogás elbírálása körében irányadó tényállást, amely alapján helyes következtetésre jutott a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának sérelme megállapításakor. Ugyanakkor a Bizottság az alábbi indokok miatt nem ért egyet a bírság kiszabásának mellőzésével.

[18]       Nemzeti választási Bizottság jelen ügyben is irányadónak tekinti a Kúria Kvk.III.37.236/2018/4. számú végzésében foglalt azon megállapítását, mely szerint „[a] választási versengés során megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény avagy látszat, amikor a helyi közhatalom a választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel” (Kvk.IV.37.359/2014/2. sz. végzés). Tehát, bár „a helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens személyeinek többszöri megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható, mivel azonban az önkormányzat sajtóterméke a helyi közhatalmat jeleníti meg, választási időszakban  megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény-, vagy akárcsak látszat, ha választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel. Ilyen esetekben politikai hirdetés hiányában is alkalmas lehet az adott lapszám arra, hogy helyi szinten megbontsa a jelölő szervezetek és a jelöltek közötti esély egyenlőségét.” (Kvk.I.37.394/2014/2. sz. végzés)”. A Kúria fenti döntéseiből tehát az következik, hogy az önkormányzati lapok szerkesztési gyakorlatát választási kampányidőszakban a Ve. követelményei korlátozhatják. E körben is utalni kell  arra a megállapításra, amely szerint „az időszaki kiadvány felelősséget visel a közölt tartalomért abban az esetben is, amikor választási kampány idején tesz közzé politikai, közéleti tartalmakat” (Kvk.IV.37.359/2014/2. sz. végzés).

[19]       A Bizottság megállapítja, hogy a kifogásban szereplő, Erzsébetváros című, 2018. március 29-én megjelent sajtótermék (amely összesen 28 oldal terjedelmű) címlapján és további 7 oldalán (7., 9., 14., 15., 16., 17. és 27.) ténylegesen megjeleníti dr. Bajkai István a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet Budapest 5. számú országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelöltjének fényképét. A sajtótermék emellett több esetben feltünteteti dr. Bajkai István jelölő szervezetének nevét, valamint az érintett személy képviselőjelölti minőségét is, míg más jelölő szervezetek számára nem biztosít megjelenési lehetőséget. Továbbá a sajtótermék 18-19. oldalán közzétett „Több generáció életfeltételeit megszabhatja ez a döntés„ című cikk egyértelműen a 2018. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás, amely a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet és jelöltjei támogatására ösztönöz, azonban más jelölő szervezetek és jelöltjeik tekintetében negatív értékítéletet hordoz.  

[20]       A Ve. 152. § (2) bekezdése és a 219. §-a rendelkezik a választási bizottság által kiszabható bírságról. A törvényi rendelkezés értelmében a választási bizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege a 152. § (3) bekezdése szerint a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese.

[21]       A Nemzeti Választási Bizottság az önkormányzati lapokkal kapcsolatban kialakult állandó és széles körben ismertté vált joggyakorlatra, valamint a sérelmezett önkormányzati lapban megjelenített tartalomra figyelemmel, különös tekintettel a 18-19. oldali cikkre, amely a választási tartalom szándékos megjelenítését megalapozó kérdéseket vet fel, és a nagy számban, ingyenes terjesztés alapján széles körben megvalósuló jogsértés miatt bírság kiszabása mellett döntött.

[22]       A Nemzeti Választási Bizottság a bírság összegének meghatározatása során mérlegelte az eset össze körülményét. Figyelembe vette, hogy a jogsértés a kampányidőszak során valósult meg, abból a továbbiakban már csak néhány nap maradt hátra, és hogy a következő lapszám a kampányidőszak után fog megjelenni. A Bizottság értékelte továbbá, hogy a jogsértő tevékenységben kizárólag egyetlen, önkormányzati sajtótermék volt érintett. A Bizottság figyelembe vette a jogsértő tevékenység jellegét, valamint azt a körülményt is, hogy a jogsértő közlés első esetben fordult elő. A bírság mértékének alacsony összegét indokolja, hogy bár a jogsértés a választók relatív széles körében megvalósult, más súlyosbító körülmény nem merült fel és az ismételt jogsértés is kizárható a konkrét sajtóterméknél.

[23]       Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján az OEVB 39/2018. (IV. 04.) számú határozatának a rendelkező részben foglaltak szerinti megváltoztatásáról döntött.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[24]       A határozat a Ve. 141. §-án, a 152. §-án, a 218. §-án, a 219. §-án, a 231. § (4) és (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) bekezdésén, (2) bekezdésén és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 6.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke