69/1998. (X.21.) OVB határozat - dr. K. L. budapesti lakos által a kampánycsend megsértésére vonatkozó panasz tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
69/1998. (X.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság dr. K. L. budapesti lakos által a kampánycsend megsértésére vonatkozó panaszát elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

Dr. K. L. budapesti lakos panaszt nyújtott be a Vasárnapi Újság c. rádiómûsor 1998. október 18-án elhangzott mûsora ellen. A panasz szerint a mûsorban megszólaltatott személy - aki kormánybiztosi funkciót tölt be - a kampánycsend ideje alatt olyan kijelentéseket tett, amelyekben rágalmazta az 1994-1998. közötti idõszakban mûködõ kormányt, ezzel pedig a választáson induló ellenzéki pártokat is.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 41. § értelmében kampánycsend megsértésének minõsül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölõ szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történõ szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát (a továbbiakban: plakát) elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a beadvány által ismertetett kijelentések olyan áttételesen utalnak csak a választáson induló jelölõ szervezetekre, hogy azok nem alkalmasak a Ve. hivatkozott §-ában szabályozott kampánycsend megsértésének megállapítására.

A határozat a Ve. 41. §-án, 77. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 78. § (1) és (4) bekezdésén és 80. § (4) bekezdésén alapul.

 

    Dr. Jutasi György
    az Országos Választási Bizottság
    elnökhelyettese