683/2018. NVB határozat - B. A. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

683/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. A. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 14 igen és 8 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Róna utca 174., Cg.: 01-10-049017) médiaszolgáltató megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét azzal, hogy a TV2 médiaszolgáltatás Mokka című műsor 2018. március 29-e és április 4-e közötti műsorfolyamában a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek képviselőinek aránytalanul több megjelenési lehetőséget biztosított, mint más jelölő szervezeteknek.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt kötelezi, hogy jelen határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a TV2 médiaszolgáltatás Mokka című televíziós műsorszáma előtt tegye közzé.

A Nemzeti Választási Bizottság a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 517.500 Ft, azaz ötszáztizenhétezer-ötszáz forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni jelen határozat számát és az alábbi bírságazonosító számot: V182090431. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]           Beadványozó 2018. április 4-én 12 óra 48 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ára és 151. § (1) bekezdésére hivatkozással a választási eljárás alapelveinek megsértése miatt.

[2]           Kifogásában előadta, hogy a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság TV2 televízió Mokka című műsorában az országgyűlési választási kampány idején, 2018. március 29. és 2018. április 4. között megjelölt időszakban rendszeresen szerepelnek a FIDESZ-KDNP Kormány képviselői, illetve a kormányhoz köthető elemzők. Beadványozó a kifogásolt időszakban összesen öt műsorszámot jelölt meg, amelyekben öt személlyel folytattak interjút. Beadványozó rögzítette, hogy a műsorba meghívottak személyéből, a műsorszám címéből, valamint az egyes műsorszámok tartalmából megállapítható, hogy megbízásuknál fogva a FIDESZ és a KDNP, illetve a Kormányhoz kötődő politikusok, közszereplőként kampánytevékenységet folytattak, amellyel a FIDESZ-KDNP kampányát segítették. Kifogásában rögzítette, hogy álláspontja szerint a jelzett tevékenység ismételt jogsértés, tekintettel arra, hogy továbbra is megállapítható, hogy a műsorban sem a Jobbik, sem más ellenzéki párt politikusát nem hívták meg.

[3]           Beadványozó kifogásban megjelölt tényállás és a megjelölt műsorszámok alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a Ve. 2. § (2) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelvek – az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás – sérelmét, a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől, valamint a Ve. 152. § (1) bekezdése alapján kötelezze a médiatartalom-szolgáltatót arra, hogy a tevékenységét marasztaló határozat rendelkező részét tegye közzé. Kérte továbbá, hogy a Bizottság fontolja meg bírság kiszabásának lehetőségét.

[4]           A Nemzeti Választási Iroda 2018. április 4-én, elektronikus úton tájékoztatta aTV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a kifogás tartalmáról, továbbá határidő megjelölése mellett felhívta, hogy amennyiben észrevételt kíván tenni, azt milyen fórumon és meddig teheti meg.  A Médiaszolgáltató a megjelölt határidőben nem tett eleget a megkeresésben foglaltaknak, arra válaszlevelet nem küldött.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]           A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a TV2 (országos kereskedelmi csatorna) médiaszolgáltatás Mokka című műsorával kapcsolatban került előterjesztésre, amely műsor tekintetében a rendelkezésre álló adatok alapján a kifogásban foglaltakkal egyezően a médiaszolgáltató a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A kifogással érintett műsor vonatkozásában a tv2.hu és a facebook.com/tv2mokka/ oldal egyaránt rögzíti, hogy az a TV2 közéleti témákkal, napi aktualitásokkal, kultúrával, olykor bulvár témákkal foglalkozó reggeli műsora.

[6]            A kifogással támadott műsorszámokkal kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy általánosságban a műsorszámokat saját, illetve a Kúria gyakorlata alapján az adott ügy szempontjából a jogorvoslati kérelemben megjelölt, irányadó teljes időszakban, összességükben vizsgálja. Jelen ügyben azonban eltérő eljárást indokol az a körülmény, hogy a kifogás a Médiaszolgáltató olyan tevékenysége ellen érkezett, amelyhez hasonló tényállásban a Nemzeti Választási Bizottság határozatot, majd a Kúria a Bizottság határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján jogerős végzést hozott.

[7]           Tárgyi ügy előzményeként tekinthető, hogy Beadványozó 2018. március 21-én kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Médiaszolgáltató ellen, a jelen eljárásban tárgyalt kifogással lényegében megegyező tartalommal. Ezen korábbi kifogásában Beadványozó 19 napot, a 2018. március 2. és 20. közötti időszakot jelölte meg, mely intervallumban kifogásolta a kormánypártokhoz, illetve a kormányhoz köthető politikusok, közszereplők felülreprezentáltságát. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 217. §-a alapján együttes vizsgálat és elbírálás végett Beadványozó korábbi jogorvoslati kérelmét egyesítette egy másik kifogással, mely Médiaszolgáltató ugyanazon tevékenységét sérelmezte, viszont a kifogásolt időszakot hosszabb időtartamban, 29 napban (2018. február 19-e és március 20-a közötti időszak) jelölte meg. A Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 23-án hozott 556/2018. számú határozatában a kifogásoknak részben helyt adott, és a Ve. szerinti esélyegyenlőségi eljárási alapelv sérelmének megállapítása mellett eltiltotta a Médiaszolgáltatót a további jogsértéstől, valamint 6.210.000 Ft összegű – a bírságmaximum 90%-ának megfelelő mértékű – bírság megfizetésére kötelezte.

[8]           A Kúria 2018. március 28-án Kvk.I.37.388/2018/2. számú határozatával az NVB 556/2018. számú határozatát helybenhagyta. Utalva a saját és az Alkotmánybíróság gyakorlatára, a Kúria hangsúlyozta, hogy a Ve. alapelvi követelmények teljesülését érintően a műsorfolyam vizsgálatát kell elvégezni, melyre vonatkozóan megerősítette, hogy a vizsgált 29 napos időszakban a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség alapelve sérült. Tekintettel arra, hogy Médiaszolgáltató jogsértően szerkesztette műsorát és a kampányidőszak hátralévő tartama már nem elégséges ahhoz, hogy megfelelően érvényesüljenek a Ve. alapelvi rendelkezései, a Kúria álláspontja szerint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megsértése is bekövetkezett. A Kúria az NVB határozatát a bírság vonatkozásában is helybenhagyta.

[9]           Beadványozó a műsorszolgáltató tevékenységét a 2018. évi országgyűlési képviselők választási kampányában való részvétellel összefüggésben támadta, mely alapján arra, mint ágazati jogszabály a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.)rendelkezései is irányadóak. A Ve. 151. § (1) bekezdése alkalmazásában a műsorszolgáltató választási kampányban való részvételével kapcsolatban az Mttv. általános, alapelvi szabályainak érvényre juttatása a Ve. rendelkezéseire figyelemmel vizsgálandók.

[10]        Az Mttv. 3. §, 7. § és a 203. § 41. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, és a médiaszolgáltató az, aki szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti. A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, az Mttv.-ben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.

[11]        A Nemzeti Választási Bizottság fenti, az Mttv.-ben foglalt alapelvekkel és a Ve. rendelkezéseivel összefüggésben az alábbiakat állapítja meg.

[12]        Az Mttv. a médiaszolgáltató részére biztosítja a szerkesztői szabadságot, aminek mintegy garanciáját adja az Mttv. 7. § (1) bekezdésében foglalt „jóhiszeműség és tisztesség követelménye” és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelve.

[13]        Hivatkozva a Ve. 139. §-ára, valamint a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. §-ára, az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán a kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.

[14]        Beadványozó kifogásában a választási kampányidőszakon belül a Mokka című műsor 2018. március 29. és 2018. április 4. között, tehát hét napon keresztül sugárzott, összesen öt műsorszámot és öt személlyel folytatott interjút jelölt meg és szolgáltatott bizonyítékul a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint e) pontjában foglalt, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmére vonatkozóan.

[15]        A választási kampánytevékenység a Ve. 141. §-a alapján kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. A Nemzeti Választási Bizottságnak jelen ügyben azt kellett megvizsgálnia, hogy a bizonyítékként megjelölt műsorszámok valamennyi részlete a Ve. 141. §-ának második fordulata szerinti olyan kampányidőszakban folytatott tevékenységnek tekinthető-e, amely a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányul, azaz, hogy a műsorban megszólalók mindegyike a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, mint jelölő szervezetek (a továbbiakban: jelölő szervezetek) képviseletében szólalt-e meg.

[16]        A Bizottság – az 556/2018. NVB határozat indoklásával egyezően – utal arra, hogy el kell határolni a szakértők által végzett politikai elemző tevékenységet a választási időszakban kifejtett kampánytevékenységtől. E tekintetben a Bizottság megjegyzi, hogy a Mokka műsorban Orbán Balázs, a Migrációkutató Intézet főigazgatója, Kiszelly Zoltán politológus által több alkalommal – és eltérő témában is – kifejtett vélemények és álláspontok szakmai megnyilvánulásoknak tekinthetők, amelyek kívül esnek a Ve. 141. §-a szerinti tevékenységen, így az alapelvek megsértése vonatkozásában azok vizsgálatát mellőzi.

[17]        A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a megjelölt műsorszámokban mindösszesen két fő kormánypárti politikus szerepel. A Bizottság megítélése szerint jelentősége van annak, hogy egyikük, Gulyás Gergely képviselőjelölt, így az ő megjelenése egyértelműen köthető a választáson induló jelölő szervezethez. A Bizottság egyebekben megjegyzi, Gulyás Gergely jelölti minősége mellett parlamenti frakcióvezetőként is szerepel a választási kampányban. Kovács Zoltán kormányszóvivővel, a Nemzetközi Kommunikációs Iroda vezetőjével folytatott beszélgetés szintén a kormánypártokhoz köthető tartalomnak minősül.

[18]        Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 23-án határozatában megállapításokat tett és eltiltást eszközölt Médiaszolgáltató 2018. február 19-e és március 20-a közötti jogsértő tevékenységével kapcsolatban, majd a KúriaKvk.I.37.388/2018/2. számú határozatával 2018. március 28-án a Bizottság határozatát helybenhagyta, tárgyi ügyben figyelembe vett műsorszámok vizsgálata alapján a Nemzeti Választási Bizottság ismételten megállapítja, hogy míg a Médiaszolgáltató a jelölő szervezetek vonatkozásában jelöltjeik útján több alkalommal is lehetőséget biztosított politikai programjuk bemutatására, a közéleti témákkal kapcsolatos véleményük kifejtésére, ezzel egy időben azonban más jelölő szervezetek részére nem adott megjelenési lehetőséget.

[19]        Ahogyan arra a Nemzeti Választási Bizottság indoklásában már utalt, a választási bizottságok és a bíróságok gyakorlata szerint az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó kötelezettség betartása a műsorfolyam egészének, de legalább átfogó részének ismeretében vizsgálható. A Bizottság rögzíti, hogy a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria 29 napot már vizsgált a Mokka műsorfolyamából a választási kampányidőszakban. Médiaszolgáltató a Kúria döntésének jogerőssé válását követő naptól, azaz a tárgyi ügyben kifogásolt időszak alatt – 2018. március 29-e és április 4-e között – bizonyíthatóan nem változtatott a gyakorlatán, nem hívott egyetlen ellenzéki politikust sem a Mokka c. műsorba. Mindemellett az is kijelenthető, hogy a korábban vizsgált, 29 napos időszakhoz képest a kormánypárthoz köthető politikusok megjelenésének aránya a kifogásolt műsorban csökkent.

[20]        Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az alábbi megállapításokat teszi. Beadványozó által a kifogásban megjelölt kampányidőszakban sugárzott öt műsorszám vonatkozásában az alapelvek érvényesülésének vizsgálhatóságát arra tekintettel állapítja meg, hogy ugyanezen műsort korábban már vizsgálta. A Médiaszolgáltatónak az a 2018. február 19. és március 20-a közötti magatartása, amely csupán egyes jelölő szervezetek vonatkozásában biztosította a választási kampányidőszak átfogó időszakában politikai, közéleti témákkal foglalkozó műsorában a megjelenési lehetőséget, kiegészül a 2018. március 29. és április 4-e közötti időszak alatti hasonló magatartással, amely ellentétes a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között eljárási alapelvvel. Mindezek alapján a Bizottság a kifogásnak ezen alapelv megsértése vonatkozásában helyt ad.

[21]        Tekintettel arra, hogy Médiaszolgáltató alapvetően nem változtatott szerkesztési politikáján, és az ellenzéki pártoknak megszólalási lehetőséget nem biztosított, a Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a Kúria Kvk.III.37.465/2014/2. számú végzésével jóváhagyott 941/2014. számú NVB határozatra, valamint a Kvk.V.37.540/2014/3. számú végzéssel jóváhagyott 1094/2014. számú határozatra – rámutat arra, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megsértése megállapítható, ha a választási kampányban a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség tartósan és súlyosan sérül. A Nemzeti Választási Bizottság e vonatkozásban is megalapozottnak tartja a kifogást. E döntése kapcsán figyelemmel volt arra, hogy a kifogásban hivatkozott ötnapos műsorfolyam mellett előzőekben a Kúria is értékelte és megerősítette Médiaszolgáltató jogsértő tevékenységét, illetve, hogy a választási kampányból hátra lévő négy nap már elégtelen idő ahhoz, hogy a Médiaszolgáltató műsoraiban érvényesítse a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget.

[22]        A Ve. 152. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság bírságot szabhat ki. Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege a 152. § (3) bekezdése szerint a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese.

[23]        A Nemzeti Választási Bizottság a bírság összegének meghatározatása során a Ve. 152. § (2) bekezdés szerint mérlegelte az eset össze körülményét. A Bizottság figyelembe vette, hogy a jogsértés a kampányidőszak végén, 2018. március 29. napja és április 4. napja között valósult meg, abból a továbbiakban már csak négy nap maradt fenn. A Bizottság értékelte továbbá, hogy a jogsértő tevékenységben kizárólag a TV2 egyetlen műsora, a Mokka érintett és mindössze két esetben volt bizonyítható a műsorban szereplő személy jelölő szervezethez kötöttsége. A Nemzeti Választási Bizottság figyelemmel volt a bírság összegének meghatározása során a jogsértő tevékenység ismétlődő jellegére, a Mokka műsorral kapcsolatban az NVB által a kampányidőszakban korábban kiszabott és a Kúria által jóváhagyott bírságra, valamint a jogszabálysértés súlyára egyaránt. A Bizottság értékelte azt a tényt is, hogy a TV2 országosan elérhető lineáris médiaszolgáltató.

[24]        A fentiekben részletesen kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad. A Ve. 152. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a Ve. 218. § (2) bekezdése a)-b) pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy határozata rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé.

 

IV.

 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[25]        A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontján, a 141. §-án, a 151-152. §-án, a 218. § (2) bekezdés a)-b) pontjain, a 217. § (1) bekezdésén, az Mttv. 3. §, 7. § és a 203. § 41. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 6.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke