678/2018. NVB határozat - a Nemzeti Zöld Koalíció által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
678/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Zöld Koalíció [képviseli Medveczki Zoltán (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 17 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 65/2018. számú határozata elleni fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdései szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a Ve. 124. § (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

[2]           Az OEVB a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján hozott 65/2018. számú határozatában megállapította, hogy Daru Mihály, a Nemzeti Zöld Koalíció jelöltje a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 04. számú országgyűlési egyéni választókerületben az ajánlások gyűjtése érdekében igényelt és átvett 100 ajánlóívből 2 ívet nem adott vissza az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére a törvény szerint rendelkezésre álló határidőben.

[3]           Az OEVB a Ve. 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt törvényi kötelezettség megszegése okán a jelölő szervezetet fenti számú határozatában 20.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezte.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[4]           Beadványozó 2018. március 30-án 0 óra 57 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB fent hivatkozott határozata ellen.

[5]          Beadványában hivatkozik arra, hogy a mellékelt szerződés alapján Daru Mihály jelölt a polgári Törvénykönyv 6:206. §-án alapuló kötelezettséget vállalt, így a kiszabott bírságért felelőssége egyetemleges, amely azonban az OEVB határozatában nem jelenik meg.

[6]          Előadta továbbá, hogy az OEVB határozatát úgy hozta meg, hogy az ívek visszaviteléről, illetve a két ív hiányáról a jelölő szervezetet nem tájékoztatta. A határozat továbbá nem kellően pontos az érdemi joghatás kiváltásához, mert a le nem adott ajánlóívek sorszáma nem szerepel benne.

[7]          Álláspontja szerint a határozat sérti „a kötelmi jog idevonatkozó fejezeteit. A Nemzeti Zöld Koalíció Daru Mihállyal kötött szerződése szerint megszűnt a Nemzeti Zöld Koalíció törvény szerinti kötelme az ajánlóívek leadása terén.” Egyebekben is sérti a jelölő szervezet jogait, mert a szerződés egy jognyilatkozat is egyben, amely nyomban illetve az értesítéssel hatályossá vált. Erről a jelölő szervezet az OEVB részére tájékoztatást tudott volna nyújtani, ha határozathozatalé előtt az OEVB megkeresi a jelölő szervezetet.

[8]          Kéri továbbá a nemezeti Választási Bizottságot megvizsgálni, hogy az OEVB határozata kiküldésének határideje nem jogvesztő-e a jelölő szervezet felé. jelzi, hogy a határozat indokolásában 100 ív van feltüntetve, ami „nyilvánvaló hazugság”, mivel előtte 2 db ívről van szó.

[9]          Mindezért kéri az OEVB határozat megsemmisíteni, és az OEVB-t új eljárásra utasítani.

 

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10]        A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi eleme az alábbi:

a) a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja.

 

[11]        A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza a fellebbezés a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.

[12]       Beadványozó a fellebbezésben kizárólag a jelölt és közte lévő szerződéses viszonyon alapuló, polgári jogi jogsérelmet jelöli meg, amellyel kapcsolatban csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:206. §-át jelöli meg, amely nem választásra irányadó jogszabály.

[13]       Mivel a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat, a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14]        A határozat a Ve. 124. §-án, 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 3.

 

 

                                                Prof. Dr. Patyi András

                                        a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke