676/2018. NVB határozat - dr. W-J. T. N. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
676/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. W-J. T. N. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 17 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Zala Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 41/2018. (III. 29.) számú határozatát – jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2018. március 28. napján 12 óra 24 perckor a Ve. 208. § alapján kifogást nyújtott be Zala Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB).
 2. Kifogásában előadta, hogy 2018. március 27. napján kapta meg a Demokratikus Koalíció szórólapját, amelyen Kovács Viktóriát „[a] közösen támogatott esélyes jelölt, aki legyőzheti a Fideszt” szöveggel hirdetik, a szórólapon viszont a Demokratikus Koalíció mint jelölő szervezet emblémáján kívül nem kerültek feltüntetésre a jelöltet támogató további jelölő szervezetek. Beadványozó álláspontja szerint a szórólap „súlyosan megtévesztő”, tekintettel arra, hogy – a támogató szervezetek logójának feltüntetése nélkül – azt a látszatot kelti, mintha Kovács Viktóriát az ellenzéki pártok közösen támogatnák, ezért az azon feltüntetett szöveg befolyásolja a választási eljárás tisztaságát, az esélyegyenlőséget a jelöltek és jelölő szervezetek között és a választás eredményét egyaránt. Beadványozó kifogáshoz csatolta a Demokratikus Koalíció korábbi szórólapját, mely esetben a támogató szervezetek feltüntetésre kerültek, valamint mellékelte a kifogásolt szórólapot is.
 3. Mindezek alapján, valamint a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozva kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján tiltsa el a Demokratikus Koalíciót, Sebián-Petrovszki László pártigazgatót továbbá Kovács Viktóriát a további jogszabálysértéstől. Kérelmezte továbbá, hogy a Ve. 219. § (1) bekezdésére tekintettel a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja alapján az OEVB gondoskodjon pénzbírság kiszabásáról is, tekintettel arra, hogy a jogsértést a sajtótermék tudatosan követte el és az a választók „egy jelentős részének befolyásolására alkalmas”.
 4. Az OEVB 41/2018. (III. 29.) számú határozatában megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a konkrét jogszabálysértés megjelölését, valamint nem tartalmazza a bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a szórólap terjesztése mely időpontban kezdődött. Az OEVB határozatának indokolása szerint a kifogás arra vonatkozóan sem tartalmaz bizonyítékot, hogy a kifogást benyújtó által történő kézhezvétel mely időpontban történt. Az OEVB határozatában megállapította továbbá, hogy a kifogást előterjesztő nyilatkozatát bizonyítékként értékelni nem lehet, tekintettel arra, hogy a bizonyíték éppen a kifogást előterjesztő állításának alátámasztására szolgál, ezért a kifogást – részben a jogszabálysértés megjelölésének, részben a bizonyíték előterjesztésének hiánya miatt – érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 1-én 12 óra 24 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 41/2018. (III. 29.) számú határozatával szemben.
 2. Fellebbezésében előadta, hogy kifogása „konkrétan tartalmazta a jogszabálysértés megjelölését”, állítása megerősítéseként hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjára. Előadta továbbá, hogy – álláspontja szerint – a kifogást határidőben nyújtotta be, mivel a szórólapot a kifogás benyújtásának napján vette kézhez és mivel folyamatosan fennálló jogsértésről van szó, a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. Állítása szerint a megtévesztő szórólapokat még a mai napig is terjesztik a választókerületben. Ennek bizonyítására csatolt egy 2018. március 30. napján készített fényképfelvételt, valamint 3 fő tanúnyilatkozatát annak bizonyítékául, hogy a fénykép készítésének időpontjában Beadványozóval voltak. Előadta továbbá, hogy kifogásában nem a szórólap készítését, hanem annak tartalmát kifogásolta.
 3.  A fentiekre tekintettel kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 41/2018. (III. 29.) számú határozatát változtassa meg, és a kifogásának adjon helyt.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy tárgyi ügy – és az OEVB jelen fellebbezésben megtámadott határozata – előzményeként beadott kifogás benyújtásának követelményei kapcsán a Ve. 212. § (2) bekezdése egyértelmű és taxatív felsorolást tartalmaz. A jogszabályi rendelkezés alapján a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

 1. A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.  Tekintettel arra, hogy Beadványozó kifogása nem tartalmazta a  jogszabálysértés megjelölését, ezért az érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.
 2. A Bizottság rögzíti, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]
 3. A Nemzeti Választási Bizottság kifejtette, hogy Beadványozó  fellebbezésében megjelölt tételes jogszabályhelyre történő hivatkozása utólag már nem volt értékelhető, tekintettel saját és a Kúria (Kvk.I.37.494/2014/2.; Kvk.II.37.325/2014/3.; Kvk.II.37.271/2014/2.; Kvk.II.37.326/2014/3.) következetesen alkalmazott joggyakorlatára, mely alapján a korábbi eljárásban nem szereplő, a jogorvoslati kérelem kötelező tartalmi kellékhiánya – jelen esetben a jogszabálysértés tételes megjelölése – a későbbi jogorvoslati eljárásban nem pótolható.
 4. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság tekintettel a Kúria által képviselt gyakorlatra – és az előzőekben kifejtettekre – megállapítja, hogy az OEVB 41/2018. (III. 29.) számú határozatában jogszerűen állapította meg az érdemi vizsgálatra való alkalmatlanságot. Ugyanakkor az OEVB helytelenül állapította meg a „bizonyíték előterjesztésének hiányát”, mivel ez az álláspont ellentétes a Kúria (Legfelsőbb bíróság) Kvk.I.37.180/2010/4. számú végzésében foglaltakkal, amely szerint, „a szórólap-levél postaládába történő kézbesítése esetén a szórólappal kapcsolatos jogszabálysértés akkor következik be, amikor arról a választópolgár tudomást szerez”. Beadványozó kifogásában megjelölte a szórólap kézhezvételének pontos dátumát, ennek tényét azonban az OEVB nem vette figyelembe.
 5. A fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB határozatát – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján – eltérő indokolással hagyta helyben.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 208. §-án, a 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, 231. § (4) és (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 3.

 

 

                                                Prof. Dr. Patyi András

                                        a Nemzeti Választási Bizottság

                                             elnöke