675/2018. NVB határozat - a CS. J. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
675/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Cs. J. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 17 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 46/2018. (III.31.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1.  Cs. J. 2018. március 29. napján 18 óra 18 perckor kifogást nyújtott be a Vámospércsi Helyi Választási Iroda tevékenységével kapcsolatban. Kifogásában előadta, hogy a választási iroda 2018. március 27-én jogellenesen eltávolíttatta a Vámospércsen elhelyezett molinóját, arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik közterület-foglalási engedéllyel és az adott helyszínre már másik jelöltnek van érvényes engedélye. Beadványozó előadta, hogy a Ve. 144. § (2) és (3) bekezdés alapján választási kampány idején plakát korlátozás nélkül elhelyezhető. A beadvány részletes jogszabályi hivatkozásokat is tartalmaz a plakát elhelyezésére vonatkozó, a Ve.-ben foglalt szabályokról, utal a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletre, mely rendelet Beadványozó szerint nem jogosítja fel az önkormányzatot a Ve. alapján szabadon kihelyezhető plakát eltávolítására. Beadványozó sérelmezi továbbá azt is, hogy a plakát eltávolításáról csak utólag kapott értesítést. A beadvány összegzése szerint a plakát elhelyezése nem sértett választási eljárási szabályt, melyre tekintettel a választási irodának nem volt jogszerű lehetősége annak eltávolítására.
 2. Beadványozó csatolta beadványához a molinóról készült fényképfelvételt, valamint a választási iroda vezetője által Beadványozó részére 2018. március 27. napján megküldött tájékoztatást, mely szerint a Helyi Választási Iroda a molinót eltávolíttatta.
 3. Az OEVB határozatában Ve. 214. § (1) bekezdésre, valamint a Ve. 215. § b) pontjára hivatkozással a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, tekintettel arra, hogy az elkésett. Beadványozó a vélelmezett jogszabálysértés időpontjaként 2018. március 27. napját jelölte meg, ugyanakkor a beadványhoz bizonyítékként csatolt, a HVI által a kifogást tevő részére megküldött tájékoztató levél azt bizonyítja, hogy a molinó eltávolítására legkésőbb 2018. március 26. napján már sor került. A tájékoztató levél a molinó eltávolításáról múlt időben tartalmaz közlést, valamint a levél keltezése: „Vámospércs, 2018. március 26.”. A fentiekre tekintettel a kifogás benyújtására nyitva álló határidő 2018. március 29. napján 16.00 órakor lejárt, így a 2018. március 29. napján 18 óra 18 perckor benyújtott kifogás elkésett.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1.  Beadványozó 2018. április 1-én 15 óra 18 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában a Ve. 221. § (1) bekezdésére hivatkozással előadta, hogy 2018. március 29-én kifogást nyújtott be a Vámospércsi Helyi Választási Irodához, mert az 2018. március 26-án – állítása szerint – jogellenesen eltávolította a Vámospércsen kihelyezett molinóit. A választási iroda arra hivatkozóan távolította el a molinókat, hogy Beadványozó nem rendelkezik közterület-foglalási engedéllyel, illetve az adott helyszínen már másik jelöltnek van érvényes közterület-foglalási engedélye. Előadta továbbá, hogy az OEVB a kifogását elkésettség okán „utasította el”.
 2. Beadványozó a Ve. 10. § (2) bekezdésére hivatkozással előadta, hogy a határidőket naptári napokban kell számítani. Álláspontja szerint a határidő számításra általános jelleggel a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 146. § (3) bekezdése szerinti szabályokat kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy – álláspontja szerint – a Ve. a határidő számítás kezdő időpontjára nem tartalmaz rendelkezést. Ennek értelmében a napokban vagy munkanapokban megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.
 3. A fentiekre tekintettel Beadványozó álláspontja szerint „a határidő kezdő időpontja 2018. március 28. napja, hiszen a határidő megkezdésére okot adó cselekmény a plakát eltávolításáról szóló értesítés megküldése”, mely 2018. március 27. napján történt meg.
 4. Előadta továbbá, hogy a Vámospércs Önkormányzata közterület használatáról szóló 17/2005 (2005.IX.29.) rendelet nem jogosítja fel az önkormányzatot arra, hogy a molinóját eltávolítsák.
 5. A fentiek alátámasztásaképpen hivatkozik továbbá több Kúria és AB döntésre egyaránt, valamint a Ve. 144. § (3) bekezdésére, melynek értelmében plakát a kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhető.
 6. Mindezekre tekintettel álláspontja szerint a plakátok elhelyezése nem sértett választási eljárási szabályokat és a helyi választási irodának nem volt joga azokat eltávolítani. Mindezek alapján kéri a fellebbezése „megtárgyalását és elbírálását” a Nemzeti Választási Bizottságtól.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, továbbá:
 3. A határidőket naptári napokban kell számítani.
 4. A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.
 5. A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.
 6. A Ve. 215. § b) pontja értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a molinót legkésőbb 2018. március 26-án leszedték, melyre tekintettel – az OEVB határozatban kifejtettekkel összhangban – a jogsértés időpontja március 26-a, mely egyértelműen kiderül a választási iroda által Beadványozó részére megküldött értesítőből.
 8. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy jogszabálysértés kezdő időpontja a molinó eltávolítása, nem pedig az arról való tudomásszerzés időpontja, melynek megfelelően a jogorvoslati határidő kezdetének időpontja 2018. március 26-a.
 9. A Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – az OEVB határozatával összhangban – megállapítja, hogy Beadványozó a kifogást a Ve. 10. § (4) bekezdése, valamint a Ve. 209. § (1) bekezdése szerinti törvényes határidő lejárta után nyújtotta be az OEVB-hez, így elkésett.

           

 1. Az NVB a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1.  A határozat a Ve. 10. §-án, a 209. §. (1) bekezdésén, a Ve. 215. § b) pontján,a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2), az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 3.

 

 

                                                                   

                                                Prof. Dr. Patyi András

                                        a Nemzeti Választási Bizottság

                                           elnöke