672/2018. NVB határozat - a Nemzetegyesítő Mozgalom által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

672/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzetegyesítő Mozgalom (székhely: 6721 Szeged, Dugonics u. 14., képviseli: dr. Pászti-Tóth Erzsébet PhD, a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Győr-Moson-Sopron Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 35/2018. (III. 28.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1.  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdései szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a Ve. 124. § (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.
 2.  Az OEVB a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján hozott 35/2018. (III. 28.) számú határozatában megállapította, hogy a Nemzetegyesítő Mozgalom jelölő szervezet a Győr-Moson-Sopron Megye 05. számú országgyűlési egyéni választókerületben az ajánlások gyűjtése érdekében igényelt és átvett 75 ajánlóívből 32 ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére a törvény szerint rendelkezésre álló határidőben.
 3. Az OEVB a Ve. 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt törvényi kötelezettség megszegése okán a jelölő szervezetet a fent hivatkozott határozatában 320 000 Ft, azaz háromszázhúszezer forint bírság megfizetésére kötelezte.

[A fellebbezés tartalma]

 1.  Beadványozó 2018. március 31-én 12 óra 17 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB fent hivatkozott határozata ellen. Beadványozó előadta, hogy a jelöltjük által átvett 75 db ajánlóívből 70 db-ot leadott, ebből üres 65 db volt, amely nem minősülhet elkésettnek, „aláírással ellátott” ív pedig csupán 5 db volt. Beadványozó álláspontja szerint a 75 db átvett ajánlóívből 65 db üres ajánlóívet 2018. március 5-én – határidőben – leadott. Álláspontja bizonyítékaként 1. mellékletként csatolta a 2018. március 5. 16 óra 40 perckor készült, határidőn túl beérkezett ajánlóívek átvételéről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Ennek alapján Beadványozó megítélése szerint téves az OEVB határozatának azon állítása, amely szerint 32 db ajánlóívet nem adott át a jelölő szervezet a rendelkezésre álló határidőben. Beadványozó felhívja a figyelmet a Ve. 124. § (3) bekezdésében foglaltakra, amely szerint „nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2). bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után”. Beadványozó szerint a 2. mellékletként csatolt, 2018. március 6-án 16 órakor készült átadás-átvételi jegyzőkönyv teljességgel elhibázott, mivel a határidőben átvett ajánlóívek száma abban 42 db, míg az előző napi jegyzőkönyvben 70 db volt. Mindez álláspontja szerint egybecseng a jelöltjük nyilatkozatával, amelyet 3. mellékletként fellebbezéséhez csatolt.
 2. A fentiekre tekintettel Beadványozó kéri, hogy a Nemzeti Választási Bizottság méltányolja kérését és törölje a bírságot, mivel tulajdonképpen mindössze 2 db ajánlóív leadása maradt el.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Nemzetegyesítő Mozgalom jelölő szervezet a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül, 2018. március 5-én 16 óráig 33 db ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére. A Nemzetegyesítő Mozgalom jelölő szervezet a korábban le nem adott ívekből a jelölt bejelentésére vonatkozó határidő elteltét követő napon, azaz 2018. március 6-án 1 db ajánlást nem tartalmazó ajánlóívet, valamint 30 db ajánlásokat tartalmazó ajánlóívet adott át a választási irodának. A 2018. március 6-án készült átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint 2 db ajánlóív a jelöltnél maradt.
 3. A jogszabály egyértelműen fogalmaz az ajánlóívek leadásának elmulasztásával kapcsolatban, azzal a jelölttel vagy jelölő szervezettel szemben, amely az előírt határidőig nem bocsátja a választási iroda rendelkezésére valamennyi felvett ajánlóívet, az OEVB hivatalból eljárva bírságot szab ki.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.-ben foglalt határidők, így az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő, ameddig az ajánlást tartalmazó íveket vissza kell szolgáltatni és az üres ajánlóívek visszaadására vonatkozó határidő (2018. március 5. 16.00 óra illetve 2018. március 6. 16.00 óra) a 10. § (1) bekezdése alapján jogvesztők, ami azt jelenti, hogy a mulasztás kimentésére nincs lehetőség, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye.
 5.  Az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, ami miatt a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. Erre figyelemmel a választási szerveknek elegendő a mulasztás tényének megállapítása, egyéb körülményeket nem kell vizsgálniuk. [Kvk.II.37.273/2014/2., Kvk.II.37.274/2014/2., Kvk.III.37.275/2014/2., Kvk.III.37.297/2014/3., Kvk.III.37.312/2014/3., Kvk.V.37.318/2014/2., Kvk.I.37.319/2014/2., Kvk.I.37.320/2014/2., Kvk.I.37.321/2014/2., Kvk.I.37.322/2014/2. számú végzések]
 6.  A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó fellebbezését nem találta megalapozottnak, ezért a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1.  A határozat a Ve. 10. §-án, 124. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (3) bekezdésén, 224. § (1)-(3) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 3.

 

 

                                                  Prof. Dr. Patyi András

                                          a Nemzeti Választási Bizottság

                                                 elnöke