668/2018. NVB határozat - a T. N. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

668/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a T. N. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 9 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 50/2018. (III. 29.) számú határozatát a jogszabálysértés tényének megállapítása vonatkozásában helybenhagyja.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdését azzal, hogy Hatvan városában a Rákóczi út és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésénél,             a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hajdú utca kereszteződésénél, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Majtényi utca kereszteződésénél, a Nádasdy Tamás utca 2., 5-7., 8-10., 14. szám előtti villanyoszlopokon, a Nádasdy Tamás utca és a Szabadság út kereszteződésénél választási plakátokat helyezett el.

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Pártot és a Párbeszéd Magyarországért Pártot eltiltja a további jogsértéstől.

A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve megsértésének megállapítását mellőzi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. K. G. N.-né (a továbbiakban: kifogást benyújtó) 2018. március 28-án kifogást nyújtott be a Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB), amelyben előadta, hogy 2018. március 28-án észlelte, hogy a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet Hatvan városában az alábbi közterületeken különböző méretű plakátokat helyezett el:
 • a Rákóczi út és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésénél,
 • a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hajdú utca kereszteződésénél,
 • a Bajcsy-Zsilinszky út és a Majtényi utca kereszteződésénél,
 • a Szabadság út és a Nádasdy Tamás utca kereszteződésénél, a SPAR szupermarketnél,
 • a Szabadság út 4., 1-13. szám előtti villanyoszlopokon,
 • a Nádasdy Tamás utca 2., 5-7., 8-10., 10., 14.,
 • a Nádasdy Tamás utca és a Szabadság út kereszteződésénél,
 • a Dózsa tér 11. számmal szemben lévő „Várakozni tilos” közlekedési táblán.
 • A kifogást benyújtó hivatkozott a Ve. 144. § (5) bekezdésére, valamint Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. §-ára, valamint a rendelet 13. mellékletére, amely szerint a mellékletben meghatározott közterületeken, valamint ezen közterületek által határolt területeken műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból választási plakát elhelyezése tilos.
 • A fentiekre tekintettel a kifogást benyújtó kérte, hogy az OEVB a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja és a 144. § (5) bekezdése alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és Beadványozót tiltsa el a további jogsértéstől. A kifogást benyújtó kifogásában 13 db fényképfelvételt csatolt a plakátokról.
 • Az OEVB 50/2018. (III. 29.) számú határozatában a kifogáshoz mellékelt fényképfelvételek alapján megállapította, hogy a következő közterületeken kihelyezett plakátok valóban Hatvan olyan közterületén lettek kihelyezve, ahol a Rendelet alapján azok kihelyezése tilos:
 • a Rákóczi út és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésénél,
 • a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hajdú utca kereszteződésénél,
 • a Bajcsy-Zsilinszky út és a Majtényi utca kereszteződésénél,
 • a Nádasdy Tamás utca 2., 5-7., 8-10., 10., 14. szám előtti villanyoszlopokon,
 • a Nádasdy Tamás utca és a Szabadság út kereszteződésénél,
 • a Dózsa tér 11. számmal szemben lévő „Várakozni tilos” közlekedési táblán.
 • Az OEVB 50/2018. megállapította, hogy az alábbi közterületeken kihelyezett plakátok Hatvan olyan közterületén lettek kihelyezve, ahol a Rendelet alapján azok kihelyezése nem tilos:
 • a Szabadság út és a Nádasdy Tamás utca kereszteződésénél, a SPAR szupermarketnél,
 • a Szabadság út 4., 1-13. szám előtti villanyoszlopokon,
 • a Dózsa tér 11. számmal szemben lévő „Várakozni tilos” közlekedési táblán.
 • Az OEVB a Ve. 140. § a) pontjában, a 144. § (1) és (5) bekezdésében, valamint a Rendelet 16. §-ában foglaltak alapján megállapította, hogy a Magyar Szocialista Párt megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, valamint a Rendelet 16. §-át, így a kifogást benyújtó kifogásának helyt adott és eltiltotta a Beadványozót a további jogsértéstől.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1.  Beadványozó 2018. március 31-én 12 óra 17 perckor fellebbezést nyújtott be a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján az OEVB 50/2018. (III. 29.) számú határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontjára hivatkozással.
 2. Beadványozó fellebbezésében előadta, hogy az OEVB a döntését kizárólag arra alapozta, hogy a sérelmezett plakátok elhelyezése a Rendelet 16. §-ába, illetve a 13. mellékletébe ütköző módon lett elhelyezve. A Rendelet azonban nem a Ve. szerinti felhatalmazás alapján korlátozza a választási plakátok elhelyezését, jogalkotási felhatalmazásra való utalást a Rendelet a Ve.-re alapítottan nem tartalmaz. A Rendelet a preambulumában kizárólag egy hatálytalan törvényre, a korábbi választási eljárási törvényre utal, az 1997. évi C. törvény „figyelembe vételéről” rendelkezik. Ez az utalás azonban Beadványozó álláspontja szerint sem a jogalkotásról szóló törvény, sem az alkotmánybírósági dogmatika alapján közjogilag jogalkotási felhatalmazásnak nem tekinthető. Beadványozó előadta továbbá, hogy a rendelet érvényesen nem korlátozhatja választási plakátok elhelyezését, figyelemmel a Kúria azon következetesen érvényesülő álláspontjára, miszerint a Ve. zárt szabályrendszert alkot: ezen zárt szabályrendszernek a Rendelet nem része, annak rendelkezéseit az OEVB jogellenesen vette figyelembe döntése meghozatalakor, ezzel sértve a Ve. 144. § (5) bekezdését. Mindezek alapján Beadványozó álláspontja szerint a Rendelet nem tekinthető a Ve. 144. § szabályozási körébe tartozó normának, így a rendeleti rendelkezések nem alkalmazhatók a konkrét ügyben. Beadványozó álláspontja szerint a Rendelet megsértette az Alaptörvény IX. cikke által biztosított szabad politikai véleménynyilvánítás jogát, az Alkotmánybíróság 5/2015. (II. 25.), továbbá 1/2013. (I. 7.) AB határozatában foglaltakat, a Kúria számos – a fellebbezésben hivatkozott – döntését, valamint a Ve. 144. § (5) bekezdésében foglalt taxatív korlátozó feltételeket, így a Ve. zárt szabályrendszerét is.
 3. Beadványozó megjegyzi, hogy az OEVB bár megállapította, hogy a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, döntését nem indokolta, ezért indokolás hiányában a jelölő szervezet nem sértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelvet, hiszen a Rendelet nem tartozik a Ve. zárt szabályrendszerébe, a plakátok elhelyezése pedig a Ve. vonatkozó előírásainak maradéktalanul megfelelt.
 4. Beadványozó előadta továbbá, hogy az OEVB a „Dózsa tér 11. számmal szemben lévő” plakátot egyszerre minősítette a rendeletbe ütközőnek, és a Rendeletbe nem ütközőnek, mindez pedig önmagában felveti a határozat megalapozatlanságát.
 5. Beadványozó felhívja a figyelmet arra, hogy az OEVB szerint a Magyar Szocialista Párt vétett jogsértést, valamint a Magyar Szocialista Pártot tiltotta el a további jogsértéstől annak ellenére, hogy a Magyar Szocialista Párt a Párbeszéd Magyarországért Párttal közösen állított országos listát a 2018. április 8-ai országgyűlési választáson, így a választási eljárásban nem önálló, hanem közös listát állított.
 6. Mindezekre figyelemmel Beadványozó kéri, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésnek adjon helyt, és a megtámadott határozatot változtassa meg, és a kifogást utasítsa el.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés részben alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 3. A Ve. 140. §-a határozza meg a kampányeszköz fogalmát, mely szerint annak minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére. A 140. § a) pontja kampányeszköznek minősíti a plakátot.
 4. A Ve. 141. §-a a kampánytevékenység fogalmát határozza meg, mely szerint az a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
 5. A Ve. 144. § (1) bekezdése értelmében plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozó anyagtól függetlenül. A 144. § (2) bekezdése szerint a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A 144. § (3) bekezdése alapján plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A 144. § (5) bekezdése rögzíti, hogy egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
 6. A Rendelet 16. §-a a következők szerint rendelkezik: „A 13. mellékletben meghatározott közterületen, valamint ezen közterületek által határolt területeken műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból választási plakát elhelyezése tilos.” A Rendelet 13. melléklete tartalmazza „Óhatvani terület”, illetve „Városközpont és Újhatvani terület” elnevezések alatt a választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett közterületek tételes listáját.
 7. Az Alkotmánybíróság több döntésében, így az 5/2015. (II.25.) AB határozatban általános érvénnyel mondta ki, hogy az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében elismert véleménynyilvánítási szabadság kiterjed a választási kampány során a jelöltek és a jelölő szervezetek által folytatott kampánytevékenységre. Az 1/2013. (I.07.) AB határozat hangsúlyozta, hogy a politikai reklámozás mindenek előtt a választáson induló pártok, jelölő szervezetek véleménynyilvánítását érinti. Az Alaptörvény IX. cikke mindenkinek biztosítja a szabad politikai véleménynyilvánítás jogát, amely megnyilvánulhat politikai reklámok közzétételében is.
 8. A Kúria Kvk.I.37.476/2014/4. és Kvk.I.37.491/2014/3. számú végzéseiben is megtestesülő egységes bírói gyakorlat szerint a Ve. 144. §-ának helyes értelmezéséből az következik, hogy választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A választási szervek a Ve. rendelkezéseinek való megfelelést vizsgálhatják, mert a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.
 9. A Nemzeti Választási Bizottság a rendelkezésre álló fényképfelvételeket értékelve arra a megállapításra jutott, hogy az érintett plakátok kampányeszköznek és választási plakátnak minősülnek. Azok tartalmukat tekintve egyértelműen alkalmasak a jelenleg zajló országgyűlési választáson a választói akarat befolyásolására, illetve annak megkísérlését célozzák.
 10. A Ve. hivatkozott 144. § (3) bekezdése főszabály szerint korlátozás nélkül elhelyezhetőnek minősíti a választási plakátokat kampányidőszakban, az erre vonatkozó kivételeket a 144. § (4)-(7) bekezdéseiben nevesíti. Az (5) bekezdés egyértelműen rögzíti, hogy helyi önkormányzat jogosult rendeletében megtiltani a plakát, óriásplakát elhelyezését műemlékvédelmi vagy környezetvédelmi okból.
 11. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB helyesen hivatkozott a Rendeletre, illetve annak a sérelmezett helyszínen plakátok kihelyezését gátló 16. §-ára. A Rendeletet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete alkotta úgy, hogy az műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból korlátozza a plakátoknak a Rendelet 13. mellékletében felsorolt közterületeken való elhelyezését. A Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete az alaki követelményeknek megfelelő módon felhatalmazásként hivatkozik a Ve. 144. § (5) bekezdésére, illetve kifejezetten hivatkozik arra, hogy műemlékvédelmi és környezetvédelmi okból tiltja választási plakátok elhelyezését.
 12. Az, hogy a Rendelet mint önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközik-e, vagy tartalma túlterjeszkedik a Ve.-ben foglalt felhatalmazáson a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Kúria jogosultsága. Ennek vizsgálatával a Bizottság túllépné Ve.-ben meghatározott hatáskörét, ahogyan ezt a Kúria több döntése megerősítette.[ Kvk.II.37.354/2018/2.; Kvk.VI.37.328./2018/3.]
 13. Mindezek alapján a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a fellebbezésben érintett közterületek tényleges műemléki, illetve környezetvédelmi védettsége vizsgálatának jelen eljárásban nincs helye, így a jogszabálysértés tényének megállapítása vonatkozásában a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyja az OEVB határozatát. A Bizottság azonban a jogszabálysértést a Ve. 144. § (5) bekezdésébe ütközés okánál fogva tartja megállapíthatónak.
 14. Tekintettel arra, hogy a 2018. április 8-ai országgyűlési választáson a Magyar Szocialista Párt a Párbeszéd Magyarországért Párttal közös listát állított, illetve arra, hogy a választási plakátok elhelyezését Beadványozó maga sem vitatja, a Nemzeti Választási Bizottság a Rendelet 16. §-ának, és így a Ve. 144. § (5) bekezdésének megsértését a két jelölő szervezet részéről együttesen állapítja meg, valamint szankcióként eltiltja a Magyar Szocialista Pártot és a Párbeszéd Magyarországért Pártot a további jogsértéstől.
 15. Az OEVB hivatkozott határozatában megállapította Beadványozó részéről a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének megsértését. Ezzel kapcsolatban a Bizottság rögzíti, hogy választási eljárási alapelvek iránymutató és hézagpótló jellegűek, megsértésükre a Ve. 208. §-a alapján önálló kifogás alapozható. A kialakult joggyakorlat (Kvk.IV.37.468/2009/2.számú végzés, 67/2016. NVB határozat, 79/2016. NVB határozat, 91/2016. NVB határozat, 119/2016. NVB határozat) alapján azonban a választási eljárási alapelv sérelmére, mint jogszabálysértésre akkor alapozható kifogás, illetve határozat, ha nincs olyan tételes jogszabályi rendelkezés, melyet a jogellenesnek minősített magatartás sért. Jelen ügyben a sérelmezett magatartás, azaz a plakátok elhelyezése a Ve. 144. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéssel ellentétes, ezért e szabály megsértését a Bizottság megállapította. Mivel a Ve. tételes szabályának megsértése magában foglalja az alapelv sérelmét is, így annak külön megállapítása – egyéb lényeges körülmény hiányában – nem indokolt.
 16. A Nemzeti Választási Bizottság az OEVB határozata indokolásában rögzítettekkel kapcsolatban megállapítja, hogy az OEVB a „Dózsa tér 11. számmal szemben lévő „Várakozni tilos” közlekedési táblán” elhelyezett plakátot egyszerre minősítette a rendeletbe ütközőnek, és a Rendeletbe nem ütközőnek. Erre tekintettel a Bizottság az OEVB határozatát kijavítva megállapítja, hogy a Dózsa tér 11. számmal szemben lévő „Várakozni tilos” közlekedési tábla elhelyezkedésére figyelemmel nem tartozik a Rendelet 16. §-ában foglalt tilalom alá, így ott választási plakát elhelyezése nem tilos.
 17. A fentiekben kifejtett indokolás alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 140. §-án, 141. §-án, 144. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a Kp. 12. § (4) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 3.

 

 

                                                Prof. Dr. Patyi András

                                        a Nemzeti Választási Bizottság

                                                      elnöke