661/2018. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt közös pártlistát állító jelölő szervezetek által a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választásra megbízott külképviseleti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

661/2018. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fszt/I-1.) és a Párbeszéd Magyarországért Párt (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 50. II. em.) közös pártlistát állító jelölő szervezetek által a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választásra megbízott külképviseleti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában – 20 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt közös pártlistát állító jelölő szervezetek által a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választásra bejelentett külképviseleti megfigyelőt jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 5. § (1)-(3) bekezdései szerint a külképviseletekre a jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként és jelölő szervezetenként (független jelöltenként) legfeljebb két megfigyelőt bízhatnak meg. A közös jelöltet állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak legfeljebb két megfigyelő megbízására. Külképviseleti megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet és nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Választási Bizottság dönt.

[2]          A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint a Ve. 5. § (3) bekezdése szerinti külképviseleti megfigyelőt legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

[3]          Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt, mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett, pártlistát állító jelölő szervezetek a törvényes határidőn belül – a 2018. március 29-án hozott 640/2018. számú NVB határozattal nyilvántartásba vett kilenc fő külképviseleti megfigyelőn túlmenően – további egy fő külképviseleti megfigyelőt jelentett be. A Nemzeti Választási Bizottság a központi névjegyzék adatai alapján megállapította, hogy a külképviseleti megfigyelő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a központi névjegyzék adatai alapján választójoggal rendelkezik, így nyilvántartásba vételének akadálya nincs.

[4]          A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[5]          A határozat a Ve. 3. § 9. pontján, az 5. §-án, az IM rendelet 1. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 31.

 

                                                Prof. Dr. Patyi András

                                        a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke