661/2014. NVB határozat - Heid Tamás független országgyűlési egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
661/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Heid Tamás független országgyűlési egyéni képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Baranya Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 44/2014. (III. 06.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 44/2014. (III. 06.) számú határozatával beadványozót 3.552.500,- Ft összegű bírsággal sújtotta. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy beadványozó átvett 70 db ajánlóívből a leadásra megadott határidőig, azaz 2014. március 3-án 16 egyetlen ajánlóívet sem adott át. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése foglaltaknak megfelelően bírságot szabott ki beadványozóval szemben.
Beadványozó 2014. március 9-én törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen, melyben előadta, hogy egyes választásokkal kapcsolatos tájékoztatókban az ajánlóívek leadási határidejeként 2014. március 4. napja szerepelt. Fellebbezésében beadványozó elismeri, hogy tévedett és késve adta le az ajánlóíveket, azonban álláspontja szerint a pénzbírság összege túlzott mértékű, ezért kérte annak elengedését vagy mérséklését.
II.
A Ve. 124. § (1) bekezdés szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. E § (2) bekezdése rögzíti, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a Ve. 124. § (2) bekezdése alapján a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy beadványozó70 db ajánlóívet nem határidőben adott át a választási iroda részére, mely tényt a beadványozó sem vitatta fellebbezésében. A törvény egyértelműen deklarálja, hogy az ajánlóívek határidőben történő leadásának elmulasztását a választási bizottság bírság kiszabásával szankcionálja.
A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy e kötelezettség elmulasztására vonatkozó kimentésre nincs lehetőség, a jelölt vagy jelölő szervezet felelőssége objektív. A bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek bármely oknál fognál elvesztek vagy megsemmisültek.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén, 124 § (1) és (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                   elnöke