654/2018. NVB határozat - dr. V. M. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
654/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. V. M. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 20 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. árpilis 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás benyújtása]

[1]            Beadványozó 2018. március 30-án 0 óra 30 perckor elektronikus úton nyújtotta be kifogását a Nemzeti Választási Bizottság számára, és kérte az általa hivatkozott „gyermekjogsértő kampányt” „Szél Bernadett bejelentéséhez hasonlóan megvizsgálni”. Beadványozó kifogásában három internetes hivatkozást jelölt meg, továbbá négy darab elektronikus képernyőfelvételt csatolt.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[2]           A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[3]           A Ve. 208. §-a alapján, a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[4]           A Ve. 212. § (2) bekezdése a kifogás kötelező tartalmi elemeit rögzíti, amelyek megléte az érdemi vizsgálat lefolytatásának feltétele. A kifogás kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

a) a jogszabálysértés megjelölése,

b) a jogszabálysértés bizonyítékai,

c) a kifogás benyújtójának neve, lakcíme (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[5]           A Ve. 215. § a) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be, 215. § b) pontja alapján, ha az elkésett, c) pontja szerint, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[6]           A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó a Platón Párt elnevezésű jelölő szervezet nevében nyújtotta be jogorvoslati kérelmét, azonban képviseleti jogosultsággal sem országos szinten, sem területi szinten nem rendelkezik, így a kifogás benyújtására a Ve. 208. § alapján nem jogosult. Beadványozó jogorvoslati kérelmével kapcsolatban továbbá megállapítható, hogy az nem tartalmazza a Ve. 212. § szerinti jogszabálysértés megjelölését, a jelölő szervezet székhelyét, valamint annak bírósági nyilvántartási számát.

[7]           A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – tekintettel a Ve. 215. § a) és c) pontjaira – a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]           A határozat a Ve. 10. §-án, 208, §-án, 209. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdésén, 213. § (4) bekezdésén, 214. § (1) bekezdésén, 215. § a) és b) pontjain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. március 31.

 

 

                                                  Prof. Dr. Patyi András

                                          a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                   elnöke