65/2022. NVB határozat - az Opre Roma – Cigány Demokrata Néppárt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

65/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Opre Roma – Cigány Demokrata Néppárt (2730 Albertirsa, Sarló u. 13.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában - 4 igen és 2 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Opre Roma – Cigány Demokrata Néppártnak az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek vizsgálata]

  1. Az Opre Roma – Cigány Demokrata Néppárt 2022. február 9-én jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét kérte az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 3/2022. (I. 11. ) IM rendelet 11. számú melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P1 formanyomtatvány).
  2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. a) pontja alapján az országgyűlési képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, továbbá az országos nemzetiségi önkormányzat lehet, ha a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szerezetek nyilvántartásába felvette.
  3.  A Ve. 119. §-ának (1) bekezdése alapján azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Ve. 119. § (2) bekezdése szerint a szervezet bejelentésére annak törvényes képviselője jogosult.  
  4. Az Opre Roma – Cigány Demokrata Néppárt jelölő szervezetként való bejelentését Kamarás István tette meg az általa aláírt P1 formanyomtatvány postai úton való megküldésével a Nemzeti Választási Bizottság részére.
  5. A Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda a szervezet bejelentkezését követően ellenőrizte az Opre Roma – Cigány Demokrata Néppárt létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.
  6. A www.birosag.hu oldalon elérhető, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 86. § (1) bekezdése szerinti közhiteles nyilvántartásban a Opre Roma – Cigány Demokrata Néppárt törvényes képviselőjeként valóban Kamarás István szerepel, akként, hogy a képviseleti megbízásának időtartama 4 év (a megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve.)
  7. A Bizottság álláspontja szerint Kamarás István képviseleti joga, a közhiteles nyilvántartásban bejegyzés dátumaként feltüntetett 2016. 07.25. napjától számított 4 éves időtartamban állt fenn, így az 2020. 07. 25. napján lejárt. Ennek következtében a P1 formanyomtatvány benyújtásának időpontjában Kamarás Istvánnak a képviseleti jogosultsága már nem állt fenn.
  8. Az Opre -Roma Cigány Demokrata Néppárt bejelentése tehát – a fentiekben rögzített okból – nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, amely miatt a Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja annak jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 3. § 3. a) pontján, 119. §-án, 133. §-án, a Civil tv. 86. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § -án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 10.

 

 

                                                                                           Dr. Téglási András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke