641/2014. NVB határozat - az MCF Roma Összefogás Párt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
   641/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság, Balogh József, az MCF Roma Összefogás Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Zala megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 31/2014. (III.06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Zala megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 31/2014. (III.06) sz. határozatával Bogdán László, az MCF Roma Összefogás Párt jelölő szervezet egyéni választókerületi képviselőjelöltjének az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán a Zala megyei 03. sz. országgyűlési egyéni választókerületben jelöltként történő nyilvántartásba vételét visszautasította. Az OEVB megállapította, hogy Bogdán László által benyújtott ajánlásokból 389 db. volt elfogadható, tehát az érvényes ajánlásainak száma nem éri el 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában meghatározott minimális ajánlások (500db) számát.
Beadványozó 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 31/2014. (III.06.) számú határozata ellen az OEVB-hez, amelyben azt kérte, hogy a jelölt jelenlétében tegyék lehetővé, hogy az aláírásokat újra lehessen számolni, illetve megtekinteni azt, hogy mely aláírások és miért voltak érvénytelenné nyilvánítva.
Az OEVI vezetője a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell jogszabálysértés megjelölését, vagy amennyiben a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen irányul a fellebbezés, az erre történő hivatkozást.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell továbbá a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza sem jogszabálysértés megjelölését, sem benyújtójának lakcímét, értesítési címét, sem a jelölő szervezet székhelyét és nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozata Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés a), b) és c) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke