636/2014. NVB határozat - dr. Bezzegh Tibor, a Társadalmi Igazságosságért Néppárt képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
       636/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság, dr. Bezzegh Tibor, a Társadalmi Igazságosságért Néppárt képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 30/2014. (III.05.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán Budapest 11. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületében a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó választópolgár, Kozma Emese jelöltkénti nyilvántartásba vételét visszautasította. A bizottság megállapította, hogy az indulni szándékozó választópolgár 457 érvényes ajánlást gyűjtött össze.
Beadványozó 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 3/2014. (III.5.) számú határozata ellen az OEVB-hez, amelyben azt kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a határozatot változtassa meg, és döntsön a jelölt nyilvántartásba vételéről. Álláspontja szerint az eljáró OEVI és OEVB nem megfelelően alkalmazta az 5/2014. NVB iránymutatást az ajánlások ellenőrzése során. Jelentős számú ajánlás esetében a név, cím elírás olyan kismértékű hibát tartalmazott, amelyek az ajánlás értelmében érvényesként elfogadhatóak, ahogy az országban működő más választókerületi választási irodák és választási bizottságok is elfogadtak ilyen mértékű eltéréseket. Álláspontja szerint az OEVI és OEVB eljárása sérti az esélyegyenlőség alapelvét a jelöltek és a jelölő szervezetek között, továbbá nem felel meg a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének.
Az OEVI vezetője a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező beadványában megjelöli a Ve. számos szakaszát, nem a konkrét jogszabálysértésre történő hivatkozást jelenti. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá azt is, hogy a fellebbező tételesen és egyesével azt sem sorolta fel, hogy mely ajánlások, illetve ajánlóívek esetében találta sérelmesnek az érvénytelenséget. A fellebbező beadványában továbbá a jogszabálysértésre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot nem terjesztett elő.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a fellebbező által is hivatkozott, az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló, 2014. február 25-én kiadott iránymutatás 2. pontjában a Bizottság az alábbiakat rögzítette:
„A választási iroda által az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően a Ve. 127. § (3) bekezdése értelmében készített tájékoztatást az érintett egyéni jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelöltet indítani kívánó jelölő szervezet képviselője akár az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntését megelőzően is jogosult megtekinteni, továbbá tájékoztatást kérhet az érvénytelennek tekintett ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról, azokkal összefüggésben észrevételékkel élhet. Másolat az ajánlóívekről ebben az esetben sem kérhető.”
Fentiek alapján a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmét veti fel az, hogy a fellebbező mindamellett, hogy beadványában maga is hivatkozik az idézett NVB iránymutatásra, annak második pontjában rögzített jogosultsággal –, mely az érvénytelen ajánlásokkal kapcsolatos tájékozódási lehetőséget biztosítja a jelöltek és jelölő szervezetek képviselői számára – nem élt, és fellebbezését általában az OEVB jogszerűtlen eljárására alapozta, valamint arra, hogy az OEVB határozatában nem indokolta meg egyesével az általa gyűjtött ajánlások érvénytelenségének okáról.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak és a fent leírtak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) és b) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke