634/2014. NVB határozat - a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
634/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt, képviseli: Dr. Bindics Ferenc (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 27/2014. (III. 6.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 27/2014. (III. 6.) számú határozatában a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet egyéni képviselőjelöltjeként indulni szándékozó Rakita Adrienn – az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán Budapest 10. számú országgyűlési egyéni választókerületében – egyéni jelöltként való nyilvántartásba vételét visszautasította. Az OEVB megállapította, hogy a nevezett által az egyéni választókerületi jelölt bejelentésére szolgáló kérelme mellé benyújtott érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott 500 érvényes ajánlást, mivel az mindösszesen 435 db volt.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 7-én, 20.00 órakor fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB az ajánlások összeszámolása során nem vette figyelembe maradéktalanul a Nemzeti Választási Iroda Elnökének NVI/143-3/2014. sorszámú iránymutatásában rögzített alapelveket, továbbá figyelmen kívül hagyta a beazonosíthatóság meglétére vonatkozó alkalmazott követelményeket.
Fellebbező kiemelte, hogy az olvashatatlanság nem lehet objektív mérce a döntés megalapozottságában, mert ebben az esetben a személyi azonosító jel is segíti az eligazodást. Sérelmezte továbbá a helyesírási hibák miatti elutasítást, a hosszú és rövid ékezetek eltérése álláspontja szerint sok esetben a nyilvántartásban szereplő pontatlanságra vezethető vissza. Beadványában kitért még a rövidítésekre, amelyek következtében az út-utca eltérés és a BP megjelölés is hibaként került értékelésre. A beadványozó kitért arra is, hogy amennyiben a javítás, áthúzás a mezőn belül nem érinti az adott mezőbe javítás nélkül beírt adatokat, a megjelölést el kell fogadni. Mindezekre tekintettel kérte a fellebbező az ajánlások újraszámolását.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező beadványában megjelölia Nemzeti Választási Iroda Elnökének NVI/143-3/2014. sorszámú iránymutatását, nem jelent jogszabálysértésre történt hivatkozást.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló, 2014. február 25-én kiadott iránymutatás 2. pontjában a Bizottság az alábbiakat rögzítette:
„A választási iroda által az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően a Ve. 127. § (3) bekezdése értelmében készített tájékoztatást az érintett egyéni jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelöltet indítani kívánó jelölő szervezet képviselője akár az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság döntését megelőzően is jogosult megtekinteni, továbbá tájékoztatást kérhet az érvénytelennek tekintett ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról, azokkal összefüggésben észrevételékkel élhet. Másolat az ajánlóívekről ebben az esetben sem kérhető.”
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak és a fent leírtak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) és b) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke