63/2019. NVB határozat - a Tea Párt Magyarország által az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

63/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Tea Párt Magyarország (5744 Kevermes, Bajcsy-Zsilinszky utca 4) által az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Tea Párt Magyarország jelölő szervezet által – az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán – állított lista nyilvántartásba vételét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Tea Párt Magyarország jelölő szervezet az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán állított listáját 2019. április 23-án 13 óra 30 perckor 7 fő jelölttel bejelentette. A lista bejelentésével egyidejűleg 3.000 ajánlóívet adott át a Nemzeti Választási Irodának.

[2] Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. §-a alapján listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. A listán a jelöltek a párt által bejelentett sorrendben szerepelnek. A listaállításhoz legalább 20.000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.

[3] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 338. §-a és az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 27. §-a alapján a listát legkésőbb 2019. április 23-án 16.00 óráig kell bejelenteni. A listát a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A lista ajánlására a Ve. 120. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 121-128. § rendelkezéseit is alkalmazni kell. A Ve. 125. § és 127. §-a alapján az ajánlásokat a lista bejelentéstől számított három napon belül ellenőrzi a választási iroda és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

[4] A Nemzeti Választási Iroda elvégezte a lista bejelentése alkalmával benyújtott ajánlások ellenőrzését, és annak eredményéről tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.

[5] A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Tea Párt Magyarország által a lista állítására vonatkozó jogszabályi határidő előtt benyújtott 3.000 ajánlóív közül 254 ív tartalmazott ajánlást. Az ajánlást tartalmazó ívek közül mind a 254 ív az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 11. melléklete szerinti, azaz a személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok ajánlására szolgáló ív volt. Ezeken az ajánlóíveken mindösszesen 8 választópolgári ajánlás adható le, amely alapján megállapítható, hogy az ajánlásokat tartalmazó íveken elhelyezhető és ellenőrzés alá vethető ajánlások száma legfeljebb 2.032 lehet.

[6] A matematikai számítás alapján kétséget kizáróan megállapíthatóvá vált, hogy a Tea Párt Magyarország kevesebb ajánlást gyűjtött, mint az Epvjt. 5. § (2) bekezdésében meghatározott, a listaállítás törvényes feltételéül szabott 20.000 érvényes ajánlás. 

[7] A Ve. 133. § (2) bekezdése értelmében – mely jogszabályi rendelkezés a Ve. 331. § (1) bekezdése alapján az Európa Parlament tagjainak választásán is alkalmazandó – a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha a bejelentés a törvényes feltételeknek nem felel meg.

[8] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet által bejelentett lista nem teljesíti az Epvjt. 5. § (2) bekezdésében rögzített törvényi követelményt, amely miatt a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján a lista nyilvántartásba vételének visszautasításáról döntött.

 

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9] A határozat a Ve. 133. § (2) bekezdésén, a 331. § (1) bekezdésén, a 338. §-án, az Epvjt. 5. §-án, az IM rendelet 27. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. április 25.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök