61/1998. (X.21.) OVB határozat - a Magyar Demokrata Fórum Komárom-Esztergom megyei elnöke által a Komárom-Esztergom megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
61/1998. (X.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Demokrata Fórum Komárom-Esztergom megyei elnöke által a Komárom-Esztergom megyei Területi Választási Bizottság eredménymegállapító döntése ellen benyújtott kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított egy napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS

A Magyar Demokrata Fórum Komárom-Esztergom Megyei Hivatalának Elnöke – arra tekintettel, hogy az MDF mindkét megyei választókerületben a 4%-os határhoz közeli eredményt ért el – a rontott szavazólapok átvizsgálását kérte.

A beadványtevõ az Országos Választási Bizottság ülésén beadványát szóban akként változtatta meg, hogy nem a rontott, hanem a érvénytelen szavazólapok átvizsgálását kéri.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése szerint a választási törvények megsértésére hivatkozva lehet kifogást benyújtani. A kifogás nem tartalmaz törvénysértésre utalást, ezért az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Ve. egyértelmû különbséget tesz a rontott és az érvénytelen szavazólapok kategóriája között. Erre tekintettel nem fogadja el a beadvány tevõ arra vonatkozó kérelmét, hogy a beadványt a szóban elhangzott módosítás szerint bírálja el. A Ve. nem ad módot méltányosság gyakorlására e tekintetben.

A határozat a Ve. 77. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás Ve. 78. § (4) bekezdésén, 80. § (4) bekezdésén és 85. § (1) bekezdésén alapul.

 

    Dr. Jutasi György
    az Országos Választási Bizottság
    elnökhelyettese