60/2019. NVB határozat - a Magyar Munkáspárt által az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

60/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Munkáspárt  (1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51/A.) által az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet által – az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán – állított listát nyilvántartásba veszi.

A Nemzeti Választási Bizottság a listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Magyar Munkáspárt jelölő szervezet az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán állított listáját 2019. április 23-án 10 óra 05 perckor 5 fő jelölttel bejelentette. A lista bejelentésével egyidejűleg 5.449 ajánlóívet adott át.

[2] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 338. §-a és az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 27. §-a alapján a listát legkésőbb 2019. április 23-án 16.00 óráig kell bejelenteni. A listát a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A lista ajánlására a Ve. 338. § (3) bekezdése alapján a 120. § (1)-(2) bekezdését, valamint a 121-128. § rendelkezéseit is alkalmazni kell. A Ve. 125. § és 127. §-a alapján az ajánlásokat a lista bejelentéstől számított három napon belül ellenőrzi a választási iroda és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

[3] Fentiek alapján a Nemzeti Választási Iroda elvégezte a lista bejelentése alkalmával benyújtott ajánlások ellenőrzését, és annak eredményéről értesítette a Nemzeti Választási Bizottságot.

[4] A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet által benyújtott ajánlásokból legalább 20.140 ajánlás volt érvényes, amely meghaladja az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. §-ának (2) bekezdésében, a listaállítás törvényes feltételéül szabott 20.000 érvényes ajánlás számát.

[5] A Ve. 129. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját - ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát -, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja és nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti.

[6] A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a listán bejelentett jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.

[7] A Ve. 3. § 5. pontja szerint a magyarországi lakcím a bejelentett magyarországi lakóhely címe, a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe.

[8] A Nemzeti Választási Bizottság a lista 3. számú jelöltjét, akinél a személyi lapján (SZ2 lap) feltüntetett lakcím kismértékű eltérést mutat a jelöltnek a központi névjegyzékben szereplő lakcímadatától, de azonosítása neve és személyi azonosítója alapján egyértelműen elvégezhető volt, a központi névjegyzék szerinti lakcímmel veszi nyilvántartásba.

[9] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet listájának bejelentése a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10] A határozat a Ve. 3. § 5. pontján, a 127. §-án, a 129. § (1) bekezdésén, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 331. §-án, a 338. §-án, az Epvjt. 5. §-án, az IM rendelet 27. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. április 25.
 

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök