593/2018. NVB határozat - a Demokratikus Koalíció által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
593/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció (képviseli: Gothárd Lajos, székhely:1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15., a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 5 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fejér megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 36/2018. (III. 21.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          Az OEVB 36/2018. (III 21.) OEVB határozatával visszautasította dr. O.-né dr. R. I.-nak az OEVB-be a Demokratikus Koalíció általi megbízását. Az OEVB határozatában idézte a választási eljárásról szóló 2018. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 28. § (1) bekezdését, valamint a 32. §-át és rögzítette, hogy a Demokratikus Koalíció az egyéni választókerületben nem állított jelöltet, így nem jogosult OEVB tag megbízására sem. Mivel a megbízás a jogszabályi követelményeknek nem felelt meg, ezért az OEVB visszautasította azt.

[A fellebbezés tartalma]

[2]          Beadványozó 2018. március 23-án 15 óra 30 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Demokratikus Koalíció képviseletében eljárva. Idézte a Ve. 28. §-át, valamint a törvényjavaslat 27-32. §-ához fűzött indokolást és kifejtette, hogy a jogalkotó az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság összetételét azonos szöveggel határozta meg. Álláspontja szerint egyértelmű, hogy egy jelölő szervezet több jogcímen – az egyéni jelölt és a listaállítás jogán – is jogosult választási bizottsági tag delegálására. A két delegálási jogcímet a jogalkotó úgy foglalja egybe, hogy amennyiben mindkét jogcímen lehetősége lenne a szervezetnek tagot delegálni, úgy csak egy tagot bízhat meg. Mindebből arra következtetett, hogy az országos lista állítása jogalapot teremt az OEVB-be a tag megbízására. Mindezek alapján kérte az OEVB törvénysértő határozatának megváltoztatását.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[3]           A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[4]          A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy hasonló tényállás alapján a fellebbezésben foglalt jogkérdésben 557/2018. számú határozatában már állást foglalt. Tekintettel arra, hogy jelen döntés meghozatalakor még nem ismert a hivatkozott határozatban elfoglalt állásponttól eltérő kúriai döntés, a Bizottság fenntartja a korábbi határozatában kifejtett álláspontját.

[5]          A Ve. 245. § (1) bekezdése alapján, az országgyűlési képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek: Nemzeti Választási Bizottság, országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, szavazatszámláló bizottság (egy szavazókörös településen a helyi választási bizottság).

[6]          A választási bizottság tagjainak megbízására vonatkozó részletes szabályokat a Ve. 27-34. §-a tartalmazza. Ezen belül a Ve. 28. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „(1) A területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a helyi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg. (2) A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg”.

[7]          Az idézett törvényhely a Ve. általános részi rendelkezései között szerepel, az az országgyűlési, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásra vonatkozó megbízási (delegálási) szabályokat is tartalmazza. A törvényhely helyes értelmezése az országgyűlési képviselők választásán az, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság egy-egy tagját a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek bízzák meg. Mindennek oka az, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság feladat- és hatásköre, illetve illetékessége elsődlegesen és közvetlenül az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik. A lista jogán történő delegálási lehetőség a helyi önkormányzati választáson illeti meg a megyében megyei listát, illetve Budapesten fővárosi kompenzációs listát állító jelölő szervezeteket, akik így a területi választási bizottságba további egy-egy tagot jogosultak megbízni.

[8]          Az országgyűlési képviselők választásán az országos lista vonatkozásában a választókerület az egész ország, a jelölő szervezet az egész ország területére, nem pedig az egyéni választókerületben állítja listáját. Az országos listás választáson Magyarország területe alkot egy választókerületet.

{C}{C}{C}[9]          {C}{C}A Ve. 28. § (2) bekezdése a szavazatszámláló bizottságba azért teszi lehetővé akár az egyéni jelölt, akár az országos lista jogán való delegálási lehetőséget, mert a szavazatszámláló bizottság feladatellátása során az egyéni jelölt és az országos listás választás lebonyolításában is részt vesz.

{C}{C}{C}[10]       {C}{C}A Bizottság fenti érvelésén túl rögzíti azt is, hogy a Ve.-nek a választási bizottságonkénti tag megbízásra jogosultságot biztosító rendelkezése azt garantálja, hogy a független jelölt és a jelölő szervezet ténylegesen azon eljárásokban kapjon megbízottja által a döntéshozatalban részvételi lehetőséget, amelyek őt közvetlenül érintik. A Ve. nem tesz érdemi különbséget a választási bizottságok megbízott és választott tagjainak jogosultságai között, így a közvetlen érintettség megkövetelése a megbízáshoz az az eszköz, amely a Ve. 2. § (1) bekezdésében rögzített jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, illetve a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elvére tekintettel biztosítja, hogy a választási bizottságok által meghozott döntésekben nem vesz részt olyan jelölő szervezet vagy jelölt képviselője, akit az adott választási eljárás konkrétan nem érint.

[11]       Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jogilag helytálló döntést hozott, mikor a megbízott tag bejelentését arra hivatkozással utasította vissza, hogy a jelölő szervezet az egyéni választókerületben nem állított jelöltet.

[12]       Fenti indokok figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezést elutasította és az OEVB határozatát helybenhagyta.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13]       A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjain, a 27-34. §-a, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 26.

 

 

                                                                                             Prof. Dr. Patyi András

                                                                                     a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                           elnöke