587/2018. NVB határozat - a Közös Nevező 2018 által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
587/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Közös Nevező 2018 [képviseli: dr. Gődény György, 1077 Budapest, Izabella u. 30.(a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 45/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdései szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a Ve. 124. § (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

[2]           Az OEVB a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján hozott  45/2018. számú határozatában megállapította, hogy a Közös Nevező 2018 jelölő szervezet a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben az ajánlások gyűjtése érdekében igényelt és átvett, összesen 170 db ajánlóívből 48-at nem adott vissza az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére a törvény szerint rendelkezésre álló határidőben.

[3]           Az OEVB a Ve. 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt törvényi kötelezettség megszegése okán a jelölő szervezetet fenti számú határozatában 480 000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

[A fellebbezés tartalma]

[4]           Beadványozó 2018. március 23-án 14 óra 41 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB fent hivatkozott határozata ellen. Beadványában előadta, hogy jogszabálysértés miatt keletkezett az a helyzet, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnak nem tudták leadni az üres ajánlóíveket. Ennek oka az volt, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda megsértve a 2013. évi XXXVI. törvény 10.§-át, nem tartotta be az előírásokat, és 2018. március 6-án a törvényi kötelezettség ellenére a délután 16 óra előtt érkezett meghatalmazottuktól nem vették át az íveket. A meghatalmazottat a folyosón várakoztatták, majd 40 perc után közölték vele, hogy bírságra számíthat a 48 db kitöltött ajánlóív miatt. Az eset részletes leírásaként a meghatalmazott személy nyilatkozatát mellékelte. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda a fellebbezés felterjesztésében előadta a Beadványozó állításának cáfolataként, hogy az Iroda egy tagja 2018. március 5. napján 15.55 perctől 16.04 percig a polgármesteri hivatal épületének ajtaja előtt állt az utcán az ajánlóívekkel érkező személyek fogadása érdekében, és a Beadványozó által meghatalmazott személy addig az időpontig nem érkezett meg az ajánlóívekkel.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]           A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Közös Nevező 2018 jelölő szervezet a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül, 2018. március 5-én 16 óráig 48 db ajánlásokat tartalmazó ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére. A Nemzeti Választási Iroda megvizsgálta a 2018. március 5-én 16 óra 39 perckor keletkezett ajánlóív leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt sorszámú ajánlóíveket, és megállapította, hogy a megjelölt ajánlóívek mindegyike tartalmaz aláírást. A Közös Nevező 2018 jelölő szervezet a korábban le nem adott ívekből a jelölt bejelentésére vonatkozó határidő elteltét követően, azaz 2018. március 5-én 16 óra 39 perckor 48 db ajánlást tartalmazó ajánlóívet adott át a választási irodának.

[6]          A jogszabály egyértelműen fogalmaz az ajánlóívek leadásának elmulasztásával kapcsolatban, azzal a jelölttel vagy jelölő szervezettel szemben, amely az előírt határidőig nem bocsátja a választási iroda rendelkezésére valamennyi felvett ajánlóívet, az OEVB hivatalból eljárva bírságot szab ki.

[7]          A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.-ben foglalt határidők, így az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő, ameddig az ajánlást tartalmazó íveket vissza kell szolgáltatni és az üres ajánlóívek visszaadására vonatkozó határidő (2018. március 5. 16.00 óra illetve 2018. március 6. 16.00 óra) a 10. § (1) bekezdése alapján jogvesztők, ami azt jelenti, hogy a mulasztás kimentésére nincs lehetőség, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye.

[8]           Az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, ami miatt a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. Erre figyelemmel a választási szerveknek elegendő a mulasztás tényének megállapítása, egyéb körülményeket nem kell vizsgálniuk. [Kvk.II.37.273/2014/2., Kvk.II.37.274/2014/2., Kvk.III.37.275/2014/2., Kvk.III.37.297/2014/3., Kvk.III.37.312/2014/3., Kvk.V.37.318/2014/2., Kvk.I.37.319/2014/2., Kvk.I.37.320/2014/2., Kvk.I.37.321/2014/2., Kvk.I.37.322/2014/2. számú végzések]

[9]           A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó fellebbezését nem találta megalapozottnak, ezért a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10]        A határozat a Ve. 10. §-án, 124. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 26.

 

                                                                                             Prof. Dr. Patyi András

                                                                                     a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                           elnöke