584/2018. NVB határozat - K. Á. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
584/2018. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság K. Á. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]          Beadványozó 2018. március 24-én 1 óra 37 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben előadta, hogy a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet jelöltje, Csomáliné Rácz Erika „Facebook oldalán jól látható fotók készültek az ajánlóívekről, melyeket még üresen is tilos fényképezni, de ez, közzé is van téve”, ezért ezen tevékenysége jogszabálysértő. Bizonyítékul csatolta az említett közösségi oldalról készült fényképeket és kérte, „a jelölttel szemben az eljárás megindítását.”

 

 

 

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[2]          A kifogás nem alapos.

[3]          A Ve. 208. §-a alapján, a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[4]          A Ve. 212. § (2) bekezdése a kifogás kötelező tartalmi elemeit rögzíti, amelyek megléte az érdemi vizsgálat lefolytatásának feltétele. A kifogás kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

a) a jogszabálysértés megjelölése,

b) a jogszabálysértés bizonyítékai,

c) a kifogás benyújtójának neve, lakcíme (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[5]          A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[6]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza a Beadványozó lakcímét, illetve személyi azonosítóját sem. Nem tartalmazza továbbá a kifogás a vélelmezett jogszabálysértés konkrét megjelölését sem, melyre a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria irányadó joggyakorlata szerint nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem meg kell jelölni a jogforrást, a szakaszszámot és a bekezdést, továbbá érdemi indokolás kell arra vonatkozóan, hogy az abban foglalt cselekmény, tevékenység miért jogellenes.

[7]          Mivel a kifogás nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemeket, ezért azt a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

 

 

 

III.

[8]          [A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9]           A határozat a Ve. 212. §-án, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 26.

 

 

                                                                                             Prof. Dr. Patyi András

                                                                                     a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                           elnöke