579/2018. NVB határozat - S. K. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
579/2018. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a S. K. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]           Beadványozó 2018. március 25-én 13 óra 21 perckor nyújtotta be elektronikus úton beadványát, amelyben panasszal kívánt élni Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármester jelöltje ellen. Előadása szerint a jelölt „2018.04.24-én 3 óra 19 perces időpontban lejáratásra alkalmas médiafile-t helyezett el a facebook közösségi oldalán”. Előadta továbbá, hogy „aznap és a mai napon több élő videóban is törekedett a lakosság befolyásolására”.

[2]           Megítélése szerint mindez sérti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény kampánycsendre vonatkozó rendelkezéseit. Kérte ezért panasza kivizsgálását és eljárás indítását. Bizonyítékul csatolta a megjelölt médiafile elérhetőségét, továbbá az internetes oldal képernyőképét.

 

 

 

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[3]            A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[4]           A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[5]           A Ve. 215. §-a alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

[6]           A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó lakcímét és személyi azonosítóját nem tüntette fel, mindezek alapján pedig beadványa érdemben nem vizsgálható.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[7]           A határozat a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdés c) és d) pontjain, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. március 26.

 

 

                                                                                             Prof. Dr. Patyi András

                                                                                     a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                           elnöke