575/2018. NVB határozat - R. S. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
575/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a R. S. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 39/2018. (III.22.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           {C} Magánszemély kifogást nyújtott be 2018. március 21. napján, melyben előadta, hogy az OEVB 25/2018. (III.12.) számú határozatával megállapította, hogy a Tuzson Bencéhez köthető alapítvánnyal kapcsolatos, a Demokratikus Koalíció által az MTI felé eljuttatott közlemény illetve a Facebook közösségi oldalon megosztott video-felvételen rögzített nyilatkozat, valamint a beadványozó által a Facebook közösségi oldalon megosztott video-felvételen rögzített nyilatkozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt rendelkezéseket megsértette, egyidejűleg eltiltotta a Demokratikus Koalíció jelölő szervezetet és Rónai Sándort, a Demokratikus Koalíció nyilvántartásba vett jelöltjét a további jogsértéstől.

[2]           {C} A fenti határozat 2018. március 15. napján jogerőre emelkedett, azonban Rónai Sándornak, a Demokratikus Koalíció nyilvántartásba vett jelöltjének Facebook profilján a kifogás dátumáig megtalálható a fenti videó megosztása, ennek bizonyítására mellékelte a Facebook közösségi oldal képernyő mentését.

[3]           {C} A kifogás benyújtója álláspontja szerint köztudomású tényként kell elfogadni azt, hogy a Facebook nevű közösségi oldalon közzétett tartalom a nyilvánosság lehető legszélesebb köréhez tud eljutni, ez pedig a kampányban még fokozottabb jelentőségű.

[4]           {C}Fentiekre tekintettel tehát szerinte megállapítható, hogy Rónai Sándor nem tett eleget az OEVB 25/2018. (III.12.) számú határozatában foglaltaknak, nevezetesen a további jogsértéstől való eltiltásnak, mivel a jogsértő tartalmat nem távolította el a Facebook profiljáról, ezáltal a jogsértő állapot továbbra is fennáll.

[5]           {C} Ez a cselekmény álláspontja szerint megsérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének a), c) és e) pontjában foglalt alapelvi rendelkezéseket, egyidejűleg sérti a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontját, s kérte a jogszabálysértés tényének a megállapítását, a további jogszabálysértéstől való ismételt eltiltást, illetve bírság kiszabását.

[6]           {C} Az OEVB 39/2018. (III.22.) sz. határozatával a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy Rónai Sándor a Demokratikus Koalíció nyilvántartásba vett jelöltje nem tett eleget az OEVB 25/2018. (III.12.) számú határozatban foglaltaknak, nem hagyott fel azzal a jogsértéssel, amelytől az OEVB eltiltotta, azaz a Facebook közösségi oldalon megosztott videó-felvételen rögzített nyilatkozatát nem távolította el. Előzőek alapján az OEVB a jogszabálysértés tényét megállapította, a jogsértőt a további jogszabálysértéstől eltiltotta és 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű bírsággal sújtotta.

[A fellebbezés tartalma]

[7]           {C} Beadványozó 2018. március 25-én 15 óra 51 perckor fellebbezést nyújtott be a Ve. 221. § (1) bekezdésére hivatkozva és a Ve. 223. § (3) bekezdés b) pontjára alapítva. Fellebbezésében elismerte, hogy a jelen eljárás tárgyát képező kifogás benyújtásakor a kifogásolt videó megtalálható volt a profilján, azonban azt azóta törölte. Hivatkozik még a korábbi határozat kézbesítése kapcsán arra, hogy arról nem kapott értesítést, illetve az a levelező rendszere szemétmappájába került, így akkor nem tudott jogorvoslattal élni. Szintén hivatkozik még arra is, hogy a videót azért sem törölte a korábbi határozat alapján, mert megítélése szerint nem jogsértő egy régebbi anyag fennhagyása a Facebook profilon, ahogy a szórólapokat sem lehet visszahívni.

[8]           {C} Mindezek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB 39/2018.(III.22.) számú határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg és kifogást utasítsa el.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[9]           {C} A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezés kötelező tartalmi eleme a 223. § (3) bekezdése szerinti jogalap. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[10]        {C} Beadványozó fellebbezésében több észrevételt tesz az elsőfokú döntéssel kapcsolatban, azonban konkrét jogszabálysértést nem jelölt meg. A fellebbezésének alapját képező Ve. 223. § (3) bekezdés b) pontjában nevesített mérlegelési jogkörre való hivatkozás kapcsán sem fejti ki, hogy az OEVB határozatának mely részében alkalmazott mérlegelés téves, amely megalapozná az OEVB döntésének megváltoztatását. 

[11]        {C} A Bizottság a fellebbezéssel kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, illetve a Beadványozó nem társított a mérlegelési jogkörhöz kapcsolódó érdemi indokolást, nem állapítható meg, hogy miben áll az OEVB határozat ezekhez kapcsolódó jogsértésének ténye.

[12]        {C} A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekre tekintettel megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza annak a Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti jogalapját, mely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13]        {C} A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 26.

 

 

                                                                                               Prof. Dr. Patyi András

                                                                                       a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                            elnöke