563/2018. NVB határozat - a Rend és Elszámoltatás Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
563/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Rend és Elszámoltatás Párt [1102 Budapest, Füzér u. 34/a., képviseli: Tóth Csaba, (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 17 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 28/2018. (III.22.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdései szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a Ve. 124. § (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

[2]           Az OEVB a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján hozott 28/2018. (III.22.) számú határozatában megállapította, hogy Rend és Elszámoltatás Párt jelölő szervezet a Pest Megye 05. számú országgyűlési egyéni választókerületben az ajánlások gyűjtése érdekében igényelt és átvett 90 ajánlóívből 12-t nem adott vissza az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére a törvény szerint rendelkezésre álló határidőben.

[3]           Az OEVB a Ve. 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt törvényi kötelezettség megszegése okán a jelölő szervezetet fenti számú határozatában 120 000 Ft, azaz százhúszezer forint bírság megfizetésére kötelezte.

[A fellebbezés tartalma]

[4]           Beadványozó 2018. március 23-án 10 óra 00 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB fent hivatkozott határozata ellen. Beadványában a Ve. 124. § (3) bekezdésében foglaltakra hivatkozással előadta, hogy a törvénynek nincs olyan rendelkezése, amely szerint azokat az ajánlóíveket nem lehet elfogadni a határidőben történt benyújtáskor, amelyekre „tollal bármit is írtak”, így az OEVB határozata megalapozatlan. Beadványozó ennek alapján kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy helyezze hatályon kívül az OEVB határozatát, hiszen álláspontja szerint minden, korábban felvett ajánlóív leadásra került.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]           A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Rend és Elszámoltatás Párt jelölő szervezet a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül, 2018. március 5-én 16 óráig 90 db ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére. A Rend és Elszámoltatás Párt jelölő szervezet a korábban le nem adott ívekből az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a jelölt bejelentésére vonatkozó határidő elteltét követő napon, azaz 2018. március 6-án 78 db ajánlást nem tartalmazó ajánlóívet, valamint 12 db az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt sorszámú ajánlásokat tartalmazó ajánlóívet adott át a választási irodának.

[6]          A jogszabály egyértelműen fogalmaz az ajánlóívek leadásának elmulasztásával kapcsolatban, azzal a jelölttel vagy jelölő szervezettel szemben, amely az előírt határidőig nem bocsátja a választási iroda rendelkezésére valamennyi felvett ajánlóívet, az OEVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. Az üresen visszaadott ívek után bírságot nem kell kiszabni.

[7]          A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.-ben foglalt határidők, így az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő, ameddig az ajánlást tartalmazó íveket vissza kell szolgáltatni és az üres ajánlóívek visszaadására vonatkozó határidő (2018. március 5. 16.00 óra illetve 2018. március 6. 16.00 óra) a 10. § (1) bekezdése alapján jogvesztők, ami azt jelenti, hogy a mulasztás kimentésére nincs lehetőség, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye.

[8]           Az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, ami miatt a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. Erre figyelemmel a választási szerveknek elegendő a mulasztás tényének megállapítása, egyéb körülményeket nem kell vizsgálniuk. [Kvk.II.37.273/2014/2., Kvk.II.37.274/2014/2., Kvk.III.37.275/2014/2., Kvk.III.37.297/2014/3., Kvk.III.37.312/2014/3., Kvk.V.37.318/2014/2., Kvk.I.37.319/2014/2., Kvk.I.37.320/2014/2., Kvk.I.37.321/2014/2., Kvk.I.37.322/2014/2. számú végzések]

[9]           A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó fellebbezését nem találta megalapozottnak, ezért a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10]        A határozat a Ve. 10. §-án, 124. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 23.

 

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke