552/2018. NVB határozat - az A. J. benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
552/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az A. J. (a továbbiakban: Beadványozó) benyújtott kifogás tárgyában – 19 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018.  március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás előzménye]

 1. Beadványozó 2018. március 5-én kifogást nyújtott be a Budapest 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § alapján a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással. Az OEVB 21/2018. (III. 05.) számú határozatában a kifogást elutasította.
 2. Beadványozó 2018. március 6-án fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottság számára, amelyben a Ve. 2. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással kérte az OEVB határozatának felülvizsgálatát, valamint, hogy az OEVB figyelmeztesse az OEVI-t a törvény alapelveinek érvényesítésére.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 9-én a 237/2018. számú határozatában az OEVB határozatát helybenhagyta, a meghozott határozatot elektronikus úton, valamint postai szolgáltató által Beadványozó részére megküldte, továbbá gondoskodott a választások hivatalos honlapján történő közzétételről. A határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelem nem érkezett, így az 2018. március 12-én jogerőssé vált.

[A kifogás tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 22-én nyújtotta be kifogását, amelyben a Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 9-én hozott, 237/2018. NVB számú határozatának közlésének elmaradását sérelmezi. Előadása alapján a határozat időben nem jutott el hozzá, azt csak 2018. március 12-én vette észre a www.rakosmente.hu weboldalon. Álláspontja szerint fellebbezési lehetőségével azért nem tudott törvényes határidőben belül élni, mert a sérelmezett határozatot nem kapta meg időben.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Ve. 209. § (1) bekezdése előírja, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
 3. A Ve. 210. § (1) bekezdése szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. Tekintettel arra, hogy Beadványozó kifogásában részben a Nemzeti Választási Iroda tevékenységét sérelmezi, annak elbírálása a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe tartozik.
 4. A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

 1. A jelen ügy tárgyát képező kifogás kapcsán Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a 237/2018. számú NVB határozat – tekintettel a Ve. 48. § (1) bekezdés c) pontjára – 2018. március 9-én 21 óra 25 perckor elektronikus úton, valamint postai szolgáltató által (RL13760941452366-os küldeményazonosítóval) – a Ve. 48. § (3) bekezdése alapján – 2018. március 12-én megküldésre került Beadványozó számára. A Nemzeti Választási Iroda a határozat meghozatalát követően továbbá haladéktalanul gondoskodott a határozat közzétételéről a választások hivatalos honlapján, a Választási Szervek/Nemzeti Választási Bizottság/Határozatok menüpont alatt.
 2. Beadványozó jogorvoslati kérelmével kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó azt 2018. március 22-én nyújtotta be, jóval a kifogás előterjesztésére nyitva álló határidő lejárta után, amelynek következtében jogorvoslati kérelme érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 3.  A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1.  A határozat a Ve. 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 215. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 23.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke