55/2019. számú NVB határozat - F.J. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

55/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság F.J. magánszemély benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Zala Megyei Területi Választási Bizottság 1/2019. (IV. 15.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Beadványozó 2019. április 15-én 10 óra 42 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB). Kifogásában annak megállapítását kérte, hogy sem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, sem a Zala Megyei Területi Választási Bizottság „közjogi alkotmányellenessége miatt alkotmányos keretek között nem létezik”, továbbá hogy a kifogásában a személyi azonosítót nem kell megadnia, valamint hogy az „alaptörvény és a 2013. évi XXXVI. törvény alkotmányellenessége miatt a határon túli magyarok nem vehetnek részt a magyarországi szavazásban”.

[2] A TVB a kifogást megvizsgálta és megállapította, hogy az nem tartalmazza a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdés szerint kötelező formai kellékként meghatározott személyi azonosítót, ezért a kifogást 2019. április 15-én 1/2019. (IV. 15.) számú határozatával a Ve. 215. § c) pontja alapján elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3] Beadványozó a TVB 1/2019. (IV. 15.) számú határozata ellen 2019. április 18-án 15 óra 51 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a TVB-hez. A fellebbezés 2019. április 18-án 16 óra 05 perckor került felterjesztésre a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[4] Beadványozó jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a TVB „… önellentmondást deklarált a határozatában”, amelyet arra alapozott, hogy a TVB határozatának rendelkező része tartalmazza a kötelező elemként megkövetelt személyi azonosítót. Kifejtette, hogy nem kíván megadni személyi azonosítót, és hivatkozott a Ve. 224. § (3) bekezdésére, amely alapján előadta, hogy a törvény szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, azonban ő kérelmet egyáltalán nem terjesztett elő, ezért kérelem hiányában a fellebbezésben nem kell megadnia a személyi azonosítóját.

[5] Beadványozó fellebbezésében megismétli továbbá kifogásának tartalmi elemeit, amely során döntően a jelenleg hatályos szabályozás és választási intézményrendszer, továbbá az alkotmányos szabályozás érvénytelensége melletti érvek kifejtésére szorítkozik. Fellebbezésében a TVB döntésére utalásként szerepeltet személyi azonosítót.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[6] A fellebbezés nem alapos.

[7] A Ve. 212. § (2) bekezdése szerint a kifogás kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a jogszabálysértés megjelölése;

- a jogszabálysértés bizonyítékai;

- a kifogás benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a kifogás benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[8] A Ve. 215. § c) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[9] A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza Beadványozó személyi azonosítóját. A Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt személyes adatok megadásának kötelezettségét annak érdekében írja elő a törvény, hogy a választási szervek ellenőrizhessék, hogy a fellebbezést az arra jogosult nyújtotta-e be. Ezek hiánya a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi.

[10] A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a figyelmet, hogy a jogorvoslatok benyújtásának formai és tartalmi feltételeit tartalmazó formanyomtatványok (jogorvoslat típusonként) a www.valasztas.hu honlapon elérhetőek.

[11] A Bizottság kifejti továbbá, hogy az tény, mely szerint a TVB a Beadványozó személyi azonosítóját más forrásból ismerte, és azt a határozatában rögzítette, nem eredményezheti a jogorvoslati kérelemmel szemben támasztott formai követelmény teljesülését, és nem mentesít a Ve. 215. § c) pontja szerinti érdemi vizsgálat nélküli elutasítás alól.

[12] A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozik továbbá a Kúria fellebbezések elbírálása során a Bizottság által is alkalmazott álláspontjára, miszerint amennyiben „[a] kérelmező a kifogást vagy a fellebbezést nyújtja be a fentiek szerinti hiányos tartalommal, a Kúria az első-, vagy másodfokú választási szerv érdemi vizsgálat nélküli végzését helybenhagyja. A hiányosságok pótlása a bírósági felülvizsgálat során már nem vehető figyelembe, tekintettel arra, hogy a bírósági felülvizsgálat az annak tárgyát képező határozat jogszerűségére terjed ki.” [Kvk.V.37.318/2014/2., Kvk.IV.37.990/2014/3., Kvk.I.37.220/2014/2. számú végzések]

[13] A Nemzeti Választási Bizottság mindezek alapján megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazta a Beadványozó személyi azonosítóját, emiatt azt a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja szerint a Zala Megyei Területi Választási Bizottság 1/2019. (IV. 15.) számú határozatát helybenhagyja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14] A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. április 19.

                                                                                                            

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök