55/1998. (X.18.) OVB határozat - a Fidesz-Magyar Polgári Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke és a Független Kisgazdapárt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõtitkára által benyújtott panasz tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
55/1998. (X.18.) OVB számú határozata

 Az Országos Választási Bizottság a Fidesz-Magyar Polgári Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke és a Független Kisgazdapárt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõtitkára által benyújtott panasznak helyt ad és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Választási Bizottság 99/1998. (X.18.) TVB számú határozatát akként változtatja meg, hogy megállapítja: a Kelet-Magyarország c. napilap 1998. október 17-i száma megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 41. §-ában foglalt tilalmat.

A határozat ellen három napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

INDOKOLÁS 

A Fidesz-Magyar Polgári Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke és a Független Kisgazdapárt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõtitkára (a továbbiakban: indítványozó) 1998. október 18-án kifogást jelentett be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Választási Bizottság 99/1998. (X.18.) TVB számú határozata ellen. A kifogásolt határozat az indítványozó korábbi panaszát elutasította. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Választási Bizottság álláspontja szerint a hivatkozott újságban megjelent cikkek nem alkalmasak a választói akarat befolyásolására.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 41. § értelmében "a kampánycsend megsértésének minõsül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölõ szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történõ szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát (a továbbiakban: plakát) elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton." Az Országos Választási Bizottság 11/1998. (V.18.) OVB állásfoglalása szerint "a kampánycsend megsértésének minõsül, ha annak beállta után bármely írott vagy elektronikus médium a választással összefüggésbe hozható személyt vagy pártot említ vagy szerepeltet".

Az Országos Választási Bizottság a benyújtott bizonyítékokat megvizsgálva megállapította, hogy az újság 1998. október 17-i száma alkalmas volt a választói akarat befolyásolására. A cikkek témája (a jövõ évre tervezett nyugdíjemelés) olyan aktuális kérdést érint, amellyel kapcsolatban egyértelmûen megállapítható, hogy mely pártok állnak az egyik álláspont, és mely pártok a másik álláspont mögött.

Az Országos Választási Bizottság - a 11/1998. (V.18.) OVB állásfoglalásában kifejtett álláspontját megerõsítve - megállapítja: a kampánycsend törvényi szabályozásának célja, hogy a kampánycsend ideje alatt ne lehessen olyan információkat megjelentetni (függetlenül az információ megjelenési formájától), amelyek bármely szempontból összefüggésbe hozhatók olyan személyekkel vagy szervezetekkel, amely személyek, vagy szervek érintettek a választási kampányban. A kampánycsend alatt a médiának politikailag semleges magatartást kell tanúsítani, tartózkodnia kell az olyan politikai tartalmú információk közlésétõl, amelyek közvetlenül vagy közvetve alkalmasak a választók akaratának befolyásolására.

A határozat a Ve. 41. §-án, 77. § (2) bekezdésén, 79. § (1) bek. a) pontján, a 11/1998. (V.18.) OVB állásfoglaláson, a jogorvoslati lehetõségrõl való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén és 80. § (4) bekezdésén alapul.

Dr. Kukorelli István
az Országos Választási Bizottság
elnöke