542/2018. NVB határozat - a Családok Pártjának az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán nyilvántartásba vett pártlistáján szereplő jelölt kiesése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

542/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Családok Pártjának (1095 Budapest, Géza utca 21. fszt/1.) az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán nyilvántartásba vett pártlistáján szereplő jelölt kiesése tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 137. §-ban foglalt hatásköre alapján megállapítja, hogy a 286/2018. NVB határozattal nyilvántartásba vett pártlista 37. helyén szereplő jelölt, Kóté Klaudia Magdolna a választhatóság jogát elvesztette, ezért a jelölt kiesett. A kiesett jelölt helyébe a nyilvántartásba vett pártlista soron következő jelöltje lép és a többi jelölt sorszáma is ennek megfelelően változik.

 

A Nemzeti Választási Bizottság felkéri a Nemzeti Választási Irodát, hogy a kiesett jelölt nevét törölje a jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles nyilvántartásából.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

 

 

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vett pártlista jelöltje törlésének előzményei]

 1. A Családok Pártja jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistáját 2018. március 6-án 64 fő jelölttel bejelentette.
 2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)-(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 10-én meghozott 286/2018. számú határozatában megállapította, hogy a Családok Pártja jelölő szervezet 19 megyében és a fővárosban összesen 49 egyéni választókerületi jelöltet állított, a pártlista a törvényi határidőn belül bejelentésre került. A Bizottság határozatában rögzítette, hogy a bejelentett listán szereplő 7 jelölt a központi névjegyzékben szereplő címétől teljes mértékben eltérő címet adott meg, illetve 3 jelölt a megadott adatokkal nem szerepelt a központi névjegyzékben, így ezeknek a jelölteknek a nyilvántartásba vételét visszautasította. A Bizottság a bejelentett listát az egyéb törvényi feltételeknek való megfelelés okán 54 fő jelölttel vette nyilvántartásba.
 4. A Bizottság 286/2018. számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálat iránti kérelmet a Kúria Kvk.III.37.285/2018/2.2018. számú végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasította, és a határozat március 15-én jogerőre emelkedett.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 137. §-a szerint „a jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond, a központi névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát elveszíti, továbbá ha a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. A kiesett jelölt nevét a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról törölni kell”.
 2. A 135. § (1) bekezdése szerint a bejelentett és a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles, elektronikus nyilvántartását - a 4. melléklet szerinti adattartalommal - a Nemzeti Választási Iroda vezeti. A nyilvántartás változásait a nyilvántartásba vevő vagy abból törlő választási bizottság mellett működő választási iroda vezeti át a nyilvántartáson. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése előírja, hogy a jelöltek adatait a központi névjegyzék adatai alapján folyamatosan frissíteni kell. Ha a jelölt elveszíti a választhatóság jogát, ennek tényét a nyilvántartásból való törlése érdekében a választási iroda haladéktalanul jelzi a választási bizottságnak.
 3. Fenti kötelezettségének eleget téve a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a pártlista 37. helyén szereplő Kóté Klaudia Magdolna magyarországi lakcímének hiánya miatt elvesztette az országgyűlési képviselők választásán a választhatóság jogát.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a nyilvántartásba vett pártlista 37. helyén szereplő Kóté Klaudia Magdolna jelölt a választhatóság jogának elvesztésével a Ve. 137. §-a alapján kiesett a pártlistáról. A Bizottság felkéri a Nemzeti Választási Irodát, hogy a kiesett jelölt nevét törölje a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából.
 5. A Ve. 130. § (2) Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kiesett jelölt helyébe a nyilvántartásba vett pártlista soron következő jelöltje lép és a többi jelölt sorszáma is ennek megfelelően változik.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1.  A határozat a Vjt. 8. § (1)-(2) bekezdésén, a Ve. 130. § (2) bekezdésén, 135. §-án, 137. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 20.

 

 

                                                                                                            

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                 a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke