526/2018. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjai közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
     526/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában 12 igen és  0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban az országos pártlistát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak az Advenio Zrt./ClassFM ClassFM, ClassFM Csak Magyarok, valamint ClassFM UK elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásában való közzétételére rendelkezésre álló időtartam pártlistánként és médiaszolgáltatásonként 49 perc 52 másodperc.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  147/F. § (1) bekezdése alapján az általános választást megelőző kampányidőszakban a Ve. 147/A-147/E. § szabályozása alá nem tartozó, tehát közszolgálatinak nem minősülő, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám közlésére szolgáló országos lineáris médiaszolgáltatásának vagy médiaszolgáltatásainak megjelölésével - legkésőbb a választást megelőző ötvenedik napon közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét.
  2. A Ve. 147/F. § (2) bekezdése szerint a politikai reklám közzétételére a Ve. 147/A-147/E. § rendelkezéseit - a 147/A. § (3) bekezdése kivételével - kell megfelelően alkalmazni. A politikai reklámok közzétételére szánt, az egy médiaszolgáltatásra eső időtartamot a médiaszolgáltató határozza meg, de az nem lehet kevesebb, mint az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartam fele. Ha a médiaszolgáltató által így meghatározott időtartam eltér az egy közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a Nemzeti Választási Bizottság az egyes jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben állapítja meg.
  3. A Ve. 3. § 9a. pontja szerint országosan elérhető médiaszolgáltatás az, amely Magyarország lakosságának legalább ötven százaléka számára elérhető.
  4. Az Mttv. 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.
  5. A kampányidőszak – a Ve. 139. §-a alapján – a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. §-a rögzíti, hogy a választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.

II.

  1. Az Advenio Zrt./ClassFM 2018. február 16-án jelentette be a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy ClassFM, ClassFM Csak Magyarok, valamint ClassFM UK elnevezésű országos lineáris médiaszolgáltatásaiban a választási kampány időszakában biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. A politikai reklám közzétételére rendelkezésre bocsátani kívánt időtartam az országos pártlistát állító jelölő szervezetek számára:

ClassFM – 1147 perc,

ClassFM Csak Magyarok – 1147 perc,

ClassFM UK – 1147 perc.

  1.  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének tájékoztatása alapján a Class FM, ClassFM Csak Magyarok, valamint ClassFM UK elnevezésű médiaszolgáltatások országosan elérhetőnek minősülnek.
  2. A Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett országos pártlisták száma 23. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2018. év április 8. napjára kitűzött választása kampányidőszakában a 23 pártlistát állító jelölő szervezet pártlistánként a következő időtartamban jogosult közzétenni politikai reklámját az Advenio Zrt./Class FM országos lineáris médiaszolgáltatásaiban:

ClassFM – 49 perc 52 másodperc,

ClassFM Csak Magyarok – 49 perc 52másodperc,

ClassFM UK – 49 perc 52 másodperc.

III.

  1. A határozat, a Ve. 3. § 9a. pontján, 139. §-án, 147/A. §-án, 147/F. §-án, az Mttv.  203. § 36. pontján, az IM rendelet 28. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. március 16.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke