521/2018. NVB határozat - S. J. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
521/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság S. J. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Zala Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 32/2018. (III. 12.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Dr. W-J. T. magánszemély 2018. március 12. napján személyesen eljárva kifogást nyújtott be Zala Megye 2. számú (Keszthely) Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz. Kifogásában előadta, hogy a Balatoni Krónika IV. évfolyamának 5. száma 3., 5., 6., oldalán is képpel ellátva jeleníti meg a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjét, ellentétben a Jobbik – Magyarországért Mozgalom és a Demokratikus Koalíció jelöltjével. Álláspontja szerint a Balatoni Krónikát, mint közhatalmat gyakorló önkormányzat által kiadott, közpénzből támogatott sajtóterméket a közzéteendő politikai hirdetéseken túl is köti a választási kampányidőszakban az egyenlő tájékoztatás követelménye. Az újság egyszerű közéleti hírek körében sem tudósíthat egyoldalúan, mert azzal a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség sérül. Álláspontja szerint a kiadványban a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjének a többszöri megjelenése befolyásolja a választási eljárás tisztaságát, az esélyegyenlőséget a jelöltek és jelölő szervezetek között és a választás eredményét. A kifogást benyújtó véleménye szerint ez a tevékenység a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés a), c) és e) pontjába ütközik. A kifogáshoz mellékelte a kiadvány egy példányát, valamint a kiadásért felelős Keszthely Televízió Nonprofit Kft. Kampányszabályzatát, mint bizonyítékokat. A fentiekben hivatkozott jogszabályok megsértése miatt kérte a jogszabálysértés megállapítását, és S. J.-nek, a Balatoni Krónika főszerkesztőjének a további jogszabálysértő tevékenységtől történő eltiltását, valamint pénzbírság kiszabását.
 2. Az OEVB a 32/2018. (III. 12.) számú határozatában a kifogásnak, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján helyt adott, míg azt a 2. § (1) bekezdés a), valamint e) pontjában foglalt alapelv megsértése miatt elutasította. Az OEVB továbbá a Balatoni Krónika ügyvezető - főszerkesztőjét eltiltotta a további jogszabálysértéstől és arra kötelezte, hogy a 32/2018. (III. 12.) számú OEVB határozat rendelkező részét a legközelebbi lapszámban, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé. A kifogást tevő bírság kiszabására vonatkozó kérelmét elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 15-én 12 óra 50 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 32/2018. (III. 12.) számú határozatával szemben. Előadása szerint a határozat jogszabálysértő, mert a Ve. 46. § d) pontjának db) és dc) alpontjában, valamint a Ve 212. § (2) bekezdésének b) pontjába ütközik, tekintettel ara, hogy mérlegelésen alapul azon megállapítása, mely szerint a Balatoni Krónika megsértette az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt választási alapelvet. Továbbá álláspontja szerint a határozat nem „ad számot arról sem, hogy milyen tények és szempontok figyelembe vételével” került az esélyegyenlőség sérelme megállapításra, ahogyan arra sem, hogy miként válhatott a tényállás részévé az az állítás, hogy a megjelenítések száma és aránya az elmarasztalt sajtótermék ügyvezető-főszerkesztőjének felróható.” Beadványozó ezt követően rögzítette az előzményeket, majd a jogszabálysértés indokait, melyek között az OEVB tényállás feltárása során elkövetet mulasztását emelte ki.
 2. Beadványozó továbbá hivatkozik arra, hogy a kifogással érintett sajtótermék egészére kijelenthető, hogy abban érvényre jut az esélyegyenlőség követelménye. Mindezek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a fellebbezésnek adjon helyt és a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a sérelmezett határozatot változtassa meg és a kifogást utasítsa el.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 2. A Ve. 221. §-a alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. E törvényi feltételeknek Beadványozó fellebbezése megfelelt.
 3. A Ve. 224. §-a alapján a fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

 1. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani

a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve

b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

 

 1. A Nemzeti Választási Bizottság a megelőző eljárást megvizsgálva rögzíti, hogy az Beadványozó jogszabálysértésként a Ve. 46. § d) pontjának db) és dc) alpontjait, továbbá a 212. § (2) bekezdés b) pontját jelölte meg. Fellebbezésében a Ve. 225. §-ában rögzítettektől eltérően új tényre, bizonyítékra nem hivatkozott.
 2. A Bizottság rögzíti azt is, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az OEVB határozatában a kifogással érintett tényállását helyesen állapította meg, amikor rögzítette, hogy a kifogás a Balatoni Krónika IV. évfolyam 5. száma három oldalát érinti: a 3., az 5., és a 6., oldalra vonatkozik. A hivatkozott oldalakon ténylegesen szerepel Manninger Jenő, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt egyéni választókerületi országgyűlési képviselő- jelölt, jelenlegi országgyűlési képviselő. Manninger Jenő, mint a térség országgyűlési képviselője a kifogásolt lapszám 3. oldalán „Tisztelet a kommunizmus áldozatainak” címmel megjelent cikkben szerepel, az ezen alkalomból tartott megemlékezésen tartott előadására hivatkozva. A cikk mellett az eseményről készült fénykép – melyen a jelenlegi országgyűlési képviselő is látható - közzétételre került. A kifogásolt lapszám 5. oldalán „Keszthely számára is stratégiai jelentőségű” címmel közölt cikk Manninger Jenő országgyűlési képviselő, fejlesztési miniszteri biztos által elmondottakat tartalmazza, csoportképen megjelenve a résztvevőkkel. A 6.-7. dupla oldalon Országgyűlési Választások 2018. szalagcímmel a Kampányszabályzatnak megfelelően fél- fél oldalon a FIDESZ – KDNP, a DK, továbbá a JOBBIK jelöltjeinek bemutatkozásait tartalmazza az újság.
 3. A Kúria Kvk.III.37.236/2018./4. számú végzésében foglaltak alapján helytálló az OEVB azon álláspontja, mely szerint „egy időszaki lap vonatkozásában a lapszámot tekintve az egy lapszámot alkotó cikkek és képek összességét kell értékelni, így a 12 oldalon megjelenő helyi közéleti hírek között a 3 oldalt érintő megjelenés (25%) jelentősnek tekinthető.” A Bizottság hangsúlyozza, hogy a Kúria rámutatott továbbá arra is, miszerint „az önkormányzati lapok szerkesztési gyakorlatát választási kampányidőszakban a Ve. követelményei korlátozhatják. E körben is utalni kell  arra a megállapításra, amely szerint „az időszaki kiadvány felelősséget visel a közölt tartalomért abban az esetben is, amikor választási kampány idején tesz közzé politikai, közéleti tartalmakat” [Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzés].”
 4. A Bizottság álláspontja szerint a sajtótermék megjelenési területén széles körben eljut a választókhoz, így az abban közölt tartalom, tudósítás önmagában elegendő a választói akarat befolyásolására. Az ilyen értékű – esetlegesen túlzott – szerepeltetés a Kúria álláspontjával megegyezően alkalmas arra, hogy helyi szinten a jelölő szervezetek és a jelöltek egyenlő esélyét megbontsa a választói akarat kialakításában, formálásában, ezzel pedig a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelv sérül.
 5. Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Balatoni Krónika IV. évfolyam 5. száma fent rögzített 3 oldalán közölt tartalom alkalmas arra, hogy a helyi szinten a jelöltő szervezetek és a jelöltek egyenlő esélyét megbontsa a választói akarat kialakításában. Mindezek alapján az OEVB 32/2018. (III. 12.) számú határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, a 46. §-án, a 212. §-án, a 221. §-án, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. §-án, a 225. §-án, a 231. § (4) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 16.

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke