511/2018. NVB határozat - a dr. B. D. M. benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

511/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. B. D. M. (a továbbiakban: Beadványozó) benyújtott kifogás tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1.  Beadványozó 2018. március 13-án 13 óra 11 perckor kifogással fordult Budapest 16. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB). Kifogásában kifejtette, hogy a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 1192 Budapest Nádasdy és Zoltán utca sarkán elhelyezett választási plakátját felülragasztották. A plakát felülragasztását 2018. március 12-én észlelte, a kifogásban foglaltak szerint a jogellenes állapot folyamatosan fennáll, a leragasztás „vélhetően a mai napig megtekinthető”.
 2. Beadványozó álláspontja szerint a Ve. 144. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel „a felülragasztáson hivatkozott 41/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet” nem is lett volna alkalmazható, így a cselekmény önmagában sérti a Ve. rendelkezéseit, így különösen a 2. § (1) bekezdés c) és e) pontját, valamint a 144. § (3) bekezdésében rögzítetteket.
 3. Beadványozó álláspontja szerint továbbá Gajda Péter polgármester magatartása is jogsértő, ennek alátámasztására hivatkozik a 9/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 7/B. §-ában foglaltakra, amely véleménye szerint alaptörvény-ellenes.
 4. Beadványozó kifogásához bizonyítékként csatolta Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 9/2013 (III.29.) számú önkormányzati rendeletét, annak mellékleteivel együtt.
 5. A fentiekre tekintettel kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, a jogszabálysértőt illetőleg a jogszabálysértőket a további jogszabálysértéstől tiltsa el, valamint a jogszabálysértés miatt szabjon ki bírságot.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság eljárása]

 1. Az OEVB 2018. március 14-én a kifogást felterjesztette a Nemzeti Választási Bizottsághoz elbírálásra. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy az OEVB a kifogás felterjesztésekor tévesen állapította meg a hatásköre és illetékessége hiányát tekintettel a Ve. 297. § (1) b) pontjában foglaltakra, amely szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik, mivel a kifogás az OEVB illetékességében levő területen elhelyezett plakátokkal kapcsolatos. A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az OEVB az áttétellel szűkítette Beadványozó jogorvoslati joga érvényesítésének lehetőségét.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Nemzeti Választási Bizottságnak abban kell állást foglalnia, hogy a kifogásolt tevékenység, azaz a plakát felülragasztása sérti-e a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának alapelvét, c) pontja szerinti, a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, illetve az e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, továbbá a Ve. 143. §-ában foglaltakat.
 3.  A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait.
 4. A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogás – Beadványozó által a kifogásban foglaltak ellenére – nem tartalmazza a Beadványozó által megjelölt jogszabálysértés bizonyítékait, így különösen a plakát(ok) leragasztásáról készített felvételt.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 214. § (1) bekezdése alapján a fentiek alapján Beadványozó kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontján, 214. § (1) bekezdésén, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. március 16.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke