508/2018. NVB határozat - a Magyar Kétfarkú Kutya Párt benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

508/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Kétfarkú Kutya Párt [Székhely: 1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 26., képviseli: Kovács Gergely; (a továbbiakban: Beadványozó)] benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 19/2018. (III. 9.) számú határozatát – a jelen határozatban foglalt indoklással – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. A Bács-Kiskun Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 19/2018. (III. 9.) számú határozatában megállapította, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Szentesi Szabolcs egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 483 érvényes ajánlás szerepelt.
 2. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 12-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában jelezte, hogy az OEVB több esetben a Ve. 126. §-ának megfelelő ajánlásokat utasított el. Jelezte, hogy az ajánlások tételes megjelölésére azért nincs módja, mert az ajánlások ellenőrzésébe való betekintés során az OEVI nem biztosított lehetőséget jegyzetek készítésére és az ellenőrzési összesítőről fénykép készítésére. Bizonyítékként csatolta a jelölt OEVI tevékenységével kapcsolatos nyilatkozatát.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 2. A tényállás tisztázásához az OEVI nyilatkozatot tett, amelyben kijelenti, hogy a jelölt, illetve további két személy az ajánlások ellenőrzéséhez kapcsolódóan személyesen megjelent, ekkor felvilágosítást kapott, az ajánlásokba betekinthetett, jegyzeteket készített, de ne tudott tájékoztatást adni a tételes ellenőrzési listáról való fényképkészítéssel kapcsolatban.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint Beadványozó állítása teljes mértékben nem igazolható, azonban a nyilatkozatokból megállapítható, hogy a jelölt adatkérése ellenére nem kapta meg az ajánlásellenőrző rendszerből kinyerhető tételes listát, amely miatt a fellebbezése érdemi indokolásában önhibáján kívül akadályozott volt. Mivel az nem állapítható meg, hogy milyen időtartamban és milyen terjedelemben volt módja az ajánlások érvénytelenségének okáról jegyzetet készíteni, indokolt az ajánlások ellenőrzésének ismételt elvégzése.
 4. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi.
 5. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Iroda elvégezte az elsőfokú eljárásban benyújtott ajánlások ismételt ellenőrzését. Az Iroda az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó ajánlóíveken lévő, a Ve. 122. § (2) bekezdése szerint kitöltött ajánlások adatait ismételten összevetette a központi névjegyzék, valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival.
 6. A Nemzeti Választási Iroda az ismételt ellenőrzés alapján módosította a Bács-Kiskun Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda által elkészített ellenőrzési jegyzőkönyvet és az ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az OEVB által elfogadott eredményhez képest egy esetben nem állt fenn a jegyzőkönyvben megállapított érvénytelenségi ok, míg huszonegy alkalommal az OEVB tévesen fogadott el valamely érvénytelenségi okban szenvedő ajánlást.
 8. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a Szente Szabolcs egyéni választókerületi jelölt által leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 463, mely továbbra sem éri el a Vjt. 6. §-ában rögzített, a nyilvántartásba vételhez szükséges 500 érvényes ajánlást.
 9. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 125. és 126. §-án, 127. § (3) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 16.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke