506/2018. NVB határozat - a Jobbik Magyarországért Mozgalom Váci Alapszervezete által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
506/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom Váci Alapszervezete [113 Budapest, Villányi út 20/B., képviseli: Fehér Zsolt (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott kifogás tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

 1. Beadványozó 2018. március 13-án 18 óra 54 perckor kifogást nyújtott be a Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmére hivatkozva.
 2. Kifogásában előadta, hogy Rétvári Bence, a FIDESZ-KDNP jelöltje Facebook oldalán 2018. február 28. napján maga hirdette, hogy a kormány 250 000,- Ft-tal támogatta a Váci Szent Család Katolikus Óvoda „só szobájának” kialakítását. A jelölt által feltöltött fényképek között látható, hogy a gyerekek közé maga is beült, illetve hogy a fényképek az óvodában készültek. Álláspontja szerint a fényképek feltöltése mindaddig megvalósítja a folyamatosan fennálló jogsértést, amíg az adott oldalról a támadott jelölt a fényképeket nem törli.
 3. Beadványában kifejti, hogy a gyerekekkel készült közös fényképek a Ve. 140. §-a szerinti kampányeszköznek minősülnek, továbbá megítélése szerint az, hogy a jelölt felügyeleti időben ellátogat óvodába, iskolába, találkozik a gyerekekkel és erről fényképet tölt fel, nem része közfeladata ellátásának, és nem tekinthető elvégzett munkájáról szóló beszámolónak sem.
 4. Beadványozó előadása szerint sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját, hogy a gyerekekről képmás készítéséhez és felhasználásához szükség lett volna hozzájárulásra, amit az érintettek nem adtak meg, illetve hozzájárulásuk nem volt önkéntes, tájékozott. Megállapítja továbbá, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kifejezetten tiltja a pártpolitizálást az oktatási intézményben, amely kitételnek Rétvári Bence nem tett eleget, mikor felügyeleti időben találkozott a gyerekekkel. Beadványában részletezi továbbá, véleménye szerint milyen feltételek és garanciák mellett jelenhetnek meg a gyerekek a közéleti kérdésekkel kapcsolatban.
 5. Bizonyítékként becsatolta a Rétvári Bence által feltöltött képeket, illetve az eseményről készült sajtóhíradásokat. Kérte mindezek alapján a jogsértés megállapítását, a hivatkozott felvételek eltávolítására való kötelezést, és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől.
 6. Az OEVB 2018. március 14-én hozott jegyzőkönyvi döntésével a Ve. 213. § (1) bekezdésére hivatkozással, Beadványozó kifogását elbírálás céljából áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
 2. Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők.

(2) A határidőket naptári napokban kell számítani.

(3) A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.

(4) A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

 1. Megállapítható, hogy a beadványban támadott magatartás a „Váci Szent Család Katolikus Óvoda sószoba átadása” 2018. február 28-án zajlott. Az eseményhez kapcsolódóan így 2018. március 3-án 16.00 óráig lehetett volna érdemben vizsgálható kifogással élni. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint nem alapoz meg folyamatos jogsértést az, hogy a sérelmezett eseményről szóló tudósítások jelenleg is elérhetők az interneten, arra tekintettel, hogy ezen közlések nem önmagukban, hanem csak a megjelölt esemény vélelmezett jogellenessége miatt érintettek a kifogásban.
 2. A Ve. 215. § a) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha az elkésett, mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 10. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 215. § a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 16.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke