505/2018. NVB határozat - az ÉRTÜNK ÉRTETEK, a hiteles párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
505/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az ÉRTÜNK ÉRTETEK, a hiteles párt [képviseli: Tián Pál László, székhely: 1144 Budapest, Zsivora park 2-4., 7/171. (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Somogy Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 39/2018. (III. 08.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 39/2018. (III. 08.) számú határozatában megállapította, hogy az ÉRTÜNK ÉRTETEK, a hiteles párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó dr. Tóth Enikő egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 318 érvényes ajánlás szerepelt.
 2. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg, és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 14-én 11 óra 37 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 39/2018. (III. 08.) számú határozata ellen. Beadványában a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontjára hivatkozással előadta, hogy a jelölt nyilvántartásba vételét visszautasító határozat indoklása nem felel meg a Ve. 46. § da) pontjában foglaltaknak, valamint véleménye szerint az ajánlások ellenőrzése során megsértették a Ve. 126. §-ban foglalt, ajánlások érvényességére vonatkozó szabályokat. Beadványozó kifogásolta továbbá, hogy az OEVB tévesen járt el az ajánlások ellenőrzése során, amikor bizonyos ajánlások érvénytelenségéről döntött, mivel nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. iránymutatásában foglaltakat.
 2. Mindezek alapján kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy végezze el az általa a fellebbezésben megjelölt ajánlóíveken szereplő ajánlások újbóli ellenőrzését a jelölő szervezet képviselőjének jelenlétében.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
 3. A Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.
 4. Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők.

(2) A határidőket naptári napokban kell számítani.

(3) A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.

(4) A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

 1. A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha az elkésett.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy tárgyát képező fellebbezés kapcsán megállapítja, hogy Beadványozó azt a Ve. 10. § (4) bekezdése, valamint a Ve. 224. § (2) bekezdése szerinti törvényes határidő lejárta után nyújtotta be, így az érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmével sérelmezett OEVB határozata tartalmazza, hogy a határozat ellen fellebbezés nyújtható be, amelynek benyújtási határideje 2018. március 11-én 16.00 óra.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekre tekintettel megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezése elkésett, így azt a Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 10. §-án, 223. § (3) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 16.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke