504/2018. NVB határozat - a M. G. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

                                                   504 /2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a M. G. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 11 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Somogy Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 38/2018. (III. 09.) számú határozatát megváltoztatja és megállapítja, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom kifogásban megjelölt plakátjai eltávolításával Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (3) bekezdését.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt a további jogszabálysértéstől eltiltja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Beadványozó 2018. március 9-én kifogást terjesztett elő a Somogy Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, amelyben sérelmezte, hogy a Kaposvár területén lévő Zselici úton elhelyezett plakátot jogszabálysértő módon ismeretlen személyek 2018. március 6-án eltávolították. Sérelmezte továbbá, hogy „a városban elhelyezett több, összesen 10 db plakát is ugyanerre a sorsra jutott.” Ezen indok alapján kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg a jogszabálysértést tényét és tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől, valamint helyezze vissza a plakátokat.

[2] Az OEVB a kifogást megvizsgálta és megállapította, hogy az megfelel a Ve. 209. §-ában és a 212. §-ában foglalt törvényi követelményeknek, így azt érdemben vizsgálta. A kifogás alapján megállapította, hogy az ahhoz mellékelt fényképfelvételen szereplő „eltávolított eszköz” a Ve. 144. § (6) bekezdése szerinti önálló hirdető berendezésnek minősül, melyeket közterületen állítottak fel, így arra a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni, amely jelen eljárásban Kaposvár város közigazgatási területén a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet). Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése szerint, „[a] közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni csak közterület bérleti szerződés (a továbbiakban: szerződés) vagy hozzájárulás, valamint a 2. mellékletben meghatározott közterület bérleti díj fizetése alapján lehet.” Az OEVB rögzítette azt is, hogy a „választási iroda vezetőjének hivatalos tudomásán alapuló tájékoztatása alapján a kifogás tárgyát képező hirdető berendezés jogszerű elhelyezésével kapcsolatos közterület használatra vonatkozó bérleti szerződés nincs és azok kihelyezésekor sem volt, e tényt a kifogás előterjesztője sem vitatta.”Az OEVB határozatában rögzítette azt is, hogy a tulajdonos a hirdető berendezést kihelyező Jobbik Magyarország Mozgalmat tájékoztatta a szerződés nélküli kihelyezés jogkövetkezményeiről, majd szerződéskötés hiányában a hirdető berendezéseket eltávolíttatta.

[3] Fentiekre tekintettel OEVB megállapította, hogy a kifogásban hivatkozott hirdető berendezés elhelyezése vonatkozásában a Rendeletnek megfelelő szerződés nem készült, továbbá a kifogásban írtakhoz képest megállapítható volt a hirdető berendezés eltávolítója és az eltávolítás indoka is. Erre tekintettel az OEVB rögzítette, hogy a Ve. szerinti jogsértés nem történt, és a kifogást a Ve. 43. §-ára, 144. § (6) bekezdésére és a 218. §-ára hivatkozással elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[4] Beadványozó 2018. március 12-én 15 óra 13 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az illetékes választási szervnél az OEVB 38/2018. (III. 9.) számú határozata ellen. Beadványában a Ve. 144. §-ára, az 5/2015. (II. 25.) és 1/2013. (I. 7.) számú AB határozatra és a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzésére hivatkozással előadta, hogy a választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései irányadóak. Az OEVB kifogását arra való hivatkozással utasította el, hogy „a kifogásban hivatkozott hirdető berendezés vonatkozásában a jogszabálynak megfelelő szerződés nem készült”, és „a kifogásban írtakhoz képest megállapítható volt a hirdető berendezés eltávolítója és az eltávolítás indoka”, tehát „nem történt a Ve. szerinti jogsértés”. Beadványozó álláspontja szerint jelen esetben csak a Ve 144. §-a irányadó, továbbá kiemeli azt is, hogy a Ve. 144. § (5) bekezdése alapján önkormányzati rendelet a közterület meghatározott részén óriásplakát elhelyezését műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból tilthatja meg, a kérdéses rendelet azonban nem tilt műemlékvédelmi és környezetvédelmi okból plakátkihelyezést.

[5] Mindezek alapján Beadványozó kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a fellebbezését tárgyalja meg és a kifogásában előadottaknak megfelelően állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, valamint a jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől és helyezze vissza a plakátokat.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[6] A fellebbezés alapos.

[7] A Ve. 231. § (4) bekezdése értelmében a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság, illetve a bíróság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.

[8] A Ve. 139. §-a alapján a választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A Ve. 140. § (1) bekezdés a) pontja szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát.

[9] A Bizottság rögzíti, hogy a választási plakát elhelyezésére vonatkozó szabályokat a Ve. VIII., a választási kampányról szóló  fejezetének 144. §-a tartalmazza. 
A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy a plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. 

[10] A Ve. 144. § (3) bekezdése alapján plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető. Ez a szabályozás összhangban áll azzal, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága kiterjed a választási kampány során a jelöltek és a jelölő szervezetek által folytatott kampánytevékenységre, melynek egyik eszköze a plakátok készítése, elhelyezése [Alkotmánybíróság 1/2013. (I. 7.) AB határozat], a választási kampány a véleménynyilvánítás szabadságának megnyilvánulási formája [Alkotmánybíróság 39/2002. (IX. 25.) és 60/2003. (XI. 26.) AB határozat].

[11] A Nemzeti Választási Bizottság a benyújtott bizonyíték - a fellebbezéshez csatolt fényképfelvétel - szerint a kifogás óriásplakátok eltávolítására vonatkozik.

[12] A Bizottság álláspontja szerint a Kúria joggyakorlatával egyezően a Ve. 144. § helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A választási szervek az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, míg a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják, tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot [Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzés]. Mindezek alapján a Rendelet hatálya a közterületen kampányidőszakban elhelyezett óriásplakátok kihelyezésére, illetve eltávolítására nem biztosíthat jogalapot.

[13] A közterületen elhelyezett reklámhordozók és az ahhoz kapcsolódó rendeletből vagy egyéb magánjogi jogviszonyból fakadó jogosultságok (pl. díjfizetés, díjfizetés elmaradása esetén érvényesítendő szankciók) nem a Ve. 144. §-ában foglaltak alapján érvényesíthetők. A tulajdonos vagy üzemeltető ebben az esetben a választási kampány lezárultát követően érvényesítheti jogait, vagy a jogérvényesítő eljárást még a választási kampány megkezdése előtt le kell zárnia.

[14] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[15] A határozat a Ve. 139. §-án, a 140. § (1) bekezdés a) pontján, a 139. §-án, a 144. §-án, a 231. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 13.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke