50/2012. OVB határozat - a Teljes Evangéliumi Keresztény Közösség Mahanaim Gyülekezet képviseletében dr. Kováts György által benyújtott népi kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
50/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. április 2-án megtartott ülésén – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14. § (1) bekezdése által alkalmazni rendelt az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Teljes Evangéliumi Keresztény Közösség Mahanaim Gyülekezet képviseletében dr. Kováts György (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2012. március 9-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
 
A 2011. évi CCVI. törvény 14.§-a alapján ezennel kinyilvánítjuk, hogy támogatjuk és egyben kérjük, hogy az Országgyűlés a Teljes Evangéliumi Keresztény Közösség Mahanaim Gyülekezet (székhely: Budapest, 1071 Damjanich u. 35.; bejegyzési szám: pk. 63346/1.; adószám: 19013622-2-42; statisztikai számjel: 19013622 9491 551-01) alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületet egyházként ismerje el.”
 
A 2011. évi CCVI. törvény 14. § (1) bekezdése szerint az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület egyházként való elismerését az egyesület törvényes képviselője az országos népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával teheti meg.
A 2011. évi CCVI. törvény 34. § (2) bekezdése szerint: „A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény hatályvesztéséig a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvénynek az egyházkénti elismerésre vonatkozó szabályaira tekintettel a miniszterhez kérelmet benyújtó egyház e törvény szerinti elismeréséről az Országgyűlés - a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok kivételével - a 14. § (3)-(5) bekezdése szerinti eljárás keretében 2012. február 29-éig dönt.” A beadványozó fent megjelölt kérelemmel élt, s arról az Országgyűlés 8/2012. (II. 29.) OGY határozattal döntött, melyben a kérelmét elutasította.
 
A 2011. évi CCVI. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „Ha az Országgyűlés a (2) bekezdés szerinti elismerést valamely egyház tekintetében elutasítja, az egyház 2012. március 1-jétől az e törvény és más jogszabályok alkalmazásában az (1) bekezdés szerinti szervezetnek minősül, akire a 35-37. §-t kell alkalmazni azzal, hogy
a) az egyházként való elismerésre a 14. § (5) bekezdése szerinti országgyűlési határozat közzétételétől számított egy év elteltével indított népi kezdeményezés alapján kerülhet sor, …”
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdésben országos népi kezdeményezés indítására 2013. március 1-jéig nincs lehetőség.
  
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság – mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat a 2011. évi CCVI. törvény 14. § (1) és (5) bekezdésein, 34. § (2) és (4) bekezdésein, az Nsztv. 2. §-án, 18. § b) pontján, a 8/2012. (II. 29.) OGY határozaton, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke