5/2021. NVB határozat - a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

5/2021. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában (1054 Budapest, Vécsey utca 5.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában lemondás okán megüresedett mandátumot a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület (2040 Budaörs, Esztergályos u. 8.) listájának 4. sorszám alatti helyén szereplő Cukalasz Hrisztosz részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2021. június 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés g) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával. A Nektv. 102. § (6) bekezdése alapján írásbeli nyilatkozattal történő lemondás esetén a képviselő megbízatása a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.
  2. Szidiropulosz László a 2019. évi görög országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület listás jelöltjeként szerzett képviselői mandátumot, amely listát a Nemzeti Választási Bizottság 309/2019. számú határozatával vett nyilvántartásba.
  3. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnöke 2021. május 21-én kelt, elektronikusan és postai úton is megküldött levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy nevezett Képviselő 2021. május 19. napján kelt és 2021. május 20. napján átvett írásbeli nyilatkozatában lemondott a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában betöltött képviselői mandátumáról.
  4. A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6. A listát állító jelölő szervezet, a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület törvényes képviselője élve a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglalt jelölés jogával, a Ve.-ben meghatározott határidőben – elektronikus úton 2021. május 27-én megküldött, illetve 2021. május 31-én eredetben is benyújtott írásbeli nyilatkozatában – a lemondott Képviselő helyére – a lista 4. sorszám alatti helyén szereplő Cukalasz Hrisztoszt jelölte.
  7. Figyelemmel arra, hogy a jelölő szervezet jelölése a jogszabályi követelményeknek megfelelt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában lemondás okán megüresedett mandátumot Cukalasz Hrisztosz részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés g) pontján és (4)-(6) bekezdésein, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2021. június 17.

 

 

                                                                                           Dr. Téglási András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke