5/2013. NVB határozat - Anne-Marie Perret, Jan Willem Goudriaan, Frank Bsirske, Annelie Nordström, Ivan Kokalov, Rosa Maria Pavanelli, Dave Prentis szervezők által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában

 

 
A Nemzeti Választási Bizottság
5/2013. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Anne-Marie Perret, Jan Willem Goudriaan, Frank Bsirske, Annelie Nordström, Ivan Kokalov, Rosa Maria Pavanelli, Dave Prentis szervezők (a továbbiakban: szervezők) által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság elrendeli „A Víz és a szennyvízhálózat emberi jog! A Víz egy nyilvános jó, nem árucikk!” című, az Európai Bizottság által ECI(2012)000003 számon, 2012. május 10-én nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés 2013. május 10-ig gyűjtött támogató nyilatkozatai aláírásának tételes ellenőrzését, valamint a 2013. május 11. és 2013. szeptember 20. között gyűjtött aláírások megszámlálását.
A Nemzeti Választási Bizottság felkéri a Nemzeti Választási Irodát, hogy gondoskodjon az aláírások ellenőrzéséről, illetve megszámlálásáról, és az arról készített jelentést 2013. december 13-ig terjessze a Nemzeti Választási Bizottság elé.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2013. október 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A szervezők meghatalmazottjuk, Á. R. J. magánszemély (a továbbiakban: meghatalmazott) útján az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) 2013. szeptember 20-án benyújtották „A Víz és a szennyvízhálózat emberi jog! A Víz egy nyilvános jó, nem árucikk!” című európai polgári kezdeményezés támogatására papír és elektronikus formátumban összegyűjtött támogató nyilatkozatokat. A meghatalmazott nyilatkozata szerint a támogató nyilatkozatok összesen 20.097 darab aláírást tartalmaznak.
Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) (a továbbiakban: rendelet) rögzíti, mely közvetlenül alkalmazandó minden uniós tagállamban. A rendelet hazai végrehajtásához szükséges szabályokat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) XVI/A. fejezete állapítja meg.
A rendelet 5. cikkének (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy a támogató nyilatkozatokat a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított legfeljebb 12 hónapon keresztül lehet gyűjteni, a nyilatkozatoknak az ellenőrzésre történő benyújtására azonban nem szab határidőt. A rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint amennyiben a szervezők összegyűjtötték a szükséges számú támogató nyilatkozatokat, azokat ellenőrzés és igazolás céljából benyújtják a 15. cikkben meghatározott hatáskörrel rendelkező hatóságnak. A jogszabály 12. cikkének (3) bekezdése pedig rögzíti, hogy a szervezők biztosítják, hogy legkésőbb 18 hónappal a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontját követően megsemmisítik az adott polgári kezdeményezéssel kapcsolatban összegyűjtött támogató nyilatkozatokat és azok másolatait.
Az Európai Bizottság a 2013. március 4-én tartott szakértői értekezleten tájékoztatta a tagállamokat arról, hogy azon európai polgári kezdeményezések tekintetében, melyekben a támogató nyilatkozatok gyűjtését a szervezők 2012. november 1. előtt kezdték meg, az Európai Bizottság – az online gyűjtési rendszer technikai feltételeinek késedelmes kialakítása miatt – a 2013. november 1-ig leadott támogató nyilatkozatokat figyelembe veszi. Az OVB 2013. április 10-én tartott ülésén, jegyzőkönyvben foglalt döntéssel rendelkezett arról, hogy tekintettel az Európai Bizottság fenti döntésére, valamint a rendelet 5. cikkének (5) és a 12. cikk (3) bekezdéseiben foglaltakra, a 2012. november 1-je előtt megkezdett polgári kezdeményezések támogató nyilatkozatait – a nyilvántartásba vétel és a megsemmisítés közötti 18. hónap között – az OVB-hez csak egy alkalommal van lehetőség benyújtani, valamint az OVB kizárólag a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét követő12 hónapon belül gyűjtött támogató nyilatkozatokat ellenőrzi tételesen, míg az ezt követően gyűjtött nyilatkozatoknak csak a számát állapítja meg. Az OVB elnöke e jogi álláspontról 2013. április 23-án kelt levelében tájékoztatta a jelen eljárás tárgyát képező polgári kezdeményezés magyarországi kapcsolattartóját, továbbá – az Országos Választási Iroda útján – az Európai Bizottságot.
A Nemzeti Választási Bizottság elfogadva az Országos Választási Bizottság 2013. április 10-i ülésén kialakított jogi álláspontot, a „A Víz és a szennyvízhálózat emberi jog! A Víz egy nyilvános jó, nem árucikk!” című európai polgári kezdeményezés támogatására összegyűjtött támogató nyilatkozatok aláírásai ellenőrzésének illetve megszámlálásának elrendelése tárgyában a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
II.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1a) és (2) bekezdésein, az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendeletén, a régi Ve. 148/B. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a régi Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2013. szeptember 30.
 
 
 

Dr. Patyi András
 a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke