5/1999. (II. 12.) OVB határozat - panasz elutasításáról

Az Országos Választási Bizottság
5/1999. (II. 12.) OVB határozata

panasz elutasításáról

Az Országos Választási Bizottság a Roma Polgárjogi Alapítvány panaszát érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A Roma Polgárjogi Alapítvány képviseletében Horváth Aladár kuratóriumi elnök és dr. Bársony János jogi szakértő 1999. február 9-én panasszal fordult az Országos Választási Bizottsághoz. Ebben előadták, hogy R. J. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fegyvernek településen törvényellenesen összehívott elektorválasztó gyűlésen jutott elektori mandátumhoz, ezért törvényellenes képviselői mandátuma az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat közgyűlésében, ebből következően törvénysértő volt a megbízólevél Raduly József részére történő átadása is.

Ugyanezen ténybeli alapon kérelmezők 1999. február 5-én már nyújtottak be kifogást az Országos Választási Bizottsághoz az országos cigány kisebbségi önkormányzati választás eredményét megállapító döntés ellen, amely kifogást az Országos Választási Bizottság 4/1999. (II. 7.) OVB határozatában elutasított. E határozat ellen a Roma Polgárjogi Alapítvány a Legfelsőbb Bírósághoz fordult jogorvoslattal, amely Kvk. II.27.324/1999/2. számú határozatában a kérelmező kifogását elutasította, és megállapította, hogy az Országos Választási Bizottság határozata nem törvénysértő.

Ugyancsak a Legfelsőbb Bíróság mutatott rá határozatában, hogy "A képviselői mandátum kiadása az Országos Választási Bizottság 1999. január 26-án meghozott döntésén alapul. A mandátumkiosztás önálló panasszal támadható döntésnek nem tekinthető, mert az átadás az eredményt megállapító döntésnek csak jogkövetkezménye. Ennek megfelelően panasszal csak a választás eredményét tartalmazó döntést lehet megtámadni."

Tekintettel arra, hogy a kifogásban foglalt ténybeli alapon az Országos Választási Bizottság már hozott döntést, másrészt pedig, mivel a mandátumátadás kifogással nem támadható, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat és a jogorvoslatról való tájékoztatás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. – a BM rendelet 32. §-a által alkalmazni rendelt – 77. § (2) bekezdésén, 78. § (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. § (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. február 12.

Dr. Kukorelli István sk.
az Országos Választási Bizottság
elnöke