497/2019. NVB határozat - az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

497/2019. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban (1074 Budapest, Dohány utca 76.) megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzatban megüresedett mandátumot a "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG (1081 Budapest, Bezerédi út 17.) listájának 40. sorszám alatti helyén szereplő Farkas Zsolt Rafael részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. december 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

[1]    A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha arról a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemond. E rendelkezéssel összefüggésben a 102. § (4) bekezdés és a (6) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy a képviselő a közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával is lemondhat, amelyet a közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a közgyűlés következő ülésén ismertetni kell. A képviselő megbízatása a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A 102. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának lemondással történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.

[2]    Farkas Flórián a Nemzeti Választási Bizottság 478/2019. számú határozatával szerzett mandátumot az Országos Roma Önkormányzatban (a továbbiakban: Önkormányzat) a "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG listájáról. Nevezett 2019. november 18-án írásbeli nyilatkozatában arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy az Önkormányzatban megszerzett mandátumáról annak jogerőre emelkedése napjával lemond. A Nemzeti Választási Bizottság 478/2019. számú határozata a Kúria Kvk.III.38.295/2019/2. számú végzése nyomán 2019. november 20-án emelkedett jogerőre.

[3]    Az Önkormányzat a Nektv. 102. § (2) bekezdése alapján a 2019. december 3-i ülésén meghozott 63/2019. (XII. 03.) számú határozatában a képviselői megbízatás megszűnését 2019. november 20-ával állapította meg. Az Önkormányzat tájékoztatása és a becsatolt nyilatkozat tanúsága szerint Farkas Flórián a megjelölt közgyűlési határozatot 2019. december 3-án átvette.

[4]    A Nemzeti Választási Iroda Elnökhelyettese a Nektv. 106. § (6) és (9) bekezdése alapján megkereséssel fordult a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumhoz, figyelemmel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő a közgyűlés határozatának felülvizsgálatát kérheti a törvényszéktől annak kézhezvételét követő 8 napon belül.

[5]    A Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetőjének 2019. december 13-án kelt és a Nemzeti Választási Irodához elektronikus úton megküldött tájékoztatása szerint az Önkormányzat fenti határozata ellen nem került jogorvoslati kérelem benyújtásra, így az jogerőre emelkedett, ezért a mandátum kiadható.

[6]    A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán, soron következő jelölt szerzi meg.

[7]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[8]    A listát állító jelölő szervezet, a "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG törvényes képviselője, Farkas Flórián a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján, a Ve.-ben meghatározott határidőben – 2019. december 12-én kelt és a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2019. december 16-án eljuttatott nyilatkozatában – a lemondott képviselő helyére a lista 40. sorszám alatti helyén szereplő Farkas Zsolt Rafaelt jelölte, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a mandátumot részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9]    A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés e) pontján, a 102. § (2) bekezdésén, a (4) bekezdésén és a (6) bekezdés b) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. december 18.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke