49/2012. OVB határozat - a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. képviseletében Balázs Csilla ügyvezető, Remitzky Zoltán polgármesterjelölt és Orbán József, Polónyi Éva, Laczkó Balázs, Gyurcsok Zoltán, Krasznai Zoltán, Huszti Péter, Szabó László és Járik László képviselőjelöltek képviseletében Tóth Lajos képviselőjelölt által előterjesztett fellebbezések tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
49/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. április 2-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (4) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. képviseletében Balázs Csilla ügyvezető, Remitzky Zoltán polgármesterjelölt és Orbán József, Polónyi Éva, Laczkó Balázs, Gyurcsok Zoltán, Krasznai Zoltán, Huszti Péter, Szabó László és Járik László képviselőjelöltek képviseletében Tóth Lajos képviselőjelölt által előterjesztett fellebbezések tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 1/2012. (III. 29.), 2/2012. (III. 29.) és 3/2012. (III. 29.) számú határozatait megváltoztatja annyiban, hogy a kifogást a képviselő-választásra vonatkozó kampánycsend-sértés és a képviselő-választás eredményének megsemmisítése, valamint annak megismételtetése vonatkozásában elutasítja.
 
Az Országos Választási Bizottság a Pest Megyei Választási Bizottság 4/2012. (III. 29.) számú határozatát részben megváltoztatja annyiban, hogy a megismételt időközi képviselő választást nem tűzi ki.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Medveczki Zoltán polgármesterjelölt, Bánhegyi Ildikó képviselőjelölt és egy magánszemély (a továbbiakban: kifogástevők) 2012. március 27-én külön-külön kifogásokat nyújtottak be a 2012. március 25. napján Szob városban megtartott időközi képviselő- és polgármester-választással kapcsolatban kampánycsend megsértése miatt.   Kérték a Ve. 78. § (1) a) és c) pontjában megfogalmazottak szerint a jogszabálysértés tényének megállapítását, illetve a választási eljárás jogorvoslattal érintett részének, ebből következően a 31/2012. (III.25.) és 32/2012. (III.25.) HVB határozatoknak a megsemmisítését, az időközi választás megismételtetését.
Kifogástevők kérelmük indokolásában előadták, hogy 2012. március 25-én, a választás napján, a kampánycsend ideje alatt, a Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. adása 12 óra 57 perctől Remitzky Zoltán polgármesterjelölt 2012. március 21-én megtartott választási kampánygyűlésének felvételét sugározta kb. 30 percen keresztül, utána egy ideig kép nélkül, csak hanggal. Álláspontjuk szerint a sugárzott műsor megvalósította a Ve. 41. § -ában foglalt tényállást, azaz a választói akarat befolyásolására alkalmas volt, mivel Remitzky Zoltán polgármester-jelölt kampánybeszédét tartalmazta, továbbá a felvételen a polgármesterjelölttel szimpatizáló képviselőjelöltek képe volt látható. Magánszemély kifogástevő szerint a televízió adása Szobon számos háztartásban volt látható. Kifogástevők hivatkoztak a 2/2007. (III.19.) számú OVB állásfoglalásra, mely szerint a tilalom irányadó a korábban felvett programok ismétlésére is. A kampánycsend megsértése megvalósul akkor is, ha a tilalmazott tevékenységet nem jelölt vagy jelölő szervezet végzi, sőt abban az esetben is, ha az senkinek sem róható fel vagy az elkövetője ismeretlen, elegendő a kampánycsend-sértés tényének megvalósulása.
 
A Pest Megyei Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megkeresésére a műsorszolgáltató írásban úgy nyilatkozott, hogy „Sajnálatos emberi tévedés miatt televíziónk valóban sugározta a választási fórum egy részét 2012. március 25-én.”
A bizonyítékokat értékelve a TVB megállapította, hogy a kampánycsend alatt sugárzott műsor megvalósította a Ve. 41. §-ában foglalt kampánycsend megsértése tényállását, mivel objektíve alkalmas volt arra, hogy a választópolgárok választói akaratát befolyásolja mind a polgármester- mind a képviselő-jelöltek tekintetében.
Fentiek értelmében a TVB a három kifogással kapcsolatban meghozott, 1/2012. (III.29.), 2/2012. (III.29.) és 3/2012. (III.29.) számú határozataival megsemmisítette a Szob városban 2012. március 25-én lezajlott időközi polgármester- és képviselő-választások eredményét és elrendelte a választás megismétlését. A TVB a megismételt választás napját a 4/2012. (III.29.) számú határozatával – a Ve. 4. § (2) bekezdése szerint – a szavazás napját követő 30 napon belülre, 2012. április 22. napjára tűzte ki.
 
II.
 
A Danubia Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. képviseletében Balázs Csilla ügyvezető, 2012. március 31-én, határidőben, tartalmukban megegyező négy fellebbezést nyújtott be a TVB 1/2012. (III.29.), 2/2012. (III.29.), 3/2012. (III.29.) és 4/2012. (III.29.) számú határozatai ellen. Előadta, hogy habár a kampánycsend emberi tévedés miatt bekövetkezett megsértése nem vitatott, a jogsértés súlya és időtartama sem indokolja „a legsúlyosabb szankció alkalmazását”, a kiszabott szankció a joghátrány tényleges súlyához képest aránytalannak tekinthető. Kijelentette, hogy Szobon a Tv adása összesen 234 háztartásban látható, ez az összes háztartás 21,68 %-a. Kifejtette, hogy a műsor kezdetéig az érvényes szavazatokat leadók 52,16%-a adta le a szavazatát, tehát csak a szavazók 47,84%-át befolyásolhatta volna a műsor megtekintése. Előadta továbbá, hogy a 2303 fő választópolgár 56,19%-a ment el szavazni és a szavazók 53,01%-a szavazott a nyertesre. Fellebbező szerint tekintettel arra, hogy a vasárnap délutáni időszak kevésbé nézett műsoridő, már többször ismételt adásról van szó, amely a műsorrendben sem szerepelt, „a választás végét megelőző 18.30 percig rendelkezésre álló 5 és fél órából mindössze 33 percig kattinthatott valaki véletlenszerűen a csatornára, ez a teljes idő 10 %-a.” Fentiek értelmében álláspontja szerint a választás napján befolyásolt választók száma 1 fő.
Fellebbezéseiben kérte, hogy az Országos Választási Bizottság változtassa meg a TVB fenti számú határozatait azzal, hogy a 2012. március 25-én lezajlott időközi polgármester és képviselő-választások eredményét ne semmisítse meg és a választást ne ismételtesse meg.
 
Remitzky Zoltán polgármesterjelölt 2012. március 31-én, határidőben, tartalmukban megegyező három fellebbezést nyújtott be a TVB 1/2012. (III.29.), 2/2012. (III.29.), 3/2012. (III.29.) és 4/2012. (III.29.) számú határozatai ellen. Előadta, hogy a kifogásokban megjelölt műsor sugárzásának tényét nem tagadva, álláspontja szerint nem valósult meg kampánycsend-sértés. Hivatkozott a 2/2007. (III.19.) OVB állásfoglalásban foglaltakra, mely szerint „kampánycsendsértés csak akkor állapítható meg, ha a műsor (információszolgáltatás) az adott választással közvetlen összefüggésben áll, és tartalma az adott választás tekintetében - objektíve - alkalmas a választói akarat befolyásolására”.
Kifejtette, hogy Szobon a Tv adása összesen 234 háztartásban látható, ez az összes háztartás 21,7 %-a, a szavazók több mint a fele 13 óra előtt megjelent, ezt követően 619 fő szavazott. Fentiek értelmében legfeljebb 134 választópolgár háztartásában volt fogható a kifogásolt műsor. Tekintettel arra, hogy a műsor ismétlés volt és a vasárnap déli nézettség nem haladta meg a kábeltelevízióval rendelkezők 10 %-át, azaz 13 főt. Tekintettel arra, hogy a választópolgárok fele „ún. biztos szavazó”, így valójában álláspontja szerint a választás napján befolyásolt választópolgárok száma 6 fő. Kifejtette továbbá, hogy tekintettel arra, hogy „a választópolgárok aktivitására és választási akaratukra nem volt és nem is lehetett érdemben hatással a Danubia Televízió műsora, azaz jogszabálysértés hiányában nem indokolt a választás eredményének megsemmisítése és a választási eljárás megismétlése”. Fellebbező megjegyezte, hogy „nem igazolt azon feltevés, miszerint a felvételen a polgármester-jelölttel szimpatizáló képviselő-jelöltek láthatók, független jelöltekről ilyen tényállítást tenni megalapozatlan”.
Fellebbező kérte a fenti határozatok megváltoztatását, a kifogások elutasítását illetve a megismételt választás időpontjáról szóló határozat hatályon kívül helyezését.
 
Orbán József, Polónyi Éva, Laczkó Balázs, Gyurcsok Zoltán, Krasznai Zoltán, Huszti Péter, Szabó László és Járik László képviselőjelöltek képviseletében Tóth Lajos képviselőjelölt három, tartalmukban megegyező fellebbezést nyújtott be a TVB 1/2012. (III.29.), 2/2012. (III.29.), 3/2012. (III.29.) és 4/2012. (III.29.) számú határozatai ellen. Előadták, hogy „minden objektivitást nélkülöz a Pest Megyei Területi Választási Bizottság azon indoklása, hogy Remitzky Zoltán polgármesterjelölt kampánygyűlésén többségében vele szimpatizáló képviselőjelöltek vettek részt. Miből állapítható ez meg, hiszen független jelöltekről van szó, és egyikőjük sem szólt hozzá a polgármester jelölt mellett, vagy ellen.”
Kifejtették továbbá, hogy a kampánycsend megsértése tekintetében, a képviselőjelöltek vonatkozásában nem helytálló a TVB indoklás, következésképp a döntése sem.
Fellebbezők kérték a fenti határozatok megváltoztatását, a kifogások elutasítását illetve a megismételt választás időpontjáról szóló határozat hatályon kívül helyezését.
 
Medveczki Zoltán polgármesterjelölt, Bánhegyi Ildikó képviselőjelölt az Országos Választási Bizottsághoz eljuttatott levelükben kérték a TVB 1/2012. számú döntésének helybenhagyását.
 
 
III.
 
A fellebbezések az alábbiak miatt részben alaposak.
 
Az Országos Választási Bizottság eljárása során megállapította, hogy a kifogásban megjelölt műsor Remitzky Zoltán polgármesterjelölt kampánybeszédét tartalmazta. A kampánycsend alatt sugárzott műsor megvalósította a Ve. 41. §-ában foglalt kampánycsend megsértése tényállását, mivel alkalmas volt arra, hogy a választópolgárok választói akaratát befolyásolja a polgármesterjelöltek tekintetében.
 
Az Országos Választási Bizottság nem osztotta a Danubia Televíziónak és Remitzky Zoltánnak a befolyásolt választópolgárok számára vonatkozó álláspontját. Az Országos Választási Bizottság a polgármester-választás vonatkozásában megállapította a kampánycsend-sértés tényét. A kampánycsend-sértés súlyára és jellegére tekintettel az Országos Választási Bizottság csak abban az esetben mellőzhette volna a választás megismételtetését, ha nem csupán feltételezések és becslések alapján, hanem egyértelműen megállapítható lett volna, hogy a kampánycsend-sértést magában foglaló műsorszámot megtekintő választópolgárok száma nem éri el az első két jelölt közötti szavazatkülönbség összegét.
 
A képviselő-választás tekintetében az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogásolt műsorszámban a képviselőjelölteket a kifogást tevők nem jelölték meg és nem nevezték meg, így azok az Országos Választási Bizottság számára sem voltak beazonosíthatók. Megállapítja továbbá az Országos Választási Bizottság, hogy a képviselőjelöltek beazonosíthatósága esetén sem lett volna a törvénysértés megállapítható. A közönség soraiban jelen lévő személyek ugyanis semmilyen kampánycselekményt nem folytattak. Részvételük a rendezvényen, felismerhetőségük a választópolgárok által – a tévéfelvétel alapján – nem eredményezhette a választópolgárok választói akaratának befolyásolását.
 
A műsor tehát a választópolgárok akaratát a képviselő-jelöltek vonatkozásában semmilyen formában nem befolyásolta, így a kampánycsend megsértésére az időközi képviselő-választás vonatkozásában nem került sor.
A testület megállapította továbbá, hogy a műsor a képviselő-választás egyéni listás jellege miatt sem lett volna alkalmas a választók akaratának érdemi befolyásolására.
Ennek értelmében az időközi képviselő-választás eredményének megsemmisítése és megismételt időközi képviselő-választás kitűzése nem indokolt.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a TVB a polgármester választás eredményének megsemmisítése és a megismételt időközi polgármester-választás kitűzése vonatkozásában helytállóan járt el.
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 41. §-án, 81. § (1), (3) bekezdésén és (4) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke