49/1998. (IX.28.) OVB határozat - a Keresztény Szakszervezetek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége által a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Választási Bizottság 72/1998. (IX.26.) sz. határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
49/1998. (IX.28.) OVB
határozata

 

 

Az Országos Választási Bizottság a Keresztény Szakszervezetek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége által a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Választási Bizottság 72/1998. (IX.26.) sz. határozata ellen benyújtott kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a Keresztény Szakszervezetek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége teljesítette a megyei közgyûlési lista állításának feltételeit.

 

 

A határozat ellen három napon belül a Legfelsõbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelezõ.

  INDOKOLÁS

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 72/1998. (IX.26.) sz. határozatával visszautasította a Keresztény Szakszervezetek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) megyei közgyûlési listájának nyilvántartásba vételét, mert a Szövetség által benyújtott 976 ajánlószelvénybõl 107 ajánlószelvényt érvénytelennek talált és emiatt a Szövetség által benyújtott érvényes ajánlószelvények száma nem éri el a törvény által megkívánt 890 ajánlószelvényt.

 

 

 

 

 

 

 

A határozat ellen a Szövetség a törvényes határidõn belül kifogást terjesztett elõ az Országos Választási Bizottságnál. A Szövetség vitatta a TVB döntésének azt a részét, amelyben az egyes ajánlószelvények érvénytelenségi okait meghatározta.

 

 

A kifogás alapos. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 54. § (2) bekezdése meghatározza az ajánlások ellenõrzésének szempontjait. E rendelkezésben foglalt kritériumok teljesülését vagy nem teljesülését az ajánlásokat ellenõrzõ választási bizottságnak kétséget kizáróan kell megállapítania. A Ve. idézett szabálya nem teszi lehetõvé, hogy a választási bizottság vélelmezze azt, hogy egyes követelmények nem teljesülnek.

 

 

 

 

Amennyiben a választási bizottság rendes eljárásban nem tudja minden kétséget kizáróan megállapítani az ajánlószelvények érvénytelenségét, azokat érvényesnek kell elfogadnia.

 

 

 

 

 

A fentiekre figyelemmel az Országos Választási Bizottság nem vizsgálta az érintett ajánlószelvényeken szereplõ aláírások sajátkezûségét, és úgy határozott, hogy érvényesnek ismeri el azt a 21 db ajánlószelvényt, amelyet a TVB azon okból nyilvánított érvénytelennek, mert az azon szereplõ aláírások “vélelmezhetõen azonos kéztõl származnak”.

 

 

A TVB a kifogáshoz csatolt véleményében fenntartotta a korábbi döntésében kifejtett álláspontját és a kifogást alaptalannak tartva annak elutasítását kérte.

 

Az érvényesnek tekintett ajánlószelvényeket figyelembe véve az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szövetség által benyújtott érvényes ajánlószelvények száma 890. Ennélfogva a Szövetség teljesítette a törvényben elõírt feltételeket és megyei közgyûlési lista állítására jogosult.

 

 

 

 

A határozat a Ve. 79. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslati lehetõségrõl való tájékoztatás a Ve. 78. § (4) bekezdésén és 80. § (4) bekezdésén alapul.

 

 

 

 

Dr. Kukorelli István
az Országos Választási Bizottság
elnöke