489/2019. NVB határozat - a Demokratikus Koalíció által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított listán megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

489/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.) által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított listán megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság dr. László Imre lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a Demokratikus Koalíció pártlistájának 12. sorszám alatti helyén szereplő Sebián-Petrovszki László részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. december 1-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1. Dr. László Imre az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán dr. Molnár Csaba országgyűlési képviselő lemondását követően a Nemzeti Választási Bizottság 968/2018. számú, 2018. május 4-én kelt határozatával a Demokratikus Koalíció országos listáján szerzett mandátumot.
  2. Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2019. október 31-én elektronikus levélben arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy dr. László Imre országgyűlési képviselő a megbízatásáról 2019. október 29-én benyújtott nyilatkozatával írásban lemondott.
  3. Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik lemondásával.
  4. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.
  5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6. A pártlistát állító jelölő szervezet, a Demokratikus Koalíció a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2019. november 22-én a lemondott képviselő helyére a pártlista 12. sorszám alatti helyén szereplő Sebián-Petrovszki Lászlót jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére. A jelölésre vonatkozó nyilatkozatot a Demokratikus Koalíció nevében – az önálló képviseleti joggal rendelkező – Gyurcsány Ferenc tette meg.
  7. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Demokratikus Koalíciónak a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot Sebián-Petrovszki László részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontján, a Vjt. 20. § (1) bekezdésén és a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. november 28.

 

                                                                                                     Dr. Rádi Péter

                                                                                     a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                           elnöke