473/2019. NVB határozat - a F. C. I. T. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

473/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a F. C. I. T. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 158/2019. (X. 21.) határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. november 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Beadványozó 2019. október 15-én terjesztett elő kifogást, amelyben előadta, hogy meglátása szerint megsértésre került a választás rendje, ugyanis Detek településen olyan személyek is szavaztak, akik életvitelszerűen nem tartózkodnak a községben. Ezen személyeket, szám szerint hét főt kifogásában név szerint felsorolt. A hét fő közül, négy személyre vonatkozóan előadta, hogy 2019. augusztus 2-án nem szerepeltek a lakcímnyilvántartásban. Előadta továbbá, hogy mivel a polgármesterjelöltekre leadott szavazatok számának különbsége mindössze két szavazat, ezért ez a néhány választópolgár is döntő befolyással lehet a választás eredményére.

[2] Beadványozó meglátása szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. §-át sérti az általa kifogásolt tényállás. Sérelmezte továbbá, hogy nem helyi lakos is kapott jelölést, illetve mandátumot a képviselő-testületben, „aki széles rokonságával erős befolyást gyakorolt a választási eljárás kimenetelére”.

[3] A kifogásában foglaltak alátámasztására tanúként megjelölt három személyt. Mindezekre tekintettel kérte a jogorvoslati kérelmének elbírálását, valamint a helyi képviselők választására irányuló eljárás megismétlését.

[4] A Deteki Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 2019. október 17-én a 25/2019. (X. 17.) számú határozatával a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel az nem tartalmazta a jogszabálysértés bizonyítékait, továbbá a Beadványozó személyi azonosítóját.

[5] E határozat ellen Beadványozó fellebbezést nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB). Fellebbezésében előadta, hogy valóban kifogást nyújtott be, amelyen nem szerepelt a személyi száma, de ezt követően azonnali jogi segítségnyújtást kért az ügyben és a kiegészített, alakilag mindenben megfelelő kifogását október 16-án benyújtotta a TVB részére. Fellebbezésében előadta a kifogásában foglaltakat, továbbá, hogy állápontja szerint ez sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), és e) pontjában foglalt alapelveket, így kérte a kifogásában foglaltak megállapítását.

[6] A TVB e fellebbezés elbírálásakor a 158/2019. (X. 21.) határozatával megállapította, hogy a HVB megsértette a Ve. 214. § (1) bekezdését azzal, hogy nem bírálta el Beadványozó kézírással kiegészített kifogását. Határozata indokolásában rögzítette, hogy a Ve. 242. § (1) bekezdés b) pontja alapján HVB által el nem bírált, kiegészített kifogás tárgyában meghozza a döntést, amelynek értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, ugyanis az nem tartalmazta a jogszabálysértés megjelölését és a jogszabálysértés bizonyítékait.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[7] Beadványozó 2019. október 28-án 15 óra 26 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a TVB 158/2019. (X. 21.) számú határozata ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) részére, amelyet a TVI ugyanezen napon 17 óra 11 perckor megküldött a Nemzeti Választási Bizottságnak.

[8] Fellebbezésében előadta, fellebbezése jogalapját a kifogásában is hivatkozott Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, és e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvek sérelme adja. Erre való tekintettel álláspontja szerint téves a TVB határozatának azon rendelkezése, amely szerint a kifogás nem tartalmazta a jogszabálysértés megjelölését és a jogszabálysértés bizonyítékait, ugyanis meglátása alapján e bizonyítékokat csatolta kifogásához. Megjegyezte, hogy a kifogásának még kijavítatlan példányát személyesen adta át a Szalaszendi körzeti jegyzőnek, aki átnézte és nem jelezte, hogy a kifogás hiányosságot tartalmazott volna. Fellebbezéséhez mellékelte Beret község polgármesterének igazolását, illetve 3 darab nyilatkozatot.

[9] A fentiekre tekintettel arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy beadványát tárgyalja érdemben és a választási eredmény megsemmisítésével írjon ki új választást.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10] A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[11] A bizottság megállapítja, hogy a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. ugyanakkor jelen ügyben a sérelmezett 158/2019. határozatot a TVB másodfokon eljárva hozta meg, amely ellen a Ve. 222. § (1) bekezdése alapján bírósági felülvizsgálatnak lett volna helye.

[12] A fentieken túlmenően, a Ve. 224. § (2) bekezdése értelmében a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

[13] A Beadványozó által sérelmezett 158/2019. számú határozatot a TVB október 21-én hozta. Ahogyan e határozat jogorvoslatról szóló tájékoztatása tartalmazza, a határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül, azaz október 24-én 16 óráig lehetett jogorvoslattal élni. Beadványozó fellebbezését október 28-án 15 óra 26 perckor nyújtotta be, amely alapján fellebbezése elkésett.

[14] A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy 2018-ban módosultak a Ve. rendelkezései, így a fellebbezés előterjesztésére vonatkozó követelmények is. Míg a jogszabályi változásokat megelőzően fellebbezést a kifogáshoz hasonlóan bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet nyújthatott be, addig 2018. szeptember 1-jét követően a fellebbezés során minden esetben szükségessé vált az érintettség igazolása a kérelmezői oldalon.

[15] Az új jogszabályi környezetben az NVB már több esetben vizsgálta magánszemélyek fellebbezés benyújtására vonatkozó jogosultságát, amely döntések közül a 48/2019. számú határozatában foglalt érvelést bírósági felülvizsgálat nyomán a Kúria is értékelte.

[16] A Kúria az NVB döntését a Kvk.I.37.510/2019/2. számú végzésével 2019. április 23-án helyben hagyta. E döntésében a legfőbb bírói fórum kifejtette, hogy „[h]elytállóan hivatkozott a kérelmezett arra, hogy az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvény 77. §-ának 2018. szeptember 1-jei hatályba lépése következtében a Ve. jogorvoslati rendszerében azonos módon határozza meg az egyes jogorvoslati szinteken a jogosultak alanyi körét. (…) Mindkét kérelem befogadásának feltétele tehát az egyéb formai feltételek mellett az is, hogy a kérelmező az ügyben érintett legyen. A Kúria ítélkezési gyakorlata (pl. a Kvk.I.37.597/2014/5., Kvk.I.37.493/2014/3. és Kvk.III.37.298/2014/2. számú döntések) értelmében a Ve. 222. §-ának (1) bekezdése szerinti érintettség akkor állapítható meg, ha a kérelmező saját jogaira és kötelezettségeire az állított jogsérelem közvetlenül kihat. A természetes személy kérelmező kérelmében hivatkozott kifogás elutasítás önmagában az ügy érdemével kapcsolatos érintettséget nem alapozza meg.”

[17] Mivel a választási eljárásban annak sommás jellegéből adódóan hivatalbóli bizonyítás felvételére nincs mód, ezért Beadványozót terheli a fellebbezés valamennyi formai és tartalmi kellékének határidőben való előterjesztése, így az érintettség igazolása is, amelyre jelen ügyben nem került sor. [Kvk.I.37.391/2014/2., Kvk.IV.37.286/2018/2. számú döntései].

[18] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy Beadványozó nem igazolta a Ve. 221. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét, azzal kapcsolatban fellebbezésében semmilyen érvelést nem ad elő.

[19] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó nem igazolta a Ve. 221. § (1) bekezdésében foglalt jogorvoslati jogosultságát,  fellebbezése elkésett, továbbá az ügyben bírósági felülvizsgálatnak lett volna helye, amelyek miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[20] A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 222. § (1) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén 231. § (1) bekezdés a) és b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. október 31.

 

                                                                                                     Dr. Rádi Péter

                                                                                     a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                           elnöke