472/2019. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet és a V. E. Zs. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

472/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (képviseli: dr. T. B., a továbbiakban: Beadványozó1) jelölő szervezet és a V. E. Zs. (a továbbiakban: Beadványozó2) (a továbbiakban együttesen: Beadványozók) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 5 igen és 4 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezéseknek helyt ad, és a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság 68/2019. (X. 25.) számú határozatát megváltoztatja.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy a Tolna Megyei Területi Választási Iroda azzal, hogy V. E. Zs.-t, a Magyar Szocialista Párt delegáltját megbízatásának megszűnéséről tájékoztatta, és 2019. október 17-ét követően figyelmen kívül hagyta a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság ülésének előkészítése során, megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 33. § (3) bekezdésének b) pontját.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. november 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Beadványozó2 kifogást nyújtott be a Tolna Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) a Tolna Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) vezetőjének 2019. október 21-én, elektronikus úton megküldött levele kapcsán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 209. § (2) bekezdésére és a 210. § (1) bekezdésére hivatkozással.

[2] Kifogásában azt sérelmezte, hogy a TVB tagjaként nem tudott a TVB ülésein részt venni. 2019. október 21-én levélben kereste meg ez ügyben a TVI-t, amelynek vezetője az alábbi tájékoztatást adta: „[a] választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 33. § (3) bekezdése értelmében a területi választási bizottság megbízott tagjának megbízatása a választás eredményének jogerőssé válásáig tart. A Területi Választási Bizottság vonatkozásában a választás a megyei önkormányzati választást jelenti, tehát a területi választási bizottság megbízott tagjainak megbízatása a megyei önkormányzati képviselők választása eredményének jogerőssé válásával megszűnik. A Területi Választási Bizottság 2019. október 14. napján állapította meg a megyei önkormányzati képviselők választásának eredményét, és az 2019. október 17. napján jogerőre emelkedett, így a TVB delegált tagjainak megbízatása 2019. október 17. napján megszűnt.”

[3] Álláspontja szerint a TVI fent kifogásolt levelében figyelmen kívül hagyta, hogy a TVB a Ve. 307/P. § (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban foglalt esetekben is eljár nem csak a Ve. 307/O. § (2) bekezdésének vagy a Ve. 307/P. § (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása során. Megítélése szerint a fenti magatartás súlyosan sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának megóvása, e) pontja szerinti, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás és f) pontja szerinti, a választási eljárás nyilvánossága alapelveket, a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat, valamint az Alaptörvény 28. cikkét, a XXIV. cikk (1) bekezdését és a XXVIII. cikk (7) bekezdését. Kifejtette, hogy az őt „delegáló jelölő szervezet jogai is sérültek közvetett módon, mivel a jogellenes TVI álláspont miatt a Ve. 307/P. § (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban foglalt esetekben jelenleg nem” tud a TVB üléseken részt venni.

[4] Hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint „nem lehet a Ve. 33. § (3) bekezdésének b) pontját szűken, a megyei választásokra vonatkozóan értelmezni, mivel a törvény (Ve.) szövegében nincs ilyen megszorítás, így az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése szerinti szükségességi és arányossági teszt elvégzése alapján sem hozhat olyan eredményt, hogy törvény kifejezett rendelkezésének hiányában a Ve. 307/P. § (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban foglalt feladat- és hatáskör ellenére a megyei eredmény jogerőre emelkedésével ipso iure (automatikusan) megszűnt volna a TVB tagságom.” Az általa elmondottak alátámasztására hivatkozott a „3/3015. (II. 2.) AB határozat [21] pontjára” is.

[5] Fentiek alapján kérte, hogy a TVB a Ve. 218. § (2) bekezdése szerint állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és a TVI-t a további jogszabálysértéstől tiltsa el.

[6] A TVB a 68/2019. (X. 25.) számú határozatával a kifogást elutasította. Indokolása szerint a Ve. 14. §-a, a 28. §-a, a 307/O. § (2) bekezdése és a 307/N. § (1) bekezdése értelmében „a választási bizottság legfontosabb feladata a választási eredmény megállapítása. Ezen feladat elvégzéséhez az adott választásban jelöltet állító vagy jelöltként induló szervezet vagy személy jogosult a bizottságba megbízott tagot küldeni. A konkrét esetben a TVB tagjai, így a választott tagok is a választási eredmények megállapításával összefüggésben kizárólag a megyei eredmény megállapításában működnek közre, a helyi önkormányzati választás eredmény-megállapításában a TVB nem vesz részt. A Ve. 33. § (3) bekezdés b) pontja szerint a területi választási bizottság megbízott tagjának megbízatása a választás eredményének jogerőssé válásáig tart. A „választás eredményének jogerőssé válása” kitételt nem lehet másképpen értelmezni, mint kizárólag a megyei önkormányzati választás eredményét, melynek megállapítására a TVB-nek van hatásköre. Mindezek alapján megállapítható, hogy a TVI nem követett el jogsértést, amikor a TVB-tag megbízott tagjának megbízatása megszűnését a megyei eredmény jogerőssé válásával megállapította.”

II.

[A fellebbezések tartalma]

[7] Beadványozó1 2019. október 28-án 15 óra 35 perckor, míg Beadványozó2 2019. október 28-án 15 óra 51 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a TVB 68/2019. (X. 25.) számú határozatával szemben a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján „téves mérlegelés és jogszabálysértésre” hivatkozással.

[8] Beadványozó1 érintettsége igazolásaként előadta, hogy mint jelölő szervezet Tolna megyében listát állított és Beadványozó1 az általa delegált TVB tag. Beadványozó2 érintettsége igazolásaként előadta, hogy a sérelmezett határozat az ő TVB tagsági jogviszonyával kapcsolatos.

[9] Beadványozók kifejtették, hogy álláspontjuk szerint „a TVB határozata megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt a választás tisztaságának megóvása és az e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, valamint a Ve. 14. § (1) bekezdését és a Ve. 33. § (3) bekezdés b) pontját és a Ve. 307/P. § (2) bekezdését, továbbá az Alaptörvény 28. cikkét, a XXIV. cikk (1) bekezdését és a XXVIII. cikk (7) bekezdését, így az jogszabálysértőnek minősül.”

[10] Az ügy tényállása körében előadták, hogy a „TVB határozat indokolásának érdemi része (ld. 4. oldal) jogszabályellenes, mert teljes mértékben figyelmen kívül hagyta, hogy a Ve. 307/P. § (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban foglalt esetekben is eljár a területi választási bizottság (TVB), nemcsak a Ve. 307/O. § (2) bekezdésének vagy a Ve. 307/P. § (2) bekezdésének a) pontjának alkalmazása során.” A TVB határozat és az azzal megegyező gyakorlat álláspontjuk szerint súlyosan sérti a fentebb megjelölt választási alapelveket és Ve. rendelkezéseket. Hangsúlyozták, hogy álláspontjuk szerint nem lehet a Ve. 33. § (3) bekezdésében b) pontját szűken, a megyei választásokra vonatkozóan értelmezni, mivel a Ve. szövegében nincs ilyen megszorítás.

[11] Idézték az Alkotmánybíróság 3/3015. (II. 2.) AB határozat [21] bekezdését, amellyel kapcsolatban kifejtették, hogy az „alkotmánybírósági kritériumnak a támadott TVB határozat és a jelenleg is fennálló jogellenes állapot (..) nem felel meg”.

[12] Mindezek alapján kérték, hogy a Nemzeti Választási Bizottságot a Ve. 231. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a TVB 68/2019. (X. 25.) számú határozatát változtassa meg és a kifogásnak adjon helyt.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[13] A fellebbezések az alábbiak szerint megalapozottak.

[14] A Ve. 230/A. § alapján a 221. § (1) bekezdése szerint fellebbezésre jogosultak által ugyanazon elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezéseket a választási bizottság egy eljárásban bírálja el.

[15] A Nemzeti Választási Bizottság mindenekelőtt megállapítja, hogy a fellebbezések a TVB a 68/2019. (X. 25.) számú határozata ellen és egymással összefüggő tartalommal kerültek benyújtásra, így azokat a Ve. 230/A. § alapján egy eljárás keretében vizsgálja.

[16] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a másodfokú eljárás során a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja, amelynek keretében megállapítja, hogy a jelen ügy tárgyául szolgáló fellebbezések tárgya a TVB összetétele a megyei listás önkormányzati választás eredményének jogerőre emelkedését követően, illetve a TVI azon tevékenysége, amelyet a megbízatás sérelmezett megszűnésére tekintettel folytatott a TVB titkársági feladatainak ellátása során.

[17] Hasonló tényállás mellett hozta meg a Bizottság a 470/2019. (X. 24.) számú, jogorvoslati kérelem hiányában jogerőre emelkedett határozatát, amelyben a Bizottság a megbízott tag megbízatásának megszűnését állapította meg a megyei listás választás eredményének jogerőre emelkedésével.

[18] A hivatkozott döntést követően született, szintén hasonló tényállás mellett a Győri Ítélőtábla Pk.IV.25.674/2019/4.számú végzése (a továbbiakban: Végzés), amelyet jelen eljárásban a Bizottság saját korábbi döntése helyett – az ügyben releváns felsőbírósági döntésként – figyelembe vesz.

[19] A Bizottság a területi választási bizottságok személyi összetételével kapcsolatban az alábbiakat rögzítette. A Ve. 21. §-a alapján a „területi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a fővárosi, megyei közgyűlés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a területi választási iroda vezetője tesz indítványt”. A Ve. 28. § (1) bekezdés c) pontja alapján a területi választási bizottság további egy-egy tagját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának kitűzését követően a megyei listát, fővárosi kompenzációs listát vagy főpolgármester-jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független főpolgármester-jelöltek bízzák meg.

[20] A fellebbezésekben is hivatkozottak szerint a Ve. 33. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, a helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjának megbízatása a választás eredményének jogerőssé válásáig tart.

[21] A Végzés a jogszabályhely értelmezésével kapcsolatban megállapítja, „[a] Ve. 33. § (3) bekezdés b) pontja szerint a TVB megbízott tagjának megbízatása a választás eredményének jogerőssé válásáig tart. A TVB nem különböztet a választás eredményének jogerőssé válása során attól függően, hogy a választás a polgármester jelölt, a képviselő jelöltek, vagy a megyei közgyűlés választási eredményének jogerőre emelkedésével szűnik-e meg. Ebből következően amíg a polgármester jelöltek választásával kapcsolatos eredmény nem jogerős, a TVB tagjainak megbízatása nem szűnhet meg a Ve. 33. § (3) bekezdés b) pontja alapján. A polgármester jelöltre leadott választás eredményét a Ve. 200. § és 307/N. § (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság állapítja meg. A Helyi Választási Bizottság e határozata ellen a Ve. 221. § (1) bekezdése szerint fellebbezésnek van helye, amit a Ve. 307/P. § (2) bekezdés c) pontja alapján a TVB bírál el. Ezért a TVB másodfokú határozatának meghozataláig fogalmilag kizárt, hogy a Ve. 33. § (3) bekezdés b) pontja alapján a TVB megbízott tagjainak megbízatása megszűnne.”

[22] A fentiek alapján Beadványozók helyesen hivatkoztak a Ve. sérelemére, és a még folyamatban lévő egyéb választási eljárásra tekintettel, amellyel kapcsolatban a TVB a Ve. 307/P. §-ában megállapított hatáskört gyakorolt, a TVI jogosulatlanul tekintett el a megbízott tag figyelembe vételétől a TVB üléseinek előkészítésekor, és ezzel megsértette a Ve. 33. § (2) bekezdésének b) pontját.

[23] A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezéseknek helyt adott, és a TVB határozatának megváltoztatásával a kifogásban foglaltaknak megfelelően megállapította a Ve. rendelkezésének megsértését, továbbá eltiltotta a jogsértőt a további jogsértéstől a rendelkező részben foglaltak szerint. A Bizottság állandó gyakorlata szerint mellőzte az alapelvi sérelmek megállapítását arra tekintettel, hogy az ügyben tételes jogszabálysértés megállapítható volt.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[24] A határozat a Ve. 21. §-án, a 28. §-án, a 33. §-án, a 217. §-án, a 228. §-án, a 230/A. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a 232. §-án, a 298. §-án, a 301. §-án, a 307/P. § (3) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. október 31.

 

                                                                                                     Dr. Rádi Péter

                                                                                     a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                           elnöke