468/2018. NVB határozat - H. K. E. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

468/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság H. K. E. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Heves Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 23/2018. (III. 05.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           {C}A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 23/2018. (III. 05.) számú határozatában megállapította, hogy az Értünk Értetek - A Hiteles Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Tokár Zsolt a jelöltséghez szükséges 500 érvényes ajánlást összegyűjtötte.

[2]           {C}Mivel az érvényes ajánlások száma elérte az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, így a jelöltet nyilvántartásba vette az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]           {C}Beadványozó 2018. március 12-én 9 óra 27 perckor – a törvényes határidőn túl – fellebbezést nyújtott be az OEVB 23/2018. (III. 05.) számú határozata ellen. Beadványozó jelen fellebbezésében egyúttal jogorvoslattal élt az OEVB 24/2018. (III. 05.) számú, valamint 25/2018. (III. 05.) számú határozataival szemben is. Beadványában előadta, hogy a rendelkezésére jutott tények és információk alapján megállapítható, hogy az OEVB fent hivatkozott határozatával nyilvántartásba vett jelölt, illetve jelölő szervezet a szükséges aláírásokat törvénytelen módon szerezték. Beadványozó álláspontja szerint a jelölt, illetve a jelölő szervezet az ajánlásokat „egymástól vagy egy másik jelölőszervezettől, esetleg korábbi adatbázisok törvénytelen felhasználásával szerezték meg”.

[4]           {C}Beadványozó álláspontját a fellebbezésében megjelölt pártok által gyűjtött egyes ajánlások és ajánlóívek tételes felsorolásával szándékozik bizonyítani. .Beadványozó fellebbezésében álláspontja bizonyítékaként jelöli meg, hogy a választási iroda által rendelkezésre bocsátott, nevezett jelölő szervezetek – így különösen az „IRÁNYTŰ PÁRT” – ajánlásainak tételes ellenőrző listáján feltüntetett elutasított ajánlások magas számát olyan személyek tették, akik nem rendelkeznek választójoggal, elhunyt személyek, vagy külföldön tartózkodnak, így véleménye szerint nem lett volna lehetőségük aláírni az ajánlásaikat. Beadványozó bizonyítékként jelöli meg továbbá, hogy az egyes ajánlóívek írásképéből jól látható, hogy az ajánlóíveket – mind a személyes adatok, mind az aláírások vonatkozásában – egy személy töltötte ki, illetve, hogy az aláírásokat meghamisították. Példaként feltüntette az „ÉRTÜNK ÉRTETEK” jelölő szervezet 29, 30, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 93, 94, 99 és 100-as sorszámú ajánlóíveit, a „DEMOKRATA PÁRT” 40, 41, 42, 43-as sorszámú ajánlóíveit. További bizonyítékként jelöli meg a „DEMOKRATA PÁRT” 20, 24, 29, 30, 31, 32, 66-os sorszámú ajánlóíveit, amelyekkel kapcsolatban kifogásolja, hogy az azokon szereplő ajánlásokhoz tartozó aláírások más színű tollal, hasonló írásképpel kerültek feltüntetésre, különös tekintettel a „K” betűkre.

[5]           {C}Beadványozó további bizonyítékként jelöli meg, hogy a nevezett jelölő szervezetek által benyújtott ajánlóíveken több olyan személyt talált, akik másik pártnak is adtak ajánlást. Beadványozó ezen aláírásokat összevetve megállapította, hogy véleménye szerint az aláírások írásképe nem azonos. Beadványozó ezen állítása bizonyítékaként kéri a Nemzeti választási Bizottságot, hogy vesse össze

{C}{C}-       {C}az „IRÁNYTŰ PÁRT” 8-as számú ajánlóívének 1. ajánlását a „FIDESZ” 103-as sorszámú ajánlóívének 3. ajánlásával,

{C}{C}-       {C}az „IRÁNYTŰ PÁRT” 182-es sorszámú ajánlóívének 7. ajánlását a „FIDESZ” 113-as sorszámú ajánlóívének 7. ajánlásával,

{C}{C}-       {C}az „IRÁNYTŰ PÁRT” 183-as sorszámú ajánlóívének 5. és 7. ajánlását a „FIDESZ” 112-es sorszámú ajánlóívének 7. és 8. ajánlásaival,

{C}{C}-       {C}az „IRÁNYTŰ PÁRT” 153-as sorszámú ajánlóívének 1. ajánlását a „FIDESZ” 112-es sorszámú ajánlóívének 1. ajánlásával,

{C}{C}-       {C}az „IRÁNYTŰ PÁRT” 154-as sorszámú ajánlóívének 2. ajánlását a „FIDESZ” 112-es sorszámú ajánlóívének 3. ajánlásával,

{C}{C}-       {C}az „IRÁNYTŰ PÁRT” 154-as sorszámú ajánlóívének 6. ajánlását a „FIDESZ” 112-es sorszámú ajánlóívének 6. ajánlásával,

{C}{C}-       {C}az „IRÁNYTŰ PÁRT”36-as sorszámú ajánlóívének 7. ajánlását a „FIDESZ” 52-es sorszámú ajánlóívének 7. ajánlásával,

{C}{C}-       {C}az „ÉRTÜNK ÉRTETEK” 99-es sorszámú ajánlóívének 1. és 2. ajánlását a „FIDESZ” 57-es sorszámú ajánlóívének 2. ajánlásával,

{C}{C}-       {C}az „ÉRTÜNK ÉRTETEK” 84-es sorszámú ajánlóívének 6. és 7. ajánlását a „FIDESZ” 52-es sorszámú ajánlóívének 6. és 7. ajánlásával,

{C}{C}-       {C}az „ÉRTÜNK ÉRTETEK” 77-es sorszámú ajánlóívének 1. 2, és 3. ajánlását a Vámos Csaba független jelölt 43-as sorszámú ajánlóívének 3.,4., és 5. ajánlásával.

 

[6]           {C}Beadványozó további bizonyítékként jelöli meg, hogy a „DEMOKRATA PÁRT” ajánlásai között szerepel tagtársa, Hamzai István ajánlása, a 32-es sorszámú íven, ugyanakkor hivatkozik arra, hogy a nevezett személy nyilatkozata alapján nem adott ajánlást e jelölő szervezetnek.

[7]           {C}Beadványozó álláspontja szerint az OEVB határozata sérti a Ve. 122. § (2) bekezdésében foglaltakat azáltal, hogy az ajánló választópolgárok az aláírásukat nem saját kezűleg adták, személyes adataik tudtuk, szándékuk, akaratuk és jóváhagyásuk nélkül kerültek feltüntetésre az ajánlóíveken.

[8]           {C}A fentiekre tekintettel Beadványozó kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB határozatának felülvizsgálata során a fenti jogsértések megállapítása mellett az érvényesként megjelölt ajánlásokat csökkentse, állapítsa meg, hogy az érintett jelölő szervezet a szükséges ötszáz érvényes ajánlást nem érte el.

[9]           {C}Mindezek alapján Beadványozó kéri az OEVB 23/2018. (III. 05.) számú határozatának megváltoztatását, valamint a jelölt nyilvántartásba vételének elutasítását.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10]        {C}A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[11]        {C}A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

[12]        {C}A Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

{C}{C}[13]        {C}Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, továbbá:

-       {C}A határidőket naptári napokban kell számítani.

-       {C}A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.

-       {C}A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

{C}{C}[14]        {C}A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha az elkésett.

[15]        {C}A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy tárgyát képező fellebbezés kapcsán megállapítja, hogy Beadványozó azt a Ve. 10. § (4) bekezdése, valamint a Ve. 224. § (2) bekezdése szerinti törvényes határidő lejárta után nyújtotta be, így az érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[16]        {C}A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmével sérelmezett OEVB határozata tartalmazza, hogy a határozat ellen fellebbezés nyújtható be, amelyet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik nap 16.00 óráig megérkezzen. Az OEVB határozatát 2018. március 5-én hozta meg.

[17]        {C}A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekre tekintettel megállapítja, hogy Beadványozó fellebbezése elkésett, így azt a Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[18]        {C}A határozat a Ve. 10. §-án, 223. § (3) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 14.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke