467/2018. NVB határozat - a Cseresnyés Károly jelöltként indulni szándékozó választópolgár képviseletében eljáró dr. H. T. V. ügyvéd által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

467/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Cseresnyés Károly jelöltként indulni szándékozó választópolgár képviseletében eljáró dr. H. T. V. ügyvéd (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Zala megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 24/2018. (III. 09.) számú határozatát – az indokolásban foglalt eltérésekkel – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. A Zala megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 24/2018. (III. 09.) számú határozatában megállapította, hogy Hajrá Magyarország! Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Cseresnyés Károly egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken az OEVI ellenőrzése alapján 477 érvényes ajánlás szerepelt.

[2]          Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]          Beadványozó 2018. március 12-én 15 óra 16 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában számos, az OEVB által érvénytelennek nyilvánított ajánlás státuszát vitatta több mint 90 egyedi esetben, illetve csak ívmegjelöléssel az alábbiakra hivatkozva. Sérelmezte azon ajánlások érvénytelenné nyilvánítását, ahol a választópolgár neve, illetve anyja neve „elírásra került, vagy nehezen olvasható”. Kifogásolta továbbá, hogy egyes esetekben a pontatlan lakcím megjelölés miatt nyilvánították érvénytelennek az ajánlásokat. Beadványozó vitatta az aláírás hibájából érvénytelenné nyilvánított ajánlásokat is, mert véleménye szerint az OEVB hatásköre nem terjed ki az aláírás megfelelőségének ellenőrzésére, csupán arra, hogy aláírásra került-e az ajánlóív. Jelezte még azokat az ajánlásokat, amelyek esetében a nem megfelelő személyi azonosító feltüntetése volt az elutasítás oka. Álláspontja szerint az OEVI a „hiba mibenlétét nem tárta fel, nem jelölte meg, hogy a személyi azonosító jel hibája hol mutatkozik meg, illetőleg, hogy mi lenne a helyes személyazonosító jel”. Mindezek alapján kérte az OEVB döntésének megváltoztatását és a párt jelöltjének nyilvántartásba vételét.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]           A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi.

[5]          A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI)  elvégezte az elsőfokú eljárásban érvénytelennek minősített és a fellebbezésben konkrétan, a jogellenesség okával megjelölt ajánlások ismételt ellenőrzését. Az NVI az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó ajánlóíveken lévő, a Ve. 122. § (2) bekezdése szerint kitöltött ajánlások adatait ismételten összevetette a központi névjegyzék, valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival.

[6]          Az NVI az ismételt ellenőrzés alapján módosította a Zala megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) által elkészített ellenőrzési jegyzőkönyvet és az ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.

[7]          A Nemzeti Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy Beadványozó által megjelölt ajánlások közül az eredeti ellenőrzéshez képest további 12 felelt meg a törvényi követelményeknek, így az érvényes ajánlások száma összesen 489. Valamennyi további esetben, mind a megjelölt egyedi ajánlásoknál, mind a megjelölt íveken az OEVB által megállapított érvénytelenségi ok fennállt.

[8]          Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a Cseresnyés Károly egyéni választókerületi jelölt által leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 489, mely továbbra sem éri el a Vjt. 6. §-ában rögzített, a nyilvántartásba vételhez szükséges 500 érvényes ajánlást.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság a jelen határozatban foglaltak alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – helybenhagyja az OEVB határozatát.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10]       A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 125. és 126. §-án, 127. § (3) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 14.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke