466/2018. NVB határozat - Vácért Lokálpatrióta Egyesület által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
466/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Vácért Lokálpatrióta Egyesület [társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 5671, képviseli: Ferjancsics László elnök (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 36/2018. (III. 9.) számú határozatát – a jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           {C}{C}Beadványozó 2018. március 7. napján 7 óra 59 perckor az OEVB-nek címzett kifogást nyújtott be elektronikus levélben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése miatt.

[2]           {C}{C}Kifogásában előadja, hogy a Váci Hírnök XIX. évfolyam 2. száma bizonyíthatóan a választási kampány kezdetét követően jelent meg, tovább csatolja a nyomtatott sajtótermék elektronikus (.pdf) formátumú elérhetőségét. A megnevezett újság impresszuma alapján rögzíti, hogy azt a Váci Városimázs Nonprofit Kft. adja ki, illetve a lap a fejlécében önmagát Vác Város Önkormányzat lapjaként határozza meg. A lap alapítói jogainak gyakorlója a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hatósági nyilvántartása szerint Vác Város Önkormányzata.

[3]           {C}{C}Előadása szerint a lapban Rétvári Bence, a Fidesz-KDNP egyéni választókerületi  jelölt neve a tizenhat oldalas lapban hat írásban összesen nyolc alkalommal jelenik meg, valamint két fotón is szerepel, ezzel szemben a választókerületben induló más jelöltek közül csupán kettőnek – Krauze István (DK), illetve Matkovich Ilona (LMP) – a neve szerepel egy-egy alkalommal. A Kúria a Kvk.IV.37.359/2014/2. számú határozatában a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának kifejtettekre tekintettel a kifogásolt lapszám az egyik jelölt számára a többi jelölthöz képest sokszoros megjelenési lehetőséget biztosított, amely alkalmas volt helyi szinten arra, hogy megbontsa a jelölő szervezetek és jelöltek egyenlő esélyét a választói akarat kialakításában, formálásában, ezzel pedig megsértette az alapelvi rendelkezést. Továbbá rögzítette, hogy a sérelmezett jogszám megismerésének időpontja 2018. március 5-e volt.

[4]           {C}{C}Az OEVB a 36/2018. (III. 9.) számú határozatában Beadványozó kifogását, annak elkésettsége miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A határozat indokolása alapján az OEVB az NVB 1413/2014. számú határozata, valamint a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú végzése alapján megállapította, hogy a kifogás elkésett, mivel a kifogásolt cselekmény elektronikus közzététele 2018. február 26. napján történt, így a kifogás benyújtására fennálló 3 nap március 1-én 16 órakor lejárt, ezzel szemben a jogorvoslati kérelem előterjesztésére 2018. március 7-én került sor.

 

II.

[A fellebbezés tartalma]

[5]           {C}{C}Beadványozó 2018. március 12-én 12 óra 18 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 36/2018. (III. 9.) számú határozatával szemben. Előadása szerint az eljáró választási bizottság a tényállást nem megfelelően tárta fel, mivel álláspontja szerint a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú végzése alapján az elkésettség megállapítása kapcsán nem csupán a kiadvány megjelenését, hanem a terjesztésének megkezdését is figyelembe kell venni. A Váci Hírnök terjesztése tehát nem az elektronikus változat internetes megjelenésével, hanem a háztartásokba történő kézbesítéssel valósul meg. Álláspontja szerint a Bizottságnak nem az internetes megjelenést, hanem a kifogásban rögzített nyomtatott lap megjelenési és terjesztési időpontját kellett volna vizsgálni. A Váci Hírlap kifogásolt számával kapcsolatban a Magyar Posta Zrt.-től Beadványozó azt a tájékoztatást kapta, hogy annak terjesztését a posta március 5-én kezdte és március 6-án fejezte be. Előadása szerint mindez bizonyítja, hogy a március 7-én benyújtott kifogása nem elkésett, azt határidőn belül terjesztette elő.

[6]           {C}{C}Beadványozó továbbá hivatkozik arra, hogy kifogásában előadottakat mindenben fenntartja, azaz kéri a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának megsértését megállapítani.

 

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7]           {C}{C}A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[8]           {C}{C}A Ve. 208. §-a alapján, a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján, a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. E törvényi feltételeknek Beadványozó kifogása megfelelt.

{C}{C}{C}[9]           {C}{C}Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők.

(2) A határidőket naptári napokban kell számítani.

(3) A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.

(4) A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

[10]        {C}{C}A Kúria a Kvk.III.37.484/2014/3. számú határozatában a Miskolci Napló választási kampányidőszakában megjelent lapszámait vizsgálva – a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helybenhagyva – megállapította, hogy „egy kiadvány esetén nem az az időpont számít kezdőidőpontnak, amikor ahhoz a jogsértést kifogásoló kérelmező hozzájutott, hanem az a nap, amikor a kiadvány megjelent, terjesztését megkezdték. Ez az időpont – ellenkező bizonyítás hiányában – az az időpont, melyet a kiadvány feltüntet a megjelenés napjaként.”.

[11]        {C}{C}A Nemzeti Választási Bizottság a megelőző eljárást megvizsgálva rögzíti, hogy az OEVB kifogás elkésettségének tényét helytelenül állapította meg, mivel a nyomtatott formában terjesztett sajtótermékekre vonatkozó Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú végzésben foglaltak alapján a jogsértés kezdőpontjának nyomtatott sajtó esetében nem az interneten történő elérhetővé tétele tekintendő, hanem annak a materiális formában való megjelenése, illetve terjesztésének megkezdése.

[12]        {C}{C}Beadványozó kifogásában a Váci Hírnök című lap nyomtatott lapszámát kifogásolta. A fellebbezéssel érintett lapszám nem tartalmazza a megjelenés időpontját. Beadványozónak a Magyar Posta Zrt. tájékoztatására hivatkozó nyilatkozata, valamint a Városimázs Nonprofit Kft-nek az OEVB számára eljutatott tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a lapot március 6-án még terjesztették. Ennek alapján a Nemzeti Választási Bizottság igazoltnak találja – a fellebbezés március 7-i benyújtására tekintettel – a Ve. szerinti fellebbezési határidő megtartását.

[13]        {C}{C}A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[14]        {C}{C}A Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó jogorvoslati kérelmével kapcsolatban megállapítja, hogy annak benyújtása a Vácért Lokálpatrióta Egyesület (társadalmi szervezet) által jogosulatlanul történt, mivel a Ve. 208. §-a által megkövetelt érintettségét az ügyben semmilyen módon nem igazolta.

[15]        {C}{C}Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – a fellebbezéstől eltérő indokok alapján – Budapest 15. számú OEVB 36/2018. (III. 9.) határozatát – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – jelen határozatban foglalt eltérő indokolással helybenhagyta.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[16]        {C}{C}A határozat a Ve. 10. §-án,  a 208. §-án, a 215. § a) pontján, a 231. § (4) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 14.

 

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke